English version:  


Podatki w Królestwie Niderlandów

Aspekty międzynarodowe opodatkowania w Niderlandach

Ogólnie
Unikanie podwójnego opodatkowania (stali podatnicy)
Opodatkowanie podatników niestałych

Ogólnie

Jak już wcześniej przedstawiono w wyjaśnieniu o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne zamieszkałe na stałe w Niderlandach mają obowiązek płacenia podatku dochodowego od całego dochodu czerpanego ze źródeł na całym świecie. W wyjaśnieniu podobnie opisuje się podatek dochodowy od spółek, który obowiązkowo jest pobierany od zysków przedsiębiorstw z siedzibą w Niderlandach jak i innych  zysków osiągniętych poza Niderlandami. Jest to obowiązek płacenia podatku w kraju siedziby firmy. W celu zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu  podatników w kraju od (części) dochodu czerpanego ze źródeł poza Niderlandami , przygotowano regulacje prawne dla unikania podwójnego opodatkowania.

Osoby nie zamieszkałe na stałe w Niderlandach mają obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych z dochodów czerpanych  ze  źródeł w Niderlandach. Przedsiębiorstwa z siedzibą poza Niderlandami mają obowiązek płacenia podatku dochodowego od spółek, z tytułu dochodów uzyskiwanych  w Niderlandach. Zasada określana jest nazwą  podatków nie związanych z miejscem siedziby spółki (patrz Opodatkowanie podatników niestałych).

Uniknikanie podwójnego opodatkowania przez podatników stałych

Dla podatników stałych rozróżnia się dwie możliwości zastosowania uregulowań dot. unikania podwójnego opodatkowania dochodu czerpanego za granicą i zysków pochodzących z zagranicy. Przede wszystkim kwestie te regulują dwustronne  umowy międzynarodowe zawarte  przez  Niderlandy z wieloma państwami.  Ponadto,  stosuje się  jednostronne postanowienia, które zostały przygotowane dla państw, z którymi Niderlandy nie zawarły porozumień o unikaniu podwójnego opodatkowania.  Jednostronne postanowienia są zawarte w "Dekrecie  o unikaniu podwójnego opodatkowania z roku 2001".

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Podwójnego opodatkowania można uniknąć, stosując metodę progresywną  zwolnienia, metodę wyrównawczą lub przez odliczenie podatku zapłaconego za granicą  jako koszt. Wymienione metody stosowane są zgodnie z Dekretem o unikaniu podwójnego opodatkowania z 2001r. i z wyjątkiem kilku przypadków, na podstawie umów o uniknaniu podwójnego opodatkowania   lub w oparciu o  niderlandzką  ustawę podatkową.

Zwolnienia z podatku

Zwolnienie z podatku, przy zastosowaniu  metody progresywnej,  jest stosowane dla podatków dochodowych  od osób fizycznych i  podatku dochodowego od spółek. Zwalnia się z podatku dochody i zyski uzyskane za granicą, z  każdego państwa osobno. Metoda zwolnienia z podatku polega na obniżeniu  należnego w Niderlandach podatku od dochodów i zysków. Obniżenie stawki  oblicza się,  dzieląc dochód uzyskany za granicą  przez dochód podlegający opodatkowaniu, po czym mnoży się wynik z łącznym niderlandzkim należnym podatkiem, którym obciążony jest dochód podlegający opodatkowaniu.

Jeżeli dochód czy zyski pochodzące ze źródeł zagranicznych przekraczają łączny dochód czy łączne zyski (z powodu faktu, iż "dochód w kraju" jest ujemny), nie można ubiegać się o pełne zwolnienie z podatku od dochodu ze źródeł zagranicznych za dany rok. W takim przypadku, "nadwyżka" zwolnienia zostanie "przerzucona", a zwolnienie nastąpi  w przyszłych latach. 

Straty zagraniczne pomniejszają niderlandzki należny podatek w roku, w którym zostały poniesione, a obliczenie zniżki na przyszłe lata odbywa się na podstawie odliczenia od dodatniego dochodu zagranicznego kwalifikującego się do zwolnienia.

Metoda wyrównawcza

Metoda wyrównawcza,  zwana też  "credit method"  ma zastosowanie do  podatku zagranicznego od lokat, takich jak dywidendy, odsetek i należności licencyjnych. Podatek zwykle jest pobierany od kwoty brutto. Na podstawie umów  o unikaniu  podwójnego opodatkowania możliwe jest wybranie metody wyrównawczej  do dochodu uzyskiwanego w poszczególnych państwach  oddzielnie, lub do  dochodów łącznych  pochodzących  ze  wszystkich państw razem. Podatek w KN obniża się o pobrany podatek za granicą lub o należny podatek niderlandzki od zagranicznych dywidend, odsetek i należności licencyjnych, w przypadku kiedy jest niższy.

Z uwagi na fakt,  że w Niderlandach podatek z dochodów  uzyskiwanych  za granicą , który podlega wyrównaniu, odbywa się od podstawy  brutto, a niderlandzki podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany jest od podstawy netto (po odliczeniu kosztów), istnieje możliwość, że  podatek pobierany w kraju nie będzie wystarczający do zastosowania wyrównania z podatkiem pobranym w państwie, w którym jest źródło dochodu. W takich przypadkach nie wyrównaną część zagranicznego podatku można "przerzucić", a wyrównanie może nastąpić w przyszłych latach.

Odliczenie jako koszty

W sytuacjach, w których nie ma uregulowań o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatki zagraniczne mogą być odliczone jako koszty związane z uzyskaniem danego dochodu. Ponadto w sytuacjach, w których zwykle wyrównanie byłboby stosowane wobec dywidend, odsetek i należności licencyjnych, podatnik może ubiegać się o nieuznanie wyrównania podatków. Jest to korzystne  w przypadku, kiedy wysoki podatek zagraniczny w danym roku nie może być w całości wyrównany. Należy wówczas odliczyć podatek jako koszt. Możliwość ta ma zastosowanie w roku, w którym czerpany jest dochód, oraz wobec łącznej kwoty dywidend, należności licencyjnych i odsetek otrzymanych w danym roku. Podatnik może wybrać możliwość odliczenia kosztów od podatku dochodowego od osób fizycznych oddzielnie w rozdziale 1 lub w rozdziale 2. Kosztów nie można odliczać w rozdziale 3.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania         

Zarys podstaw polityki traktatowej

Polityka traktatowa dot. umów o unikaniu  podwójnego opodatkowania  jest zgodna z podstanowieniami konwencji  OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. 

Porozumienia  o unikaniu  podwójnego opodatkowania służą interesom  gospodarczym Niderlandów.  Tutejsza gospodarka jest otwarta, z ograniczonym  rynkiem wewnętrzym i dużym rynkiem zagranicznym. Oznacza to, że  duża liczba przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych działa na rynkach międzynarodowych.

Polityka wewnętrzna w stosunku do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,  odzwierciedla otwartość w stosunkach z państwami członkowskimi UE i innymi państwami. Dążeniem rządu KN jest  znoszenie przeszkód, w tym  podwójnego opodatkowania, i rozwijanie międzynardowego przepływu towarów, usług i kapitału. Dla  wspierania inwestycji zagranicznych w KN, podatek od dywidend, odsetek i należności licencyjnych jest bardzo korzystny,  a stosuje się  stawkę zerową. Stosownie do prowadzonej polityki,  nie pobiera się podatku od odsetek i opłat licencyjnych wywożonych z kraju.

Niderlandy  dążą do zapewnienia dobrego klimatu inwestycyjnego. Efektem tej polityki  jest możliwość inwestowania przez niderlandzkich inwestorów na rynkach zagranicznych na takich  samych  warunkach jak inni inwestorzy zagraniczni czy krajowi.  Inwestorom tutejszym,  przysługuje zwolnienie z opodatkowania w Niderlandach  zysków otrzymanych przez niderlandzką spółkę macierzystą od zagranicznej spółki zależnej czy zysków osiągniętych w wyniku prowadzonej działalności w stałym przedstawicielstwie znajdującym się za granicą. Obowiązuje  zasada, że opodatkowanie zysków ma miejsce  tylko w państwie źródła, tj. tam  gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Niderlandy podpisały wiele układów o unikaniu  podwójnego opodatkowania, w szczególności w odniesieniu  do podatku dochodowego od osób fizycznych, a w niektórych przypadkach także od  podatku od  majątku.

Z wymienionymi poniżej  państwami KN podpisało  umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

Argentyna, Australia, Austria, Bangladesz,  Białoruś, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Kanada, Chiny, Chorwacja, Czechosłowacja (umowa obejmuje  Republikę Czeską i Republikę Słowacką), Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Węgry, Islandia, Irlandia, India, Indonezja (układ anulowany w 2000 będzie stosowany przez obie strony do chwili, kiedy wejdzie w życie nowy układ), Izrael, Włochy, Japonia, Kazachstan, Korea, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malawi, Malezja, Malta, Meksyk, Mołdawia, Maroko, Nowa Zelandia, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Filipiny, Polska, Portugalia, Rumunia, Federacja Rosyjska, Singapur, Afryka Południowa, Związek Radziecki (układ ma zastosowanie do byłych republik Związku Radzieckiego, z wyjątkiem Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji i Mołdawii, oraz z wyjątkiem byłych państw Związku Radzieckiego, w których ma zastosowanie nowy układ), Hiszpania, Sri Lanka, Surinam, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Stany Zjednoczone Ameryki, Ukraina, Wenezuela, Wietnam, Jugosławia (umowa obejmuje  Bośnię, Hercegowinę, Chorwację , Republkę Federalnej Jugosławii, Serbię , Czarnogórę i Słowenię), Zambia i Zimbabwe.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązuje  "Netherlands Trade and Investment Office" w Taipei i "Taipei Representation Office" w Niderlandach.

Stosunki finansowe e między Niderlandami, Antylami Holenderskimi i Arubą są uregulowane w Umowie podatkowej Królestwa Niderlandów.

Umowy  o unikaniu  podwójnego opodatkowania regulujące  podatek od spadków i  darowizn zostały zawarte i weszły w życie, z Finlandią, Izraelem, Szwecją, Szwajcarią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Opodatkowanie podatników niestałych

Niestali podatnicy ( zamieszkali poza granicami KN), będący osobami fizycznymi mają obowiązek płacenia podatków w Niderlandach, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych, należny w roku kalendarzowym z nastepujących tytułów;

  • dochodu  podlegającemu  opodatkowaniu ze  stosunku pracy i posiadania mieszkania w Niderlandach:

a) zysków  podlegających opodatkowaniu, ze źródeł prowadzonej działalności przez stały oddział w Niderlandach lub przez stałego przedstawiciela w Niderlandach,

b) wynagrodzenia podlegającego  opodatkowaniu za wykonanie prac w Niderlandach,

c) dochódu  podlegającego opodatkowaniu, czerpanego  z innych prac wykonanych w Niderlandach,

d) okresowych wypłat lub świadczeń  podlegających opodatkowaniu jeśli składki były odliczane w Niderlandach lub kiedy pochodzą z zaopatrzenia emerytalnego, których składki były płacone przez przedsiębiorstwo niderlandzkie,

e) uprawnień  do okresowych wypłat lub świadczeń zgodnie z przepisami prawnymi i  na rzecz niderlandzkiej osoby publiczno-prawnej,  

f) przychodów do  opodatkowania,  pochodzących  z własnego mieszkania podatnika w Niderlandach.

  • dochodów do  opodatkowaniu, ze źródeł znacznego udziału w spółce z siedzibą w Niderlandach,
  • dochodów  podlegających  opodatkowaniu   z  oszczędności i lokat w Niderlandach.

Podstawą ustalenia zysków w Niderlandach jest wartość majątku podatnika posiadanego w Niderlandach po odciągnięciu wartości długów związanych z majątkiem niderlandzkim. Majątek posiadany w Niderlandach to:

a)  nieruchomość położona na terenie Niderlandów,

b) prawa bezpośrednio lub  pośrednio związane z nieruchomością  położoną w Niderlandach,

c) prawa do udziału w zyskach  przedsiębiorstwa, którego zarząd znajduje się w Niderlandach, w przypadku, kiedy prawa te nie pochodzą z posiadania papierów wartościowych lub  stosunku pracy i nie zostały obciążone podatkiem na podstawie wymienionych źródeł.

Spełniając określone  warunki, podatnicy niestali mogą wybrać stosowanie przepisów obowiązujących podatników stałych. W tym  przypadku będą traktowani jak  podatnicy stali  i będą  obowiązani do  płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, który będzie wyliczany  na podstawie całego osiąganego dochodu,  w tym ze źródeł poza granicami KN.  Jednocześnie, będą mieć  prawo odliczenia kosztów i ulg podatkowych na zasadach  podatników  stałych.

Podmioty prawne

Zagraniczne podmioty prawne mają obowiązek płacenia niderlandzkiego podatku dochodowego od spółek w roku kalendarzowym z:

  • zysków podlegających opodatkowaniu z działalności gospodarczej prowadzonej w Niderlandach,
  • dochodu podlegającego opodatkowaniu, ze źródeł znacznego udziału w spółce z siedzibą w Niderlandach.

Do góry

 

Zastrzeżenia | Projekt strony: PP