Menu
     

 

 

 


WROCŁAW THE CANDIDATE FOR ORGANISATION OF EXPO 2012


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Świadczenie pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Niderlandy i Polska

Konferencja Utrechcka

Konferencja Utrechcka jest inicjatywą holenderską polegającą na udzielaniu Polsce pomocy w jej pracach przygotowawczych w staraniach o asocjację z UE. Inicjatywa powołania Konferencji jest efektem ustaleń dokonanych między Ministrem Spraw Zagranicznych RP Bronisławem Geremkiem a Ministrem Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów J. van Aartsenem.

Inauguracyjne posiedzenie odbyło się w marcu 1999 r. w Utrechcie, kolejne spotkania odbywały się na przemian w Polsce i Niderlandach.

W roku 2004 odbyła się kolejna XIII Sesja Konferencji Utrechckiej, która obradowała w Hadze w dniu 27 maja. Pracownicy WPHiI uczestniczyli w obradach podstolików ds. Strategii Lizbońskiej i ds. perspektyw finansowych.

W ramach tematyki dotyczącej Strategii Lizbońskiej wymieniono poglądy nt. projektu dyrektywy KE i PE o usługach, podkreślając m.innymi ważne znaczenie zasady kraju pochodzenia świadczącego usługi, uznawanie kwalifikacji świadczących usługi, usuwanie biurokratycznych przeszkód w swobodnym świadczeniu usług.

Omówiono sprawy związane ze świadczeniem usług tzw. dobra publicznego, a także problemy związane z nadmierną ilością aktów prawnych w UE i kosztami ich implementacji. W czasie prezydencji (1.07 - 31.12.2004) Niderlandy zamierzają zmniejszyć wydatki legislacyjne o 30%.

Dyskutowano kwestie związane ze swobodą przepływu pracowników, a właściwie braku tej swobody. Strona polska podkreśliła brak otwarcia rynku pracy w KN dla polskich obywateli i utrudnienia w zakresie świadczenia usług przez polskie podmioty gospodarcze (konieczność uzyskiwania pozwolenia na pracę w KN w ramach świadczonych usług przez polskie firmy w oparciu o umowę handlową).

Rząd polski rozważy podjęcie podobnych działań w stosunku do firm i osób fizycznych z Niderlandów, działających na rynku polskim.

W kontekście projektu dyrektywy KE i PE o usługach, omówiono sprawy związane z przemieszczaniem się osób i związane z tym świadczenie usług medycznych na obszarze UE.

Wymieniono poglądy nt. Strategii Lizbońskiej i implementacji jej założeń w sferze edukacji, szkoleń i działań na rzecz pełnego zatrudnienia.

W czasie obrad podstolika ds. perspektyw finansowych, omówiono sprawy związane z budżetem Unii, w tym priorytetami wydatków budżetowych, funduszami kohezyjnymi, wpłatami do budżetu - płatnicy netto, rabat brytyjski, podatek europejski.

Kolejna XIV Sesja Konferencji Utrechckiej odbędzie się w Warszawie na początku 2005 roku.

W ramach Konferencji Utrechckiej obradowała grupa robocza ds. rolnictwa. Specjaliści obu stron odbyli kolejne konsultacje w Niderlandach w dniach 24 i 25.06.2004 w Earnewald k/ Dronten.

Strona holenderska poinformowała o priorytetach prezydencji w dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa oraz o planowanych nieformalnych spotkaniach Rady, które odbędą się w Niderlandach.

W dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa prezydencja uważa za priorytetowe zapewnienie zrównoważonego rozwoju produkcji rolnej i zwrócenie większej uwagi na jej aspekt społeczny, znaczące ograniczenie ilości aktów prawnych również w tej dziedzinie gospodarki oraz współpracę naukowo-badawczą w obu sektorach rolnym i rybołówstwie.

Specjaliści obu stron wymienili poglądy nt. zgłoszonych przez KE we wrześniu 2003 r., propozycji reformy wspólnej polityki dotyczącej rynku cukru. Strona polska przedstawiła pierwsze zmiany jakie nastąpiły na rynku rolnym w Polsce po przystąpieniu do UE, w tym szczególnie zauważalny wzrost cen mięsa wołowego.

Podkreślono dobrą współpracę naukowców obu krajów, w tym Instytutów w Puławach, Skierniewicach i Uniwersytetu w Lublinie z Instytutem w Wageningen.

Wymieniono poglądy nt. europejskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich, zagadnień związanych z uprawami ekologicznymi, w tym sposobów inspekcji, certyfikacji i znakowania oraz kwestie dotyczące transportu żywych zwierząt.

Wymieniono poglądy na temat występujących problemów w negocjacjach UE - WTO w sprawach rolnictwa.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944