Menu
     

 

 

 


ITS Polski Kongres
26-28 maja 2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Opodatkowanie dochodów uzyskanych w Królestwie Niderlandów

Czy osoby pracujące w Holandii cały rok mają obowiązek rozliczenia się z polskim urzędem skarbowym?

Tak. Jeżeli podatnik pracuje cały rok w Holandii, a ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

Jak rozliczają się z polskim urzędem skarbowym osoby przebywające w Holandii czasowo
i uzyskujące tam dochody z pracy, mające miejsce zamieszkania w Polsce?

Zgodnie art. 44 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czasowo przebywający za granicą, którzy osiągają dochody ze źródeł położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przypadku w Holandii), są zobowiązani wpłacić zaliczkę na podatek w wysokości 19% tych dochodów, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócili do kraju. Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, co oznacza, iż wyliczoną zaliczkę podatnik ma prawo pomniejszyć o kwotę podatku zapłaconego w obcym państwie.

W terminie płatności zaliczki należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację według ustalonego wzoru, którym - w przypadku osób fizycznych osiągających przychody bez pośrednictwa płatnika ze stosunku pracy z zagranicy lub z emerytur i ren z zagranicy - jest PIT-53. Zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych należy obliczyć od kwoty dochodu po dokonaniu odliczenia kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zwolnionej od podatku stanowiącej równowartość 30 diet. Stąd, czy i w jakiej wysokości podatnik będzie zobowiązany zapłacić należną zaliczkę na podatek dochodowy będzie zależało od wysokości uzyskanego dochodu.

Skąd uzyskać pomoc, aby nie ponosić żadnych sankcji z tytułu nieprawidłowego rozliczenia podatku?

Podatnik w celu uzyskania wyjaśnień związanych ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego może zwrócić się do właściwego - według miejsca zamieszkania lub siedziby - urzędu skarbowego z pisemnym zapytaniem. Naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składając zapytanie podatnik jest zobowiązany wyczerpująco przedstawić stan faktyczny oraz właściwe stanowisko w sprawie.

Zastosowanie się do takiej interpretacji organów podatkowych nie może podatnikowi szkodzić, w przypadku, gdy okazałaby się ona nieprawidłowa. Nieszkodzenie polega na tym, że nie nalicza się odsetek za zwłokę od ewentualnie powstałej zaległości oraz nie prowadzi się postępowania w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa skarbowe.

Czy opodatkowanie w Polsce dochodów uzyskanych w Holandii dotyczy osób z paszportem polskim czy niemieckim?

Opodatkowanie dochodów uzyskanych w Holandii dotyczy zarówno tych osób, które posiadają paszport polski, jak i niemiecki. Należy wyjaśnić, że zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nakłada na osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązek opodatkowania w całości dochodów niezależnie od miejsca położenia źródeł przychodów.

Kluczowym zagadnieniem jest pojęcie zamieszkania. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej- zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego - jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Z kolei miejsce czasowego pobytu, to miejsce,w którym dana osoba przebywa w określonym czasie, w żaden sposób nie limitowanym, nie mając jednak zamiaru przebywania tam na stałe. Konieczne dlatego jest badanie każdego przypadku w celu określenia charakteru pobytu. Stąd należy uznać, że pobyt za granicą ma charakter czasowy, jeżeli dana osoba przebywa za granicą w przejściowych celach i po ich zrealizowaniu zamierza wrócić do kraju.

Należy podkreślić, że obowiązek podatkowy jest ustalany z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest RP. Polska podpisała umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania z 76 państwami.

Czy można wymeldować się z miejsca pobytu na terytorium Polski, aby nie płacić podatku w Polsce?

Wymeldowanie się wcale nie wpłynie na zwolnienie z obowiązku podatkowego. Należy podkreślić, że miejsce zamieszkania nie może być utożsamiane z miejscem zameldowania. Są to dwa odrębne pojęcia.

Istotne znaczenie w opodatkowaniu dochodów osiąganych poza granicami RP ma miejsce zamieszkania, w rozumieniu art. 25 Kodeksu cywilnego.

Osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terenie województwa opolskiego powinny być rozliczane w urzędach skarbowych województwa opolskiego właściwych dla ich miejsca zamieszkania.

Co z osobami, które mają dwa miejsca zamieszkania?

W sytuacji, gdy podatnik posiada miejsce zamieszkania w obu państwach, konieczne jest rozstrzygnięcie, w którym państwie wystąpi nieograniczony obowiązek podatkowy. Polega to na tym, że przyjmuje się wówczas, iż podatnik jest osobą zamieszkującą w tym państwie, w którym ma ściślejsze powiązania osobiste i ekonomiczne, czyli centrum życiowych interesów. Jednakże, gdy nie można ustalić tych powiązań lub też, gdy podatnik nie ma stałego miejsca zamieszkania w żadnym z tych państw należy uznać podatnika za osobę mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, w którym zwykle przebywa. Jeżeli jednak, podatnik zazwyczaj przebywa w obu państwach uznaje sie go za osobę mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, którego jest obywatelem. Często mamy do czynienia z sytuacją, że podatnik ma obywatelstwo obu państw. Wtedy określenie, gdzie podatnik ma nieograniczony obowiązek podatkowy powinno nastąpić
w drodze porozumienia ministrów finansów obu państw.

Jak powinny rozliczać się osoby, które pracują w Holandii cały rok i nie osiągają w Polsce innych dochodów, a jak osoby, które pracują w Holandii tylko przez część roku i osiągają dochody zarówno w Holandii i w Polsce?

Kluczowe znaczenie, jak już wyżej zostało to wyjaśnione, ma miejsce zamieszkania podatnika. Jeżeli podatnik pracuje cały rok w Holandii, ale ma miejsce zamieszkania w Polsce podlega, co do zasady, opodatkowaniu w Polsce. Oznacza to, że dochód osiągnięty za granicą nie podlega zwolnieniu od opodatkowania w Polsce niezależnie od tego, czy podatnik osiągnął tu dochody, czy też nie. Jednakże należy podkreślić, że w przypadku wynagrodzeń otrzymywanych z zagranicy decydujące znaczenia mają postanowienia dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Do podatków za rok podatkowy 2004 oraz do następnych lat podatkowych ma zastosowanie konwencja podpisana między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, która weszła w życie 18 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 216, poz. 2110 i 2121).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej konwencji wynagrodzenie z pracy najemnej wykonywanej w Holandii przez osoby zamieszkałe w Polsce podlegają opodatkowaniu w Holandii. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania omawianych dochodów, art. 23 ust. 5 konwencji stanowi, że podatek zapłacony w Holandii, podatnik będzie mógł odliczyć od podatku obliczonego według zasad obowiązujących w Polsce. W przypadku, gdy podatnik poza dochodami z zagranicy osiąga również inne dochody w Polsce, odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku, która odpowiada części dochodu opodatkowanego w Holandii.

W jakiej wysokości należy zapłacić podatek w Polsce?

Nie ma możliwości określenia generalnie kwoty ani też skali podatku do zapłaty dla wszystkich podatników. Każdy podatnik stanowi odrębny przypadek, na wysokość opodatkowania ma wpływ ma wysokość wynagrodzenia oraz fakt czy pracował również w kraju itp.

Przykład rozliczenia z fiskusem

Stan faktyczny:

Pan Kowalski, mający miejsce zamieszkania w Polsce pracuje w Holandii zgodnie z następującymi zasadami:

  • otrzymuje wynagrodzenie za pracę wykonywaną w oparciu o umowę o pracę,
  • pracował tam sześć tygodni, od 30 sierpnia 2004 r do 8 października 2004 r
  • otrzymał wynagrodzenie za pracę jednorazowo, w dniu 8 października 2004 r, jednakże pracodawca poświadcza otrzymane rozliczenie poborów, wystawiając cotygodniowe zaświadczenie o uzyskanych dochodach w oparciu o przepracowane w każdym tygodniu godziny,
  • wrócił do kraju 15 października 2004 r,
  • z zaświadczenia o uzyskanych dochodach z pracy w Holandii wynika, iż uzyskał:

Kolejny tydzień w roku

Ilość przepracowanych godzin w tygodniu

Kwota brutto (bruto loon)

Podatek ("loonheffing")

36

36

273,75 euro

42,63 euro

37

40

292,00 euro

46,90 euro

38

40

292,00 euro

46,90 euro

39

41

302,95 euro

51,11 euro

40

42

302,95 euro

51,11 euro

41

45

302,95 euro

51,11 euro

Razem:

244

1766,60 Euro

289,76 Euro

 

Jak obliczać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

1) w zaświadczeniu o uzyskanych dochodach za pracę w Holandii z podziałem na tygodnie należy odszukać kwoty brutto przysługującego wynagrodzenia za pracę w Holandii.

2) Należy pamiętać, iż Panu Kowalskiemu przysługuje prawo odliczenia kosztów uzyskania przychodów1 oraz kwoty zwolnionej od podatku, stanowiącej równowartość 30 diet2, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody uzyskane w 2004 r w Holandii za pracę wykonaną w tym państwie nie będą uwzględnione w rozliczeniach podatkowych w Polsce tylko w sytuacji, gdy nie będą przekraczały równowartość 30 diet, tj. kwoty 1260 euro (30 x 42 euro). Wobec powyższego należy od kwoty przychodu
w wysokości 1766,60 euro odliczyć równowartość w/w 30 diet, czyli 1260 euro.

  1766,60
- 1260,00
--------------

   506,60

3) Następnie należy dokonać przeliczenia na złotówki.

W przypadku jeśli podatnik korzystał z usług banku przy wypłacie wynagrodzenia, kwotę
w euro przeliczyć należy na złotówki po średnim kursie tego właśnie banku z dnia uzyskania przychodu. Z kolei, gdy podatnik nie korzysta z usług banku, przelicza się walutę po średnim kursie z dnia uzyskania przychodu, biorąc kurs ogłoszony w NBP3.

Pan Kowalski nie korzysta z usług banku, stąd należy dokonać przeliczenia waluty po średnim kursie z dnia uzyskania przychodu (w tym przypadku z dnia 8 października 2004r) ogłoszony w NBP. W dniu 8 października 2004 r średni kurs euro w NBP wynosił 4,4248 zł. Wobec powyższego należy kwotę 506,60 przeliczyć według tego kursu, a zatem po przeliczeniu otrzymujemy 506,60 x 4,4248 = 2 241,60 zł.

4) W przypadku umowy o pracę stosuje się koszty uzyskania przychodu, tak jak w przypadku osoby, która otrzymuje wynagrodzenie w Polsce, czyli zgodnie z przepisami ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych (miesięcznie 102,25 zł).

Ponieważ Pan Kowalski pracował od dnia 30 sierpnia 2004 r do dnia 8 października 2004 r, koszty uzyskania przychodu wynoszą 306,75 zł (102,25 x 3). Stąd uzyskany dochód (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu) wyniesie 1935,00 zł (2 241,60 zł - 306,75 zł).

5) Następnie od uzyskanego dochodu w kwocie 1935,00 zł należy obliczyć zaliczkę na podatek według stawki 19% 4 tj 19% x 1935,00 = 367,65 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych groszy zł 367,70

6) Następnie należy ustalić kwotę podatku zapłaconego w Holandii w oparciu
o zaświadczenie o uzyskanych dochodach wystawione przez pracodawcę (pozycja "loonheffing"). W przypadku Pana Kowalskiego, po przeliczeniu na złotówki, zgodnie
z przyjętym 8 października 2004 r średnim kursem walut, ogłoszonym w NBP, podatek wynosi:

289,76 x 4,4248 = 1282,13 zł

7) Do dochodów uzyskanych z pracy w Holandii mają zastosowanie przepisy art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą celem uniknięcia podwójnego opodatkowania stosuje się metodę tzw. proporcjonalnego odliczania 5 . Oznacza to, że w przypadku p. Kowalskiego od podatku jaki byłby należny w Polsce tj. od kwoty 367,70 zł należy odliczyć podatek zapłacony w Holandii (ujemna różnica nie stanowi podstawy do żądania zwrotu nadpłaty). Stąd u p. Kowalskiego podatek do zapłaty w Polsce nie wystąpi.

Przepisy Prawne:

1 art. 22 ust 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r Nr 14, poz. 176 ze zm.)
2 art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych
3 art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych
4 art. 44 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych 5 art. 23 ust. 5 lit a Konwencji z dnia 13 lutego 2002 r między Rzecząpospolitą Polską
a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r Nr 216, poz. 2120)

 

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944