Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Programy subwencyjne i pożyczki - Banki

Polscy przedsiębiorcy pragnący prowadzić działalność gospodarczą w Niderlandach w ramach wspólnych przedsięwzięć z firmą niderlandzką mogą niejednokrotnie ubiegać się o subwencje i pożyczki na korzystnych warunkach.

Europejski Bank Inwestycyjny (Europese Investeringsbank, EIB)

Grupa odbiorców:

Korzystając z pomocy finansowej EIB polskie przedsiębiorstwa mogą nawiązać współpracę gospodarczą z firmą holenderską. Dzięki temu mogą być finansowane polskie inwestycje w Niderlandach i holenderskie inwestycje w Polsce.

Zasady:

Wsparcie finansowe banku ograniczone jest do 50% kosztów inwestycyjnych. Podmiot otrzymujący pożyczkę w danym kraju jest w pełni odpowiedzialny za zrealizowanie projektu, łącznie z umowami i fazą wykonawczą. Realizacje projektów finansowane przez EIB publikowane są przez Dział Informacji Gospodarczej Niderlandzkiej Agencji Promocji Handlu Zagranicznego - EVD. Większość pożyczek udzielanych jest w sektorach:

  • telekomunikacji,
  • energii (odnawialnej),
  • transportu,
  • ochrony środowiska,
  • turystyki.

Najważniejsze warunki:

Finansowanie realizacji projektów z pożyczek ze środków własnych EIB jest w zasadzie dostępne dla firm ze wszystkich krajów. Informacje na temat przetargów i związanych z nimi procedur można znaleźć pod adresem: www.eib.eu.int. Przetargi ogłaszane są w dziennikach ogólnokrajowych. Firmy i instytucje mogą składać wnioski o udział w zapowiadanych projektach. Projekt otrzymuje najczęściej kandydat, który proponuje najlepszą realizację za najniższą cenę.

W przypadku finansowania przez Unię Europejską do przetargów mogą się zgłaszać firmy z UE oraz ich firmy partnerskie z kraju poza-unijnego lub regionu, w którym dany projekt będzie realizowany.

Do góry

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation, IFC)

Grupa odbiorców:

Przedsiębiorstwa holenderskie pragnące inwestować w rynki rozwijające się (także Europa Środkowa i Wschodnia).

Zasady:

IFC stanowi część Grupy Banku Światowego i nastawiona jest na udzielanie wsparcia finansowego prywatnym przedsiębiorcom działającym na rynkach rozwijających się.

Korporacja może pełnić istotną rolę jako podmiot współfinansujący poprzez pozyskiwanie inwestorów z zewnątrz.

Najważniejsze warunki:

Projekty muszą być opłacalne pod względem komercyjnym, minimalny zakres projektu musi wynosić 4,5 mln €, konieczna jest gwarancja zwrotu pewnej wysokości zainwestowanego kapitału, IFC finansuje najwyżej 25% całości kosztów projektu.

Składanie wniosków i informacje:

EVD, Dział Informacji, 
tel. (+31 70) 3797584, 
faks (+31 70) 3858097
e-mail: madna@edv.nl
internet: www.ifc.org

Do góry

Fundusz Inwestycyjny dla Rynków Rozwijających się (Investeringsfaciliteit Opkomende Markten, IFOM), kredyt OM

Cel i zasady:

Celem, jaki stawia sobie IFOM, jest stymulowanie rozwoju gospodarczego rynków rozwijających się poprzez wspieranie inwestycji niderlandzkiej Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Firmom działającym na rynkach rozwijających się, w których udziały mają przedsiębiorstwa niderlandzkie, IFOM umożliwia wzmocnienie ich struktury finansowej za pomocą odroczonego kredytu podwyższonego ryzyka (kredytu Opkomende Markten, w skrócie OM - dla rynków rozwijających się). Dolna granica dla takich kredytów wynosi 45.378,-- €. Górna granica to 2,3 miliona €. Okres finansowania rozciąga się na 3 do 12 lat, natomiast ustalane stopy procentowe są dyktowane przez rynek.

Najważniejsze warunki:

  1. Kapitał własny firmy działającej na rynku rozwijającym się musi stanowić co najmniej 15% całości kapitału, włączając w to kredyt OM.
  2. Co najmniej 40% kapitału podwyższonego ryzyka obcego przedsiębiorstwa musi pochodzić od jednej bądź kilku firm niderlandzkich.
  3. Po złożeniu wniosku do Niderlandzkiego Banku Inwestycyjnego (NIB) co najmniej połowa kwoty kredytu OM musi zostać wniesiona w formie kapitału podwyższonego ryzyka przez firmę z Niderlandów.
  4. Uczestnicząca firma z Niderlandów musi należeć do sektora MŚP.

Składanie wniosków i informacje:

NIB Capital Bank, dział Opkomende Markten (rynków rozwijających się), 
tel. (+31 70) 3425341, 
faks (+31 70) 3425926
e-mail: thehague@nibcapital.com
internet: www.nibcapital.com

Do góry

Wsparcie Techniczne dla Europy Środkowej i Wschodniej (Technische Assistentie Midden- en Oost-Europa, TAOM)

Grupa odbiorców i zasady:

Adresatami są przedsiębiorstwa z Europy Środkowej i Wschodniej, w których firmy niderlandzkie z sektora MŚP mają udziały w postaci kapitału podwyższonego ryzyka. Subwencje można uzyskać dla projektów pomocy menedżerskiej i projektów szkoleniowych.

Najważniejsze warunki:

Firma niderlandzka musi mieć udział w przedsiębiorstwie działającym na rynku rozwijającym się w wysokości co najmniej 18.151,- €, w postaci kapitału podwyższonego ryzyka. Jednocześnie musi posiadać bezpośredni udział w co najmniej dziesięciu procentach kapitału zakładowego.

Wniosek musi być złożony zanim powstaną koszty.

Wniosek musi być złożony przez przedsiębiorstwo z kraju rozwijającego się lub w jego imieniu, bądź też poprzez upełnomocnioną firmę z Niderlandów.

Składanie wniosków i informacje:

FMO, dział IBTA, 
tel. (+31 70) 3149696,
faks (+31 70) 2246187
e-mail: fmo@wxs.nl 
internet: www.fmo.nl

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944