Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Niderlandy i Polska

Porozumienie o współpracy

MIĘDZY MINISTREM GOSPODARKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ORAZ MINISTREM SPRAW EKONOMICZNYCH HOLANDII

Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej i Minister Spraw Ekonomicznych Holandii,

  • zważywszy na przygotowania Rzeczypospolitej Polskiej do członkostwa w Unii Europejskiej i strategię Unii Europejskiej dotyczącą udzielania pomocy krajom kandydującym w tym procesie;
  • uznając znaczenie tworzenia instytucji w powyższych przygotowaniach do członkostwa w Unii Europejskiej;
  • mając na uwadze, że rząd holenderski dokładnie dostosowuje swoje dwustronne programy pomocy do potrzeb przed przystąpieniem do Unii;
  • kierowani wolą obu Stron wzmocnienia i usprawnienia współpracy między obydwoma Ministerstwami,

w wyniku pomyślnej wymiany poglądów między reprezentantami holenderskiego Ministerstwa Spraw Ekonomicznych i polskiego Ministerstwa Gospodarki, uzgodnili następujące intencje:

Artykuł 1

Współpraca ma na celu ustanowienie i wzmocnienie ścisłych więzi między obydwoma Ministerstwami, w związku z trwającymi przygotowaniami do akcesji, szczególnie w odniesieniu do przyjęcia, realizacji i egzekwowania acquis dotyczącego rynku wewnętrznego UE.

Artykuł 2

Współpraca skoncentruje się z jednej strony na aspekcie tworzenia instytucji, a z drugiej strony na wymianie informacji.

Artykuł 3

Współpraca między obydwoma Ministerstwami obejmie m.in. bezpośrednie (ad hoc) kontakty ekspertów, wspólne organizowanie seminariów i warsztatów oraz wizyt studyjnych.

Artykuł 4

W celu wzmocnienia strategii Ministerstwa Gospodarki, dotyczącej przystąpienia do Unii Europejskiej, Ministerstwa, w toku swojej współpracy, będą formułować cele i określać możliwe zagadnienia, które mogłyby kwalifikować się do programu PSO (patrz: paragraf 3 MOU dotyczącego PSO z dnia 2 grudnia 1997 r.). Ministerstwa wezmą także pod uwagę możliwości w ramach programu Matra oraz programy wspólnotowe Phare i Taiex.

Pomoc w okresie przed przystąpieniem do UE może obejmować wsparcie dla instytucji gospodarczych i rządowych, m.in. w zakresie normalizacji, certyfikacji i statystyki.

Artykuł 5

Ministerstwa będą opracowywały roczne programy w celu określenia konkretnych działań, przewidywanych w ramach niniejszego Porozumienia.

Artykuł 6

Ministrowie będą wspólnie decydować o zastosowaniu jakichkolwiek środków, które będą uważać za konieczne, w celu realizacji zadań wynikających z niniejszego Porozumienia oraz ze spotkań mieszanych grup roboczych różnych szczebli pomiędzy odpowiadającymi sobie jednostkami organizacyjnymi obydwu Ministerstw. Obaj Ministrowie wyznaczą odpowiednio osoby odpowiedzialne, które będą koordynować współpracę.

Artykuł 7

Niniejsze porozumienie zostało zawarte na okres 5 lat i będzie automatycznie przedłużane na kolejne 5-letnie okresy, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji na 6 miesięcy przed upływem każdego kolejnego okresu ważności.

 
Niniejsze Porozumienie może być zmieniane w dowolnym czasie, na podstawie wzajemnych, pisemnych uzgodnień obu Stron.

Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne i każda ze Stron otrzymuje obie wersje językowe.

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisano w Warszawie, dnia 3 grudnia 1997 r.  

Z upoważnienia Ministra Gospodarki
Rzeczypospolitej Polskiej

Dr Janusz Kaczurba /-/
Podsekretarz Stanu

Z upoważnienia Ministra Spraw
Ekonomicznych Holandii

prof. dr Sweder van Wijnbergen /-/
Sekretarz Generalny

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944