Menu
     

 

 

 


WROCŁAW THE CANDIDATE FOR ORGANISATION OF EXPO 2012


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Świadczenie pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 
 

Informacje makroekonomiczne

Wprowadzenie

Niderlandy zajmują szóstą pozycję na światowej liście eksporterów (trzecie miejsce wśród eksporterów rolnych) i są szóstym co do wielkości inwestorem na świecie. PKB na jednego mieszkańca wynosi 29,1 tys. euro. Stopa bezrobocia w styczniu 2006r. wyniosła 6,1% a wskaźnik inflacji 1,3%.

 

Autostrada w pobliżu lotniska Schiphol

 
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki Niderlandów w latach 2002 - 2005:

Wyszczególnienie

jednostka

2002

2003

2004

2005

prognoza na 2006

Dynamika PKB

%

0,6
GDP - 445,2 mld euro

-0,9 GDP 454,3 mld euro

1,7 GDP-466 mld euro

0,90 GDP 476 mld euro

2,5
GDP 487,0 mld euro

Wielkość PKB na 1 mieszkańca (ceny por.)

tys. euro

27,6

27,89

28,61

29,13

29,6

Ludność

mln

16,193

16,258

16,335

16,42

Dynamika prod. przem. (ceny por.)

%

-1,25

-1,0

-0,3

-

-

Dynamika nakładów inw. og. (ceny por.)

%

-0,5

-1,0

2,5

-1,5

-

Relacja deficytu/nadwyż. budżet. w stos do PKB

%

-1,9

-3,2

-2,1

-1,8

-1,8

Relacja długu publ. (EMU) w stos. do PKB

%

52,6

54,1

56,3

58,1

56,0

Saldo bieżących obrotów płatniczych

mld euro

21,75

23,0

-

-

-

Saldo rach. obrotów bież. w relacji do PKB

%

3,0

3,75

-

-

-

Napływ BIZ w roku sprawozdawczym*

mld euro

29,2

17,12

-

-

-

Wielkość inwestycji KN za granicą*

mld euro

26,3

-

-

-

-

Wskaźnik inflacji (średnioroczny)

%

3,5
3,9 (HICP)

2,1
1,9-2,0 (HICP)

1,20
1,4 (HICP)

1,70 1,5 (HICP)

1,0

Wzrost płac realnych

%

3,75

2,75

1,25

0,75

1,0-1,5

Stan/wzrost zatrudnienia w gosp. narodowej

mln/%

+0,6

-0,5

-1,0

-0,25

0,5

Stopa bezrobocia na koniec okresu

%

4,0

5,1

6,40

6,50 6,0 (IX-XII

5,75

Średnie stopy procentowe, 3 mies. Euribor*
Stopy długoterminowe

%

3,325

2,69-Ikw03 (3,75)

4,1

3,5

4,0

Wielkość obrotów h.z. ogółem (ceny bieżące)

mld euro

438,2

440,8

483,9

529,57

564,00

Wielkość eksportu (ceny bieżące)

mld euro

232,7

233,9

255,66

280,74

299,00

Dynamika eksportu (ceny bieżące)

%

-3,6

0,5

9,2

9,8

7,0

Wielkość importu (ceny bieżące)

mld euro

205,5

206,9

228,24

248,82

265,00

Dynamika importu (ceny bieżące)

%

-5,8

0,6

10,3

9,00

7,0

Saldo bilansu handlu zagranicznego ogółem

mld euro

+27,2

+27,0

27,41

31,91

34,00

Źródła: CBP; CBS/Dec/05/i 12.05 i styczeń/luty 2006r.
* De Nederlandsche Bank, Jaarverslag 2004 i Biuletyn 03/05


Niderlandzki system gospodarczy nazywany jest także "modelem polderowym" bądź gospodarką consensusu. Stabilność ekonomiczna utrzymywana jest dzięki strukturalnym, intensywnym kontaktom pomiędzy pracodawcami, pracownikami i adekwatnymi instytucjami administracji państwowej. Pracodawcy i pracobiorcy stale pertraktują w ramach specjalnie w tym celu powołanego organu, Rady Socjalno-Ekonomicznej (Sociaal Economische Raad, w skrócie SER), odpowiednika polskiej komisji trójstronnej. Władze usiłują jak najwięcej osiągnąć na drodze negocjacji.

Do góry

Strategiczne położenie

Niderlandy stały się ważnym punktem węzłowym w dziedzinie handlu światowego, szczególnie dla międzynarodowych przedsiębiorstw prowadzących działalność na całym globie. Rozbudowana i nowoczesna infrastruktura ułatwia transport zarówno towarów i osób, jak również danych elektronicznych: port w Rotterdamie, port lotniczy Schiphol oraz "Gigaport" (nowoczesne połączenie internetowe ze Stanami Zjednoczonymi - "Internet 2"). Niderlandzki bilans handlowy ma od lat wartość dodatnią: ponad połowa holenderskiego PKB pochodzi z handlu międzynarodowego. Dlatego też obecnych jest tu tak wiele międzynarodowych przedsiębiorstw. Również wiele firm zagranicznych ma swoje siedziby w Niderlandach z uwagi na centralne położenie, elastyczny czas pracy, a także wielojęzyczne i dobrze wykształcone społeczeństwo.

 

Rotterdam - największy port na świecie

Do góry

Usługi

W ciągu minionych dwudziestu lat sektor usług w Niderlandach objął największą część krajowej gospodarki. Również eksport usług komercyjnych (np. świadczenie usług finansowych, inżynieryjnych i z zakresu księgowości dla klientów zagranicznych) osiągnął w ostatnich dziesięciu latach znaczny wzrost, większy niż miało to miejsce w przypadku eksportu towarów.

Podstawowym elementem sektora usług jest handel, kolejne miejsce zajmuje transport i komunikacja, przemysł budowlany, usługi dla firm i instytucji (np. doradcze, księgowe, pośrednictwo), a także bankowość i ubezpieczenia. Większość przedsiębiorstw w tym sektorze działa przede wszystkim na rynku krajowym. Działalność zagraniczna koncentruje się w dziedzinie przewozów, doradztwa technicznego i handlu. Niderlandzkie banki (największe z nich to ABN AMRO i ING), posiadające obejmującą cały świat sieć oddziałów, wspierają finansowo działania rodzimych firm za granicą poprzez udzielanie im kredytów, obsługując zarazem wiele firm i instytucji spoza Niderlandów.

Trzy czołowe międzynarodowe przedsiębiorstwa handlowe to Ahold, SHV Holdings i Hagemeyer. Obok tych typowo handlowych firm działalność handlową prowadzą także niderlandzkie i międzynarodowe koncerny przemysłowe, jak Unilever, Philips, Akzo Nobel i Shell, przyczyniając się znacznie do wzrostu niderlandzkiego handlu. Sektor transportu koncentruje się w Niderlandach wokół Portu Lotniczego Schiphol i portu morskiego w Rotterdamie. Najbardziej znane holenderskie firmy przewozowe to: KLM Royal Dutch Airlines, Nedlloyd, Frans Maas i Smit International. Bardziej aktywne poza Niderlandami niż na ich terenie (świadczące zatem usługi eksportowe) są firmy pogłębiające dna mórz i rzek: Boskalis, HAM i Ballast Nedam. W dziedzinie telekomunikacji międzynarodowej oraz przesyłu danych firmą działającą na zagranicznych rynkach jest KPN Nederland.

 
Do góry

Przemysł

Charakterystyczną cechą niderlandzkiego przemysłu jest jego międzynarodowe ukierunkowanie, nie tylko w zakresie zbytu za granicą, lecz także rozmieszczenia zakładów produkcyjnych i współpracy z przedsiębiorstwami zagranicznymi. Przetwórstwo chemiczne, spożywcze i przetwórstwo metali stanowią najistotniejsze gałęzie przemysłu. Ponadto dobrze rozwinięta jest branża graficzna i elektrotechniczna. W ramach tych gałęzi przemysłu produkcja została w ciągu ostatnich dziesięciu lat unowocześniona, co zapewnia jej konkurencyjność w skali światowej.

Największe koncerny chemiczne na świecie mają swoją główną siedzibę w Niderlandach. Istotną pozycję zajmuje także przemysł przetwórstwa metali, który wyspecjalizował się przede wszystkim w produkcji maszyn. W większości z nich zastosowano elektroniczne systemy sterujące. Między innymi dzięki temu Niderlandy zajmują czołową pozycję wśród światowych wytwórców maszyn do przetwórstwa spożywczego, środków transportu i instalacji stosowanych w procesach produkcji żywności i w przemyśle chemicznym. Silnie rozwinął się dzięki temu przemysł elektroniczny. Najważniejszymi rynkami zbytu są Niemcy, Francja, Belgia i Wielka Brytania. W krajach tych Niderlandy są drugim co do wielkości dostawcą przemysłowej aparatury hightech oraz towarów konsumpcyjnych. Republika Federalna Niemiec sprowadza z Niderlandów więcej towarów (pod względem wartości) niż ze Stanów Zjednoczonych czy z Wielkiej Brytanii.

Do góry

Energia

Dzięki eksploatacji znacznych złóż gazu ziemnego na północy kraju Niderlandy stały się największym producentem tego surowca w Europie Zachodniej. Zarówno na wybrzeżu, jak też w holenderskiej części platformy kontynentalnej w Morzu Północnym, przedsiębiorstwa energetyczne wydobywają złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Znaczna część energii zaopatrującej Europą Zachodnią pochodzi z ropy, która w postaci surowej trafia do portu w Rotterdamie. Tam znajdują się rafinerie przerabiające duże ilości tego surowca. Ropa naftowa i produkty ropopochodne rozprowadzane są z terenu portu, najczęściej rurociągami, bezpośrednio na tereny przemysłowe w Niemczech i Belgii. Dzięki istniejącym rafineriom i przemysłowi wydobywczemu (offshore) powstały duże możliwości zbytu dla przemysłu petrochemicznego. W Niderlandach działają cztery wielkie zakłady konstrukcji stalowych będące w stanie projektować i budować kompletne rafinerie chemiczne, rafinerie ropy naftowej oraz instalacje offshore. Ponadto istnieją dziesiątki zakładów, z których każdy specjalizuje się w specyficznej aparaturze. Wymagające prawo dotyczące ochrony środowiska, jakie władze holenderskie postawiły przed zakładami pod koniec lat osiemdziesiątych, stało się silnym impulsem do badań nad technikami oczyszczania ścieków i spalin oraz do (przemysłowego) przetwarzania odpadów. Niderlandy należą do krajów o "najczystszej produkcji".

W dziedzinie pozyskiwania energii z biomasy, słońca i wiatru ok. 40 wyspecjalizowanych firm wprowadziło na rynek własne systemy. Obecnie ponad 2% zużywanej w Niderlandach energii pokrywane jest z odnawialnych źródeł, ilość ta jednak cały czas wzrasta. Dążeniem jest dostarczanie przynajmniej 10% zużywanej energii ze źródeł odnawialnych do roku 2010.

Do góry

Nauka i technologia

Z uwagi na fakt, iż Niderlandy posiadają niewiele surowców naturalnych, Holendrzy poświęcają wiele uwagi doskonaleniu i wykorzystywaniu swojej wiedzy. Ponad 60.000 naukowców pracuje w holenderskich przedsiębiorstwach, na uniwersytetach i w instytutach, które wydają rocznie 4,6 miliarda euro na nowe technologie. Połowa tych wydatków przypada na przedsiębiorstwa, natomiast na uniwersytety i instytuty po jednej czwartej. Holendrzy są autorami 7% wszystkich publikacji naukowych i 6% patentów w Unii Europejskiej. Około 5000 przedsiębiorstw w Niderlandach prowadzi we własnej firmie badania w kierunku unowocześniania swych produktów i procesów produkcyjnych. Najważniejszymi firmami w tej dziedzinie jest wielonarodowa piątka: Philips, Shell, Akzo Nobel, DSM i Unilever.

Ministerstwo Spraw Ekonomicznych Królestwa Niderlandów prowadzi aktywną politykę wspierania działań innowacyjnych oferując programy subwencyjne, stojące otworem dla wszystkich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w Niderlandach, niezależnie od obywatelstwa właścicieli. Innowacje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wspierane są w ramach sieci osiemnastu "Ośrodków Innowacyjnych", udzielających tym firmom porad, a także pełniących rolę pośrednika w kontaktach z instytutami badawczymi bądź innymi firmami.

GigaPort jest przykładem osiągnięcia technologicznego o bezpośrednim zastosowaniu. Dzięki projektowi GigaPort Niderlandy posiadają jako pierwszy kraj w Europie bezpośrednie połączenie Internet 2 Abilene (nowoczesne połączenie internetowe) ze Stanami Zjednoczonymi. Fakt ten czyni Niderlandy elektroniczną bramą Europy, przy czym kraj ten stanowi atrakcyjną lokalizację dla firm z sektora ICT (Technologia Informacyjna i Komunikacyjna).

Do góry

Wymiana handlowa z zagranicą

Według danych wstępnych na koniec 2001r. eksport towarów niderlandzkich osiągnął wartość ok. 230,0 mld €, a import ok. 215,0 mld €. Handel zagraniczny zamknął się zatem dodatnim saldem wynoszącym ok. 15 mld euro. Zdaniem analityków, saldo to mogłoby być większe, gdyby struktura eksportu bardziej odpowiadała popytowi rynku. W holenderskim eksporcie znaczącą rolę odgrywają artykuły rolne i żywność (ponad 20% wolumenu eksportu), które należą do mniej poszukiwanych na światowych rynkach aniżeli przykładowo produkty chemiczne, maszyny czy sprzęt elektroniczny.

Eksport

Ponad czwartą część (25,7%) całego eksportu przyjmują Niemcy. Belgia odbiera 12% a Wielka Brytania - 11,3% całości eksportu. Eksport do krajów UE wzrastał w wolniejszym tempie aniżeli cały eksport holenderski, niemniej państwa członkowskie UE przyjęły 77,6% całego niderlandzkiego eksportu. Wskazuje to na silne więzi gospodarcze tego kraju z unijną wspólnotą. Kraje azjatyckie stanowiły drugi pod względem wielkości rynek dla Niderlandów; przyjmują one 6,5% holenderskiego eksportu. Głównym partnerem handlowym na kontynentach amerykańskich były Stany Zjednoczone, które przyjęły 4,4% eksportu holenderskiego. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej odbierały jedynie 3,9% holenderskiego eksportu, ale obserwuje się systematyczny wzrost eksportu do tych państw.

Import

Prawie połowa (54,3%) holenderskiego importu pochodziła z państw członkowskich UE. Trzy pierwsze miejsca pod względem wolumenu importu z państw UE zajmują Niemcy, Belgia i Wielka Brytania, dostarczające odpowiednio: 18,4%; 9,2%; i 8,8% wartości importu do Niderlandów. Z Azji pochodziło aż 21,4% holenderskiego importu; Stany Zjednoczone dostarczyły 9,9% towarów sprowadzanych do Niderlandów. Udział krajów Europy Środkowo-Wschodniej w holenderskim imporcie był niewielki i podobnie jak w przypadku eksportu - stanowił 3,9% (rok wcześniej - 3,8%) całego importu do tego kraju. Rosja, która stopniowo odzyskuje swoją wcześniejszą pozycję na rynku holenderskim, dostarczyła 1,5% (dwa lata wcześniej - jedynie 0,9%) ogólnej wartości towarów importowanych przez Holendrów.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944