Menu
     

 

 

 


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Podatki

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw podatkowych. Ważne jest aby wiedział, jakie podatki zobowiązany jest płacić i jakie są możliwości odliczeń i zwolnień podatkowych.

Kontakt z Urzędem Skarbowym

Przedsiębiorca powinien zgłosić się do Urzędu Skarbowego (Belastingdienst) gdy tylko będzie znał termin planowanego rozpoczęcia działalności. W Urzędzie otrzyma odpowiedni formularz, "Opgaaf gegevens startende onderneming" ('zgłoszenie danych nowego przedsiębiorstwa'). Strona internetowa w jęz. angielskim: http://www.belastingdienst.nl

Korzystniej dla osoby zakładającej firmę jest dokonać zgłoszenia jak najwcześniej. Nowo zakładane przedsiębiorstwa, które poczyniły inwestycje, otrzymują często zwrot części poniesionych kosztów już po złożeniu pierwszej deklaracji BTW (podatek od towarów i usług). Dzieje się tak, ponieważ nowo otwarta firma odprowadza często więcej podatku BTW, aniżeli fakturuje go. W takim wypadku różnica zwracana jest przedsiębiorcy przy najbliższym rozliczeniu.

Firmy rozpoczynające działalność są regularnie odwiedzane przez inspektora Urzędu Podatkowego, który sprawdza, czy sposób prowadzenia administracji firmy odpowiada wymaganym standardom. Przedsiębiorca może sam umówić się na "wizytę wprowadzającą". Może to być bardzo korzystne, bowiem urzędnicy podatkowi w Niderlandach ogólnie nastawieni są na pomaganie przedsiębiorstwom (oczywiście pod warunkiem, że rozliczają się z podatku) i często mogą poddać rozwiązanie, które przedsiębiorcy zaoszczędzi sporo pieniędzy.

Z jakimi rodzajami podatku będą Państwo mieli do czynienia?

Firmy mają do czynienia z czterema rodzajami podatku:

Podatek od towarów i usług (Belasting van de Toegenomen Waarde, skrót: BTW - VAT)
Podatek dochodowy od osób fizycznych (Inkomstenbelasting)
Podatek od wynagrodzeń (Loonbelasting)
Podatek dochodowy od osób prawnych (Vennootschapsbelasting)

Do góry

Podatek od towarów i usług (BTW)

Firmy mają prawie zawsze obowiązek pobierania podatku BTW od klientów. Stawka bazowa wynosi 19%. BTW w wysokości 6% pobierany jest od ściśle określonej grupy towarów i usług (np.: produkty spożywcze, leki, produkty i usługi pochodzenia rolniczego, przedsięwzięcia społeczno-kulturalne). "0" stawka BTW stosowana jest do eksportu towarów i usług. Pobrany od klienta podatek BTW należy przekazać Urzędowi Skarbowemu.

Przedsiębiorca z kolei sam płaci podatek BTW swoim dostawcom. Można go odzyskać z Urzędu Skarbowego, względnie rozliczyć z podatkiem pobranym od klientów, który musi odprowadzić do Urzędu.

Podatek od towarów i usług odprowadzany jest miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od typu działalności i poziomu obrotu.

Podatek od towarów i usług jest częścią podatku obrotowego (omzetbelasting), strona w jęz. niderlandzkim: http://www.belastingdienst.nl/9229250/menu/index.htm
www.nfia.nl w jęz. angielskim

Do góry

Podatek dochodowy od osób fizycznych (także prowadzących działalność gospodarczą) (Inkomstenbelasting)

Podatek ten płacony jest również przez firmy nie będące osobą prawną (i nie podlegające ograniczonej odpowiedzialności), tj. przez firmę jednoosobową, firmę partnerska, spółkę jawną i spółkę komandytową. Jeżeli urząd skarbowy uzna nas za przedsiębiorcę (kryteria poniżej), możemy przy składaniu rocznych deklaracji podatkowych korzystać z szeregu dodatkowych odliczeń i ostatecznie płacić mniej podatku dochodowego.

Od dochodu brutto razem z podatkiem dochodowym pobierane są w niektórych przypadkach (w zależności od wysokości dochodów, patrz ubezpieczenia) składki na ubezbieczenie społeczne ("volksverzekeringen", łącznie z podatkiem pod wspólną nazwą "loonheffing"). Część wynagrodzenia jest wolna od podatku ("heffingskorting").

Od 1 stycznia 2002 obowiązują następujące stawki podatku dochodowego od osób fizycznych:

Próg Wynagrodzenie roczne Podatek/składki na ubezp. społeczne
1 do 15.331 € 32,35% (sam podatek 2,95%)
2 15.332 € do 27.847 € 37,85% (sam podatek 8,45%)
3 27.848 € do 47.745 € 42% (podatek 42%)
4 47.746 € i więcej 52% (podatek 52%)

Osoby, które ukończyły 65 lat, płacą w pierwszych dwóch progach niższe składki ubezpieczeniowe, odprowadzane kwoty wynoszą wówczas odpowiednio 14,45% i 19,95%. Należności w progach 3 i 4 składają się wyłącznie z podatku dochodowego.

Udział pracobiorcy i pracodawcy w ubezpieczeniu

Część składek ubezpieczeniowych pokrywa pracodawca. Udział pracodawcy różni się w zależności od rodzaju składki, branży i roku podatkowego (może się zmieniać nawet co roku).

Bezpośrednio od wynagrodzenia pracobiorcy odciągane są następujące składki na ubezpieczenia społeczne ("volksverzekeringen", razem 29,40%):

 • AOW - Algemene Ouderdomswet (ubezpieczenie emerytalne, 17,90%)
 • ANW - Algemene Nabestandenwet (ubezpieczenie dla pozostałych przy życiu uposażonych, w przypadku śmierci ubezpieczonego, 1,25%)
 • AWBZ - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (ubezpieczenie od szczególnie ciężkich przypadków utraty zdrowia, nie objętych funduszem zdrowotnym, 10,25%)

Pracodawca natomiast płaci od wynagrodzenia pracowników następujące rodzaje składek:

 • ZFW - Ziektefondswet (ubezpieczenie zdrowotne)
 • WAO - Wet Arbeitsongeschiktheid (ubezpieczenie od niezdolności do pracy)
 • WW - Werkeloosheidswet (ubezpieczenie od utraty pracy)

Aktualne udziały pracodawcy w ubezpieczeniach pracowników ("werknemersverzekeringen") w procentach dostępne w jęz. niderlandzkim na stronie:
http://www.belastingdienst.nl/9229250/lb/inhoud/5a641a8.htm

Kogo urząd skarbowy uznaje za przedsiębiorcę?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi spełnić szereg wymagań prawnych, aby mogła podlegać opodatkowaniu jako przedsiębiorca. Urząd skarbowy sprawdza to na podstawie faktycznej sytuacji. Niektóre z kryteriów są oceniane przez urząd skarbowy na podstawie zeznania podatkowego. Podczas oceny ważne są następujące kryteria:

 • czy działalność przynosi zysk i ile on wynosi?
 • na ile samodzielne jest przedsiębiorstwo?
 • czy prowadzący działalność dysponuje kapitałem (w formie pieniędzy lub towarów)?
 • ile czasu dana osoba poświęca pracy w swojej firmie?
 • jak duży jest zakres działalności (mierzony w czasie i pieniądzach)?
 • jaka jest liczba klientów firmy?
 • w jaki sposób przedsiębiorstwo informuje rynek o swoich usługach?
 • czy osoba prowadząca działalność podejmuje ryzyko?
 • czy osoba prowadząca działalność odpowiada za długi przedsiębiorstwa?

W razie wątpliwości można zasięgnąć rady doradcy podatkowego lub wyspecjalizowanej instytucji.

Przedsiębiorcy, którzy płacą podatek BTW, nie zawsze zobowiązani są do odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Podejmując decyzję, czy przedsiębiorca ma taki obowiązek, urząd skarbowy sprawdza:

 • zakres wykonywanej pracy;
 • poziom obrotu i zysku;
 • czas, który przedsiębiorca poświęca na pracę w firmie (minimum 1225 godzin w roku);
 • sposób, w jaki firma oferuje swoje usługi na rynku;
 • liczbę klientów;
 • ryzyko finansowe podejmowane przez przedsiębiorcę, zaciągane długi itp.

Podatek od wynagrodzeń (Loonbelasting)

Jest to podatek od wynagrodzeń zatrudnianych osób będący w rzeczywistości zaliczką na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego przez pracowników. Przedsiębiorca będący pracodawcą musi naliczać zaliczki na podatek od płac brutto i przekazywać je Urzędowi Skarbowemu. Deklaracje i płatności zazwyczaj mają miejsce w okresie kwartalnym.

Stawki podatku od wynagrodzeń obowiązujące od 1 stycznia 2002 podaliśmy w omówieniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Loonbelasting:
http://www.belastingdienst.nl/9229250/menu/index.htm w jęz. niderlandzkim
www.nfia.nl w jęz. angielskim

Do góry

Podatek dochodowy od osób prawnych (Vennootschapsbelasting)

Przedsiębiorca, który wybrał formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (BV, NV), zobowiązany jest płacić podatek dochodowy od osób prawnych. Ponadto właściciele udziałów w spółkach płacą podatek od dywidend przy rozliczaniu się z własnego podatku dochodowego.

Za rok 2001 podatek dochodowy od osób prawnych (Vennootschapsbelasting) wynosił 30% od pierwszych 22.689 € i 35% pozostałego dochodu. Stawki zmieniają dość często (są systematycznie obniżane). Za rok 2002 podatek wyniesie odpowiednio 29% i 34,5%.

Podatek od dywidend (Dividendenbelasting) wynosi obecnie 25%.

Vennootschapsbelasting, Dividendenbelasting - aktualne stawki:
http://www.belastingdienst.nl/9229250/menu/index.htm w jęz. niderlandzkim
www.nfia.nl w jęz. angielskim

Do góry

Ulgi podatkowe i odliczenia

Ulgi i odliczenia podatkowe dotyczą dwóch rodzajów podatku:

Ulgi w podatku od towarów i usług BTW - VAT

Firmy odprowadzające szczególnie niski podatek BTW obowiązuje tzw. uregulowanie dla małych firm (Kleine Ondernemersregeling). Oznacza to, że płacą one niższy podatek BTW lub nie płacą go wcale.

Warunki:

 • Należny podatek za jeden rok, obliczany według ogólnych zasad (patrz Podatek od towarów i usług), nie przekroczyłby 1.883 €.
 • Przedsiębiorca posiada firmę jednoosobową, spółkę jawną lub spółkę komandytową.
 • Firma wystawia faktury i archiwizuje je.
Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (Inkomstenbelasting)

Firmy opodatkowane tym podatkiem mogą korzystać z następujących ulg:

Ulga z tytułu tzw. samozatrudnienia (zelfstandigenaftrek)

Warunki:

 • Prowadzenie firmy na własny rachunek;
 • Wiek pomiędzy 18 a 65 lat;
 • Nie ma zastosowania regulacja zabezpieczająca przed podwójnym opodatkowaniem dochodów (np. opłacenie podatku od części dochodu za granicą);
 • Przedsiębiorca przepracował co najmniej 1.225 godzin w ciągu roku we własnej firmie. Jeżeli jednocześnie jego małżonek/konkubent/zarejestrowany partner pracuje co najmniej 525 godzin w tejże firmie, minimalny udział pracy własnej przedsiębiorcy może zostać zmniejszony do 875 godzin. Uwaga: Godziny zainwestowane w firmę przed jej oficjalnym założeniem mogą zostać również zaliczone, warto zatem prowadzić ich rejestrację.

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność może ubiegać się o podwyższenie ulgi z tytułu samozatrudnienia. Za rok 2002 możliwe jest odliczenie dodatkowo 1.829 € przy spełnieniu następujących warunków:

 • prawo do ulgi z tytułu samozatrudnienia na rok 2002 (m.in. spełnione kryterium godzinowe), w poprzedzających pięciu latach (1997, 1998, 1999, 2000 i 2001) przedsiębiorca wykorzystał,
 • ulgę dla rozpoczynających działalność najwyżej dwa razy,
 • w podanym okresie pięciu lat przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej przez okres co najmniej jednego roku.

Ulga lokalowa (huisvestingsaftrek)

Jeżeli siedziba firmy znajduje się w mieszkaniu przedsiębiorcy, koszty lokalu można odliczyć od podstawy opodatkowania pod następującymi warunkami:

 • Jeżeli struktura mieszkania nie pozwala na oddzielenie powierzchni mieszkalnej od biurowej.
 • Jeżeli jedynym miejscem pracy przedsiębiorcy jest własne mieszkanie i wypracowuje w nim ponad 70% swoich dochodów.
 • Jeżeli przedsiębiorca pracuje także poza domem, lecz wypracowuje ponad 70% dochodów (łącznie z własnym wynagrodzeniem) w domu. Urząd Skarbowy może udzielić informacji, czy w danej sytuacji możliwe jest odliczenie kosztów lokalowych oraz jakie są konkretne stawki odpisu (http://www.belastingdienst.nl/).

Ulga dla partnera (meewerkaftrek)

Ulga dla współpracującego partnera dotyczy przedsiębiorców, których współmałżonkowie, konkubenci lub zarejestrowani partnerzy wkładają własną pracę w firmę. Wysokość ulgi zależy od ilości przepracowanych przez partnera godzin. Minimalna liczba godzin wynosi 525 w roku. Uwaga: godziny przepracowane w firmie przed jej oficjalnym założeniem mogą zostać również zaliczone, warto zatem prowadzić ich rejestrację.

Ulga inwestycyjna (investeringsaftrek)

Przedsiębiorcy często muszą zainwestować przed rozpoczęciem działalności, szczególnie w środki produkcji. Przy inwestycji co najmniej 1.800 € a najwyżej 261.000 € w określone rodzaje środków produkcji w ciągu roku rozliczeniowego, istnieje prawo do ulgi inwestycyjnej. Kwota ulgi zależy od wielkości inwestycji.

Fiskalna rezerwa na jesień życia (oudedagsreserve)

Przedsiębiorca może odkładać określone sumy na "stare lata", gdy nie będzie miał ochoty lub możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Do tego momentu od odkładanych sum nie musi płacić podatku.

Amortyzacja według uznania przedsiębiorcy (willekeurige afschrijvingsregeling)

Czasami firma rozpoczynająca działalność może być zainteresowana nietypowym trybem odliczania amortyzacji. Można wówczas samemu zadecydować, jak duża będzie roczna kwota odliczeń. Obowiązują wówczas dwa warunki:

 • Sytuacja dotyczy firmy jednoosobowej, partnerskiej lub spółki jawnej.
 • Przedsiębiorca ma prawo do ulgi dla rozpoczynających działalność i ulgi dla samozatrudnionych.

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944