Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Niderlandy i Polska

Wymiana handlowa RP - KN (2000- XI 2006)

Wymiana handlowa między Polską a Królestwem Niderlandów rozwija się bardzo dynamicznie. Rynek Polski w Królestwie Niderlandów postrzegany jest jako najważniejszy w Europie Centralnej dla wymiany handlowej oraz współpracy gospodarczej. Według polskich danych statystycznych za 2006 rok, Królestwo Niderlandów było siódmym partnerem handlowym Polski pod względem wartości obrotów, zarówno w eksporcie jak i imporcie towarów. Obroty handlowe Polski z Królestwem Niderlandów stanowiły w 2006 roku ok. 3,5% całości wymiany handlowej w handlu zagranicznym Polski. Według niderlandzkich danych statystycznych Polska w 2006 roku była 10 partnerem handlowym Królestwa Niderlandów pod względem wartości swojego eksportu oraz zajmowała 21 miejsce pod względem wartości importu niderlandzkiego z Polski. Obroty handlowe Królestwa Niderlandów z Polską stanowiły około 1,22 % całości wymiany międzynarodowej Królestwa Niderlandów. Według wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Gospodarki wzajemne obroty po 11 miesiącach 2006 roku pomiędzy Polską a Królestwem Niderlandów osiągnęły wartość 5,97 mld, euro, co stanowi wzrost o ponad 13% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość eksportu wzrosła o 14,6% osiągając wartość 3,103,2 mln euro, natomiast import towarów wzrósł o13,1% i wyniósł 2,87mld euro. Dodatnie saldo wymiany towarowej po 11 miesiącach 2006 roku wyniosło 232,4 mln euro.


      Według danych MG RP

Dominującymi grupami towarów w eksporcie Polski do Niderlandów w okresie styczeń - listopad 2006 r., udział w całym eksporcie do Królestwa Niderlandów:

 • maszyny i urządzenia mechaniczne        (wartość 908,1 mln euro, udział 29,26%),
 • pojazdy i jednostki pływające                 (wartość 425,7 mln euro, udział 13,72%),
 • wyroby z metali nieszlachetnych            (wartość 269,8 mln euro, udział   8,69%),
 • wyroby różne meble, towary rynkowe   (wartość 218,2 mln euro, udział   7,03%),
 • produkty pochodzenia zwierzęcego        (wartość 217,3 mln euro, udział   7,00%).

 

Główne grupy towarów w imporcie z Królestwa Niderlandów do Polski w okresie styczeń - listopad 2006 r., udział w całym imporcie do Królestwa Niderlandów:

 • maszyny i urządzenia mechaniczne        (wartość 530,8 mln euro, udział 18,49%),
 • produkty przemysłu chemicznego          (wartość 489,6 mln euro, udział 17,05%),
 • tworzywa sztuczne                                 (wartość 320,8 mln euro, udział 11,18%),
 • pojazdy i jednostki pływające                 (wartość 294,5 mln euro, udział 10,26%),
 • wyroby z metali nieszlachetnych            (wartość 229,8 mln euro, udział   8,00%),
 • gotowe artykuły spożywcze i napoje      (wartość 195,1 mln euro, udział   6,80%),
 • produkty pochodzenia roślinnego          (wartość 192,6 mln euro, udział   6,71%).


                 
Według danych MG RP
 

Wzrost konkurencyjności polskiego eksportu do Królestwa Niderlandów.

Analizując poziom konkurencyjności polskiego eksportu do Królestwa Niderlandów, nie sposób nie zwrócić uwagę na fakt utrzymującego się na przestrzeni ostatnich kilku lat, stałego wzrostu sprzedaży polskich towarów na tym rynku. Zasadniczym czynnikiem wysokiej aktywności eksportowej polskich firm, między innymi również w roku ubiegłym był nie tylko fakt dwuletniego okresu członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ale również dokonujący się od dłuższego czasu proces unowocześnienia polskiej oferty eksportowej. Ostateczne zniesienie barier handlowych, jakie nastąpiło z chwilą akcesji, stanowiło jedynie dodatkowy korzystny impuls proeksportowy. W okresie 11miesięcy 2006 roku Polska odnotowała nadwyżkę w obrotach handlowych z Królestwem Niderlandów w wysokości 232,4 mln euro, eksportując towary o łącznej wartości 3,10 mld euro (dane MG RP ) Biorąc pod uwagę stały trend wzrostowy naszego eksportu do Królestwa Niderlandów, należy przypuszczać, że dodatnie saldo wymiany handlowej w skali całego 2006 roku ulegnie dalszemu zwiększeniu.
W trakcie 11 miesięcy roku sprawozdawczego, należy stwierdzić, iż utrzymała się w dwustronnych obrotach handlowych wysoka konkurencyjność polskiego eksportu, liczona dynamiką i udziałem polskich towarów w dostawach do Niderlandów.

Wartość oraz dynamika polskiego eksportu do Królestwa Niderlandów (mln. euro).
                             

Rok

Eksport

Dynamika (%)*

2004

2.563,9

120,1

2005

2.970,2

115,8

2006 (I-XI)

3.103,2

114,6

*( rok poprzedni = 100% )

Polski eksport charakteryzował się w tym okresie stosunkowo dużą dywersyfikacją poszczególnych pozycji towarowych. W grupie zdecydowanie dominujących towarów w naszych dostawach do Niderlandów należy wymienić: aparaturę odbiorczą do radia i telewizji 186,3 mln euro, pojazdy samochodowe 154,4 mln euro, transformatory elektryczne 123,7 mln .euro, meble 120,3 mln euro, oleje oraz artykuły ropopochodne 112,6 mln euro. Łączna wartość wyżej wymienionych towarów stanowi blisko 25% łącznej wartości polskiego eksportu do Niderlandów. Takie towary jak: odbiorniki radiowo-telewizyjne, pojazdy samochodowe, oleje oraz artykuły ropopochodne odnotowały duży wzrost dynamiki sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, odpowiednio 146,3%, 29,4%, 50,4%. Obok towarów przemysłowych dużą konkurencyjnością w polskim eksporcie do Królestwa Niderlandów w omawianym okresie charakteryzowały się artykuły rolne. Do ważniejszych pozycji naszego eksportu należy zaliczyć: mięso z bydła 75 mln euro, soki owocowe 41,9 mln euro, mleko i śmietana 41,7 mln euro, owoce i orzechy 39,4 mln euro, świeże owoce i warzywa 37,3 mln euro, bydło żywe 23,9 mln euro, serwatka 21,5 mln euro. Łączna wartość wyżej wymienionych grup towarowych stanowi ponad 9% łącznej wartości polskiego eksportu do Niderlandów. Wysoka konkurencyjność polskich towarów rolnych, wyrażała się w omawianym okresie dużym wzrostem dynamiki realizowanej sprzedaży w tym szczególnie takich towarów jak: mięso z bydła, soki owocowe, owoce i orzechy, serwatka, wzrosty wynosiły odpowiednio 66,4%, 59,3%, 53,3% oraz 211,5%. Rosnące zainteresowanie kontrahentów niderlandzkich artykułami rolnymi pochodzenia polskiego,świadczy o wysokiej konkurencyjności naszego eksportu w tej grupie towarów. Można powiedzieć, że powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w dobrej jakości produktów oraz korzystnych warunkach cenowych. Z pewnością wpływ na wzrost realizowanych dostaw polskich towarów rolnych na rynek niderlandzki ma nie tylko rosnący popyt wewnętrzny w Niderlandach na te towary, ale również przejściowe kłopoty polskich firm w realizacji swojej produkcji na rynku rosyjskim. W obliczu tych kłopotów, tendencje związane ze wzrostem konkurencyjności naszego eksportu artykułów rolnych do Niderlandów, mogą tym bardziej utrwalić się w latach następnych. Duże szanse należy upatrywać również w eksporcie do Niderlandów polskich ekologicznych artykułów rolnych, których produkcja może być dofinansowana z funduszy wspólnotowych.


      Według danych MG RP

Należy zauważyć, że duża część eksportowanych do Niderlandów produktów pochodzi również od polskich firm z udziałem kapitału niderlandzkiego. Dla przykładu firmy Philips Lighting Poland i Philips Poland wyeksportowały w omawianym okresie do Niderlandów towary o łącznej wartości 272,3 mln euro, co stanowi 8,8% wartości polskiego eksportu do Niderlandów ogółem. Istotną rolę w realizacji przedsięwzięć eksportowych do Niderlandów odgrywa niderlandzki sektor bankowy ulokowany w Polsce. Wspieraniem produkcji przemysłu rolnego i przetwórstwa spożywczego niderlandzkich firm w Polsce zajmuje się Rabobank, sektor dużych przedsiębiorstw, korporacji obsługuje bank ABN Amro, natomiast działalność sektora MŚP wspiera ING Bank. Wspieraniem produkcji przemysłu rolnego i przetwórstwa spożywczego niderlandzkich firm w Polsce zajmuje się Rabobank, sektor dużych przedsiębiorstw, korporacji obsługuje bank ABN Amro, natomiast działalność sektora MŚP wspiera ING Bank. Ułatwienia oraz przejrzyste procedury stosowane przez wyżej wymienione banki w Polsce, mają duże znaczenie dla konkurencyjności polskich firm z kapitałem niderlandzkim w ich działalności produkcyjnej a szczególnie eksportowej. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat na podstawie własnych obserwacji, możemy jednoznacznie stwierdzić, że rodzime firmy coraz lepiej radzą sobie na niderlandzkim rynku. W szczególności dotyczy to polskich producentów statków morskich, barek rzecznych, jachtów, mebli, sprzętu AGD, odzieży, kosmetyków czy też wyrobów ze szkła i porcelany. Istotny naszym zdaniem wpływ na konkurencyjność polskiego eksportu ma również rozwijająca się dwustronna współpraca i kooperacja w przemyśle mleczarsko-serowarskim, produkcji warzyw i owoców zarówno świeżych jak i mrożonych oraz w organizowaniu i prowadzeniu upraw kwiatów szklarnianych. Obserwujemy również duże zainteresowanie ze strony niderlandzkich kontrahentów produktami polskich firm informatycznych oraz usługami outsourcingowymi w tym zakresie. Polskie firmy szczególnie z sektora MŚP zdążyły w bardzo krótkim czasie zdobyć sobie wysoką renomę w Królestwie Niderlandów, zwłaszcza w zakresie świadczenia szeroko rozumianych usług budowlanych, transportowych, księgowości, pośrednictwa pracy. Niezależnie od rosnącej konkurencyjności polskich firm świadczących usługi na rynku wewnętrznym Niderlandów, obserwujemy bardzo szybki wzrost zainteresowania osób fizycznych z Polski zakładaniem na miejscowym rynku własnych firm jednoosobowych. Według oficjalnej statystyki prowadzonej przez Kamer van Koophandel (zrzeszenie izb przemysłowo-handlowych) istnieje obecnie w Królestwie Niderlandów ponad 4500 polskich firm działających na zasadach tak zwanego samo zatrudnienia. Firmy te zarejestrowane według prawa niderlandzkiego powstają w dość znacznym tempie co świadczy między innymi o ich wysokiej konkurencyjności. W chwili obecnej Polacy stanowią najliczniejszą grupę wśród obcokrajowców realizujących swoją aktywność gospodarczą na terenie Niderlandów. Podsumowując należy stwierdzić, że w 2006 roku utrzymywało się znaczne zainteresowanie lokalnego biznesu współpracą z Polską. Największa liczba zapytań firm niderlandzkich kierowanych do WPHI Ambasady RP w Hadze w sprawie eksportu polskich dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych dotyczyła:

 1. artykułów rolno - spożywczych (m.in. mięsa wieprzowego i wołowego, owoców i warzyw świeżych, mleka w proszku, tłuszczy roślinnych i masła, wyrobów cukierniczych, jaj kurzych, soków owocowych),
 2. wyrobów z metali (m.in. produktów żeliwnych, konstrukcji stalowych),
 3. materiałów budowlanych i wykończeniowych (m.in. sanitariatów, armatury, farb i lakierów, stolarki budowlanej, pokryć dachowych),
 4. maszyn, urządzeń, sprzętu, wyposażenia (m.in. części do samochodów, urządzeń medycznych ),
 5. wyrobów przemysłu lekkiego (m.in. bielizny damskiej i męskiej, tkanin na bluzki i koszule),
 6. Mebli domowych i ogrodowych, ( m.in. mebli wypoczynkowych, kuchennych, krzeseł i stołów).

 

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944