English version:  


Podatki w Królestwie Niderlandów

Przegląd podatków

Podatki:

 
Krótki opis poszczególnych podatków

Podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne

Podatek dochodowy jest naliczany od zarobków. W Niderlandach istnieją 3 kategorie (podstawy) podatku dochodowego.

 • Podstawa  1

Dochód podlegający opodatkowaniu pochodzący ze źródeł stosunku pracy i mieszkania: stawka progresywna od 33,4% do maksymalnej wysokości 52 %( zawiera składki na ubezpieczenie społeczne ).

 • Podstawa  2

Dochód podlegający opodatkowaniu pochodzący ze źródeł znacznego udziału: (stała) stawka wynosi 25 %. Posiadanie portfela akcji/udziałów uważane jest za znaczny udział, kiedy osoba samodzielnie lub z partnerem czy małżonkiem, posiada 5 % lub  więcej akcji w spółce akcyjnej (NV) czy udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (BV).

 • Podstawa  3

Dochód podlegający opodatkowaniu pochodzący z  oszczędności i lokat: stawka wynosi 30 % i  pobierana jest   ze  stałego ryczałtowego oprocentowania stanowiącego 4 % od całego majątku netto, bez względu na rzeczywiste odsetki. Wartość netto jest równowartością w skład którego wchodzą wkłady oszczędnościowe, przychody z wynajęcia nieruchomości i akcji itp. po odciągnięciu wierzytelności. Podstawą do obliczenia jest średnie saldo danego roku, a daty bazowe to 1 stycznia i 31 grudnia. Podatek jest pobierany od majątku powyżej kwoty 19.252 euro.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Łącznie z podatkiem dochodowym organy skarbowe pobierają składki na ubezpieczenie społeczne.Ochrona socjalna obejmuje: emerytury, świadczenia na wypadek śmierci, nadzwyczajne koszty leczenia i świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem( obowiązkowe składki nie odnoszą się do ostatniej pozycji). Wszystkie składki są uiszczane łącznie.

Podatek od wynagrodzeń

W celu zapobiegania płaceniu dużej kwoty raz w roku na podatek dochodowy od osób fizycznych i na ubezpieczenie społeczne, wprowadzono dwa rodzaje wstępnego pobierania podatku. Jednym z nich jest podatek od wynagrodzeń. Pobór podatku dokonywany jest w momencie osiągnięcia przychodu. Pracownik uiszcza podatek i składki na ubezpieczenie. Innym sposobem, w odniesieniu do podatku od przychodów, jest podatek od dywidend.

Podatek dochodowy od spółek

Podatek dochodowy od spółek jest podatkiem od zysku uzyskanego przez  przedsiębiorstwa, takie jak spółki akcyjne (NV) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (BV). Fundacje i związki także mogą być zobowiązane do płacenia podatku dochodowego od spółek tylko wówczas, gdy prowadzą działalność gospodarczą.

Stawka

Stawka podatku wynosi 29 % od pierwszej części całego zysku podlegającego opodatkowaniu, w wysokości 22.689 euro, a powyżej tej kwoty stawka wynosi 34,5 %. Jeżeli przedsiębiorstwo poniosło stratę w poprzednich latach, może ją pokryć środkami pochodzącymi z zysku. Zysk podzielony między akcjonariuszy/udziałowców nie może być odciągnięty od zysków podlegających opodatkowaniu na rzecz podatku dochodowego od spółek.

Podatek wstępny od dywidend

Większa część przedsiębiorstw prowadzi działalność gospodarczą w formie   spółki akcyjnej (NV) lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (BV). Kapitał spółki wpłacany jest przez właścicieli (akcjonariuszy/udziałowców), którzy w zamian otrzymują akcje/udziały. W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo osiąga zysk, część zysku jest  wypłacana akcjonariuszom/udziałowcom. Wypłata zysku następuje  w formie dywidendy.

Stawka

Spółka wypłacająca dywidendy jest zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek od dywidend stosując stawkę 25 % i przekazanie kwot pobranych do urzędu podatkowego. Akcjonariusze/udziałowcy otrzymują więc tylko 75 % dywidendy. Akcjonariusz/udziałowiec nie będący osobą prawną jest zobowiązany do wliczenia 4 % wartości akcji/udziałów do swoich dochodów, które będą opodatkowane stawką 30 % (podstawa  3) na rzecz podatku dochodowego. Zaliczka na podatek  od dywidend pobierana  przez spółkę jest w efekcie potrąceniem wstępnym na podatek dochodowy, tak samo jak w przypadku podatku od wynagrodzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami,  stawka podatku od dywidend dla osób fizycznych i firm nie mających stałego miejsca zamieszkania lub siedziby w Niderlandach wynosi  poniżej wspomnianych 25 %.

Podatek od spadków

Obecna ustawa o podatku od spadków rozróżnia trzy rodzaje podatku: podatek od spadków, podatek od darowizn i podatek od przeniesienia własności.

Podatek od spadków jest podatkiem potrącanym z wartości wszystkiego co zostało objęte, ze spadku po osobie, która miała w Niderlandach ostatnie miejsce stałego zamieszkania. Małżonek, dzieci i członkowie bliskiej rodziny płacą mniej podatku od spadku  niż dalsza rodzina.

Stawka

Podatek od spadków jest potrącany od otrzymanej części spadku podlegającej opodatkowaniu (= otrzymany spadek po odliczeniu części zwolnionej od podatku). W zależności od wartości spadku, stosuje się stawkę od minimalnego procentu do maksymalnego. Ustawa o podatku od spadków rozróżnia trzy następujące kategorie. Małżonek, dzieci i partnerzy nie pozostający w związku małżeńskim, jednak zamieszkujący razem, podlegają stawce minimalnej  5 %  do maksymalnej 27 %. Dla rodziców, braci i sióstr stosuje się minimalną stawkę 26 %, a maksymalną 53 %. Minimalna stawka dla osób nie spokrewnionych wynosi 41 %, a maksymalna 68 %.

Specjalna stawka 11 % jest stosowana w przypadku spadku otrzymanego przez organizacje  religijne, ideologiczne, charytatywne, kulturalne, naukowe czy publiczne,  służące interesowi społecznemu w Niderlandach.

Zwolnienie z podatku

Znaczne kwoty są zwolnione z podatku od spadku. Zwolnienie z podatku stosuje się wobec spadku otrzymanego przez małżonków czy partnerów nie pozostających w związku małżeńskim, pod warunkiem  wspólnego zamieszkiwania i  którzy spełniają określone warunki. Zwolnieniu podlegają również   dzieci niepełnosprawne, rodzice, okrewni. Niektóre   zakłady użyteczności publicznej  podlegają stawce 11 %. 

W niektórych przypadkach konieczne jest  spełnienie dalszych warunków w celu zastosowania zwolnienia z podatku. W określonych przypadkach  uprawnienia emerytalne w całości czy częściowo mogą być zwolnione od opodatkowania..  

Rzeczy nabyte z tytułu spadku przez wyznaczone muzea (w tym: fundacje wspierające muzea) są zwolnione z podatku od spadków i od podatku od darowizn.

Podatek od darowizn

Podatek od darowizn jest podatkiem potrącanym od  wartości masy darowizny i jest pobierany od osoby zamieszkałej na stałe w Niderlandach.

Stawka

Stawki podatku od darowizn są takie same jak stawki podatku od spadków.

Zwolnienie z podatku

Niektóre kwoty także mogą być zwolnione z podatku. Zwolnienie obejmuje darowizny dla dzieci i  darowizny na rzecz  organizacji charytatywnych i wynosi  11 %.

Tak samo jak w przypadku podatku od spadków, w kilku przypadkach złożenie podania o zwolnienie jest związane ze spełnieniem określonych warunków.

Podatek od przeniesienia własności

Podatek od przeniesienia własności jest należny także wówczas, jeśli  własność,

np. nieruchomość w Niderlandach, przechodzi z tytułu spadku lub darowizny od osób, których ostatnie miejsce stałego zamieszkania było poza Niderlandami.

Stawka

Stawka podatku od przeniesienia własności jest taka sama, jak stawka podatku od spadków.

Zwolnienie z podatku

Nie ma zwolnień z podatku od przeniesienia własności.

Podatek od gier hazardowych

Każdy, kto wygrał nagrodę  w grze hazardowej, o wartości przekraczającej kwotę 454 euro jest zobowiązany do zapłacenia podatku od gier. Pojęciem nagroda określa się każdą rzecz, której można nadać wartość w obrocie gospodarczym.

Stawka

Stawka podatku od gier hazardowych wynosi 25 %. Organizacja oferująca nagrodę wstrzymuje kwotę należnego podatku. Każdy kto wygrał nagrodę w zagranicznej grze hazardowej sam powinien zgłosić ten fakt, na specjalnej deklaracji podatkowej o podatku od gier hazardowych. Formularz deklaracji można uzyskać w urzędzie podatkowym.

Podatek od wartości dodanej

Podatek od wartości dodanej (VAT), w Niderlandach także znany pod nazwą "BTW" jest  podatkiem od towarów i usług, wliczonym  w cenę, którą konsumenci płacą za towary i usługi. Wszyscy przedsiębiorcy, np. piekarz, hydraulik, producent, odprowadzają  podatek VAT do urzędu podatkowego. Przedsiębiorstwa  odliczają  kwotę VATu płaconego w innych firmach. W efekcie tylko odprowadzają do urzędu podatkowego różnicę pozostałą po rozliczeniu tych części podatku VAT. Jeżeli różnica  jest ujemna, urząd podatkowy zwróci danemu przedsiębiorstwu kwotę nadpłaconego VAT`u.

Stawka

Stawka podstawowa VAT wynosi 19 % . Ponadto, istnieją   dwie  stawki preferencyjne:

 • stawka obniżona do 6 %

Stawka ta obejmuje produkty spożywcze,  lekarstwa,  środki opieki medycznej,  usługi pracochłonne i uciążliwe, książki, gazety, przewóz osób,  usługi i bilety wstępu na imprezy kulturalne, rozrywkowe, sportowe i na towary i usługi w rolnictwie:

 • stawka zero (0 %)

Eksport towarów i usług z Niderlandów objęty jest zerową stawką VAT.

Zwolnienie z podatku

Niekóre  rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej podlegają zwolnieniom od podatku VAT.  Przedsiębiorstwo nie pobiera podatku VAT od towarów i świadczonych usług jak np.   usługi medyczne,  edukacja, ubezpieczenia i usługi bankowe.

Specjalne regulacje

Przepisy o pobieraniu podatku VAT  przewidują  specjalne ulgi  dla małych i średnich przedsiębiorstw, rolników i dla firm prowadzących  handel towarami używanymi.

Podatek akcyzowy i podatek konsumpcyjny

Akcyza jest podatkiem pobieranym od określonych towarów konsumpcyjnych jak: . napoje alkoholowe ( wódka, wino, piwo), a także od  tytoniu i papierosów,  benzyny,  oleju napędowego, oleju opałowego oraz LPG. Podobnie do podatku VAT, podatek akcyzowy jest wliczony w cenę towarów. Specjalny podatek konsumpcyjny jest nakładany na napoje bezalkoholowe, takie jak soki owocowe, soki warzywne, wodę mineralną oraz napoje gazowane, w tym syropy.

Stawka

Od jednego litra  wódki pobiera się 6,21 euro  akcyzy,  a od litra benzyny 0,66 euro. Akcyza nakładana na wyroby tytoniowe zależy od ich ceny sprzedaży; przykładowo od 1 lutego 2004 paczka papierosów w cenie 4,60 euro zawiera 2,63 euro akcyzy. Podatek konsumcyjny dla litra napoju gazowanego wynosi 0,055 euro, a od litra soku owocowego, warzywnego czy wody mineralnej wynosi 0,04 euro. Dalszej informacji o podatku akcyzowym można zasięgnąć na stronie  ministerstwa finansów www.minfin.nl.

Ujednolicony rynek finansowy

Holenderskie przepisy dotyczące podatku akcyzowego są w pełni zgodne z regulacjami unijnymi.Zniesienie granic fiskalnych oznacza, że od 1993r. osoby fizyczne mogą dokonywać zakupów artykułów objętych akcyzą  w każdym państwie członkowskim, z przeznaczeniem na użytek własny.  Podatek akcyzowy płacą w państwie, w którym nabyły  produkt.

W przypadku tak zwanej sprzedaży pocztowej lub sprzedaży na odległość, podatek akcyzowy jest pobierany w państwie docelowym.

Unijny zharmonizowany system  odnośnie podatku akcyzowego określa reguły w zakresie magazynowania, transportu i kontroli dóbr podlegających akcyzie w krajach członkowskich oraz  stawki i zwolnienia od akcyzy.

Podatek od czynności prawnych

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności prawnych pobierane są następujące podatki: podatek od przeniesienia własności, podatek od ubezpieczeń oraz podatek od kapitału.  Podatek  pobierany jest niezależnie od okoliczności osobistych.

Podatek od przeniesienia własności

Podatek od przeniesienia własności jest nakładany w przypadku nabycia własności nieruchomości położonej w Niderlandach (grunt, dom itp.). W większości  przypadków nabycie nieruchomości odbywa się w formie aktu notarialnego. Notariusz wystawia rachunek z podatkiem należnym i odprowadza podatek  do urzędu podatkowego.

Stawka

Podatek od przeniesienia własności wynosi 6 % i jest pobierany od kwoty wartości rynkowej danej nieruchomości lub od ceny zakupu,  jeśli jest ona wyższa od tej wartości. Pod pojęciem cenay zakupu należy rozumieć kwotę otrzymaną lub  umowną,  ustaloną przez stronę przewłaszczającą nieruchomość.

Podatek od ubezpieczeń

Podatek od ubezpieczeń jest pobierany w chwili zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

Stawka

Stawka wynosi 7 % i jest pobierana od wartości składki ubezpieczeniowej.

Zwolnienie z podatku

Zwolnione z podatku od ubezpieczenia są: ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa i niezdolności do pracy, ubezpieczenie chorobowe i na wypadek choroby, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ubezpieczenie transportowe.

Podatek od kapitału

Podatek od kapitału jest pobierany od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych mających siedzibę w Niderlandach, które zwiększają kapitał, lub od innych organizacji posiadających kapitał składający się z akcji czy udziałów.

Stawka

Stawka podatku od kapitału wynosi 0,55 % i obliczana jest od wartości włożonej (aktywa minus pasywa), lub od wartości nominalnej akcji czy udziałów, w przypadku gdy ich wartość jest wyższa od wartości nominalnej.

Podatek od samochodów osobowych i motocykli

Każdy, osoba prywatna lub firma, posiadający samochód osobowy czy motocykl płaci podatek  od samochodów osobowych i motocykli, od  pierwszego zarejestrowania pojazdu na nazwisko lub firmę. W przypadku kiedy samochód jest nowy, importer płaci podatek  w imieniu nabywcy. Osoba sprowadzająca samochód osobowy czy motocykl do kraju, sama płaci podatek. Każdy kto mieszka w Niderlandach i prowadzi samochód ma obowiązek uzyskania niderlandzkich numerów rejestracyjnych. W przypadku braku niderlandzkich numerów rejestracyjnych  lub posiadania rejestracji zagranicznej wówczas uiszczenie podatku obowiązuje od początku korzystania z dróg w Niderlandach. Osoby prywatne lub firmy posiadające taki pojazd mają obowiązek  złożyć deklarację podatkową i zapłacić podatek  od samochodów osobowych i motocykli przed rozpoczęciem jazdy na drogach w Niderlandach. Posiadając zagraniczną rejestrację samochodu,  uzyskuje się  zwolnienie z podatku  od samochodów osobowych i motocykli.

W roku 2001 wprowadzono tak zwany "znak energii", który nadawany jest  nowym samochodom osobowym. Znak energii zawiera dane o wydajności danego pojazdu w odniesieniu do innych pojazdów o tym samym wymiarze. Ustalono siedem kategorii wydajności oznaczonych literami od A do G. Samochód osobowy oznaczony literami od A do C jest uważany za samochód o wydajności powyżej średniej dla samochodów o tym samym wymiarze.

Od stycznia 2002r. obowiązuje  system promocji  samochodów osobowych paliwooszczędnych. System  przewiduje częściowy zwrot podatku "BPM" [" podatek  od samochodów osobowych i motocykli"] od samochodów osobowych ze znakiem A lub B. Zwrot dla samochodu osobowego ze znakiem A wynosi 1.000 euro, a dla tych ze znakiem B 500 euro. Zwrot przyznaje się pierwszemu nabywcy nowego samochodu osobowego (osobie, która jako pierwsza zarejestrowała samochód osobowy na swoje nazwisko), a wypłacany jest bezpośrednio nabywcy pojazdu przez jednostkę ds podatku od pojazdów zmotoryzowanych urzędu podatkowego bez  pośrednictwa ze strony importera czy dealera.

Stawka

 • Samochody osobowe

Stawka dla nowych samochodów osobowych benzynowych wynosi 45,2 % od ceny netto według katalogu po odciągnięciu kwoty 1.540 euro. Dla samochodów osobowych napędzanych olejem napędowym wynosi 45,2 % od ceny netto według katalogu po dodaniu kwoty 328 euro.

 • Motocykle

Stawka dla motocykli wynosi 10,2 % od ceny netto według katalogu, jeśli cena nie przekracza kwoty 2,133 euro, a 20,7 %  jeżeli cena netto przewyższa  tą kwotę, po odliczeniu sumy

224 euro powyżej 2,133 euro.

 • Pojazdy i motocykle używane

Dla samochodów osobowych i motocykli używanych należny podatek jest obniżony w stosunku do obniżonej wartości pojazdu. Ustalone są stałe procenty. Po jednym roku obniżenie wynosi 37 %, po dwóch latach 47 %. Maksymalne obniżenie wynosi 90 %. Używany samochód osobowy czy motocykl mający 25 lat czy więcej jest zwolniony z podatku  od samochodów osobowych i motocykli.

Na nowe samochody osobowe i samochody ciężarowe zakupione 1 lipca 2001r. czy później, spełniające określone standardy emisyjne, które  będą obowiązujące  od 1 stycznia 2005r., ma zastosowanie system preferencji. Zniżka przyznawana jest w postaci jednorazowego obniżenia podatku od pojazdów zmotoryzowanych ["MRB"], a wypłaty dokonywane będą osobie, na której nazwisko pojazd został zarejestrowany. Czynności te dokonuje automatycznie centralna służba pobierająca podatek od pojazdów zmotoryzowanych.

Od 1 stycznia 2005r. standardy emisyjne będą obowiązkowe dla nowych  samochodów, a system preferencji zostanie wycofany.

Podatek od pojazdów zmotoryzowanych

Osoby posiadające  samochód osobowy, ciężarowy, motocykl czy ciężarówkę, który zarejestrowany został na nazwisko posiadacza, mają obowiązek płacić podatek od pojazdów zmotoryzowanych. Obowiązek płacenia podatku jest związany z rejestracją pojazdu, a nie z korzystaniem z dróg. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych pojazdów, właściciele autobusów płacą  podatek  związany z korzystaniem z dróg.

Stawka

Kwota należnego podatku zależy od:

 • rodzaju pojazdu (samochód osobowy, ciężarowy, motocykl, ciężarówka, autobus,
 • ciężaru pojazdu,
 • rodzaju używanego paliwa w przypadku samochodów osobowych (benzyna, olej napędowy, LPG),
 • prowincji, w której posiadacz samochodu zamieszkuje (dot. samochodów osobowych i motocykli),
 • dodatkowego obciążenia np. pojazd mechaniczny ciągnie przyczepę (od 750 kg z tyłu samochodu osobowego, ciężarowego czy autobusu),
 • liczby zbiegających się terminów płatności.

Podatek od pojazdów o dużej ładowności

Podatek od pojazdów o dużej ładowności (także znany pod nazwą "Eurovignette") należny jest za  pojazdy o dużej ładowności korzystające z dróg. Pojazdem o dużej ładowności jest   ciężarówka przeznaczona do  drogowego transportu towarów o dopuszczalnej masie całkowitej 12.000 kilogramów lub więcej. Przyczepa lub naczepa jest objęta wyliczeniem dopuszczalnej masy całkowitej.

Podatek  ustalany jest na podstawie układu między Niderlandami, Belgią, Luksemburgem, Niemcami, Szwecją i Danią. Płatność podatku może być realizowana  dziennie, tygodniowo, miesięcznie lub rocznie, albo w kombinacji. Kwota należnego podatku zależy od łacznej ilości osi pojazdu. Podatek powinien być płacony z góry, a "Eurovignette" powinien znajdować się w pojeździe. Kto kupił "Eurovignette" w jednym z w.wym. państw  nie ma obowiązku płacenia podatku w Niderlandach za określony czas okres.

Podatek związany z ochroną środowiska

Podatek związany z ochroną środowiska obejmuje podatek od wody gruntowej, wody wodociągowej, odpadów, paliwa i podatek wyrównawczy za zużycie energii.

Podatek od wody gruntowej

Podatek od wody gruntowej jest głównie płacony przez firmy,  jak np.  firmy wodociągowe, gospodarstwa rolne wydobywające wodę gruntową, wykonawców robót drenażowych i przedsiębiorstw przemysłowych korzystających z wody gruntowej na cele przemysłowe.

Kwota podatku ustalana jest na podstawie ilości wody gruntowej wydobywanej przez przedsiębiorstwa w metrach sześciennych. Stawka wynosi 0,1785 euro za m3.

Podatek od wody wodociągowej

Od 1 stycznia 2000r. pobiera się podatek od wody wodociągowej.

Stawka wynosi 0,144 za m3, a podatek jest pobierany od ilości maksymalnej 300 m3.

Podatek od odpadów

Podatek  pobiera się za usuwanie odpadów. Podstawa podatku zależy od ilości odpadów przekazanych do usunięcia lub spalenia. Podatek od odpadów płacony jest przez zakłady utylizacji odpadów. Wyskość podatku zależy od ilości utylizowanych odpadów.

Rozróżnia się kilka stawek podatku od odpadów:

Stawka za usuwanie odpadów wynosi 83,61 euro od każdego 1000 kg. Istnieje niższa stawka dla usuwania odpadów nie palących się lub odpadów, które ze względów ekologicznych nie powinny być palone.Stawka wynosi 13,79 euro od każdego 1000 kg.

Podatek od paliwa

Podatek od paliwa  jest pobierany od producentów i importerów węgla, tak więc liczba podatników zobowiązanych do płacenia tego podatku jest ograniczona.Podatek jest opłacany przez osoby , które wydobywają, produkują lub importują węgiel i wykorzystują go jako paliwo albo dostarczają innym.Podatek ten nie jest płacony w przypadku użycia węgla do produkcji energii. Wykorzystanie węgla w innych celach nie podlega temu podatkowi.

Stawka wynosi 12,28 euro na 1000kg.

Podatek od energii

Podatek wyrównawczy od energii oznacza, że konsument płaci podatek od energii, którą zużywa (gaz, elektryczność i określone oleje mineralne). Gaz ziemny oraz inne gazy, elektryczność wykorzystywane do wytwarzania prądu są zwolnione z podatku od energii.

Stawka podatku zależy od ilości skonsumowanej energii, funkcjonują niższe stawki w przypadku dużego zużycia.

Źródła energii

Przedział zużycia

Stawka w euro

Elektryczność

0-10000 kWh

10000-50000 kWh

50000-10m kWh

więcej niż 10m kWh

0,0654 per kWh

0,0212 per kWh

0,0065 per kWh

0,0010perkWh(z.d.c.n.)  0,005perkWh(z.d.c.g.)

Elektryczność "zielona"

0-10000 kWh

więcej niż 10000 kWh

0,0357 per kWh do 1 lipca 2004r.

0,0504 per kWh od 1 lipca 2004r.

0

Gaz ziemny

0-5000 m3

5000-170000 m3

170000-1m m3

1m-10m m3

więcej niż 10m m3

0,1429 per m3

0,0727 per m3

0,0227 per m3

0,0113 per m3

0,0106 per m3(z.d.c.n.)

0,0075 per m3(z.d.c.g.)              

Gaz "zielony"

0-5000 m3

5000-10m m3

więcej niż 10m m3

0,0577 per m3

0,0113 per m3

0,0075 per m3

Oleje mineralne

Oleje lekkie średnio
ciężkie

Oleje napędowe

LPG

0-159000 litrów

więcej niż 159000 litrów

0-153000 litrów

więcej niż 153000 litrów

0-119000 kg

więcej niż 119000 kg

152,77per 1000 l

14,43 per 1000 l

154,04 per 1000 l

14,53 per 1000 l

182,38 per 1000kg

17,35per 1000kg

Inne gazy       

Gazy gardzielowe, gazy koksownicze,

gazy węglowe,

gazy rafinacyjne

Gazy gazyfikacji węglowej

 

1224,24 per 1000 GJ

490,64 per 1000 GJ

Cło importowe

Jeżeli przedsiębiorstwa importują towary z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE), znaczna ilość towarów podlega opodatkowaniu. W tym kontekscie cło importowe jest pojęciem ogólnie określającym podatek obowiązujący w ramach UE. Podatki te uiszczane są przez urzędy celne w państwach członkowskich i odprowadzane do Unii Europejskiej. Przychody te stanowią środki finansowe Unii. Niderlandy mają prawo do zatrzymania jako rekompensatę 25 % z uiszczonych podatków.

Pojęciem cło importowe należy rozumieć:

 • opłaty celne (będące cłem zgodnie ze Stawkami Celnymi UE),
 • potrącenia o podobnym znaczeniu (w tym: potrącenia antydumpingowe),
 • podatki związane ze wspólną polityką rolną.

Stawka

UE ustala wysokość stawek cła importowego. Towary, które będą importowane są klasyfikowane w spisie towarów i stawek " Wspólna Nomenklatura". UE zawarła umowy z kilkoma państwami, na których podstawie nie pobierane jest cło wwozowe lub pobierane jest po obniżonych stawkach.

Jeżeli przedsiębiorstwa w UE mogą udowodnić, iż branża w której działają ponosi szkodę ze względu na importowanie produktów podobnych do własnych wyrobów za ceny niższe od tych stosowanych w państwie, w którym zostały wyprodukowane, sposób tego działania zostanie określony jako dumping. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, UE może nałożyć cło antydumpingowe.

Poza wyżej wymienionym cłem importowym, wwóz towarów do Niderlandów pochodzących z państw trzecich podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, a czasami także podatkiem akcyzowym i podatkiem związanym z ochroną środowiska.

Do góry

 

Zastrzeżenia | Projekt strony: PP

Portal Promocji Eksportu