Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Programy niderlandzkie i europejskie

Matra

Cel i zasady: Od początku lat dziewięćdziesiątych rząd niderlandzki prowadzi politykę wspierania Europy Środkowej i Wschodniej. Polega ona na udzielaniu krajom tej części Europy wsparcia w procesie przechodzenia do ustroju kierującego się prawem i demokracją oraz do gospodarki rynkowej. Program wspiera działania stymulujące zmiany zachodzące w państwach, ich instytucjach, organizacjach zrzeszających ich obywateli oraz w ich wzajemnych relacjach.

MATRA stosuje w swej polityce narzędzia w postaci programów cząstkowych, m.in.:

 • Program "Projektów Matra" (są to głównie projekty z zakresu ochrony środowiska, oszczędzania energii, mediów, ochrony zdrowia i poprawy warunków życia);
 • Program "Matra KAP" (tzw. Klein Ambassadeproject -mały projekt ambasady) o wartości maksymalnie 11.344,- €;
 • Program "Szkoleń Matra" (targi specjalistycznych kursów i szkoleń w niderlandzkich placówkach oświatowych);
 • Program "Przedakcesyjny Matra" (wsparcie dla władz wykonawczych we wdrażaniu ustawodawstwa unijnego);
 • Program "Partii Politycznych Matra" (szkolenie kadry politycznej Europy Środkowej i Wschodniej);
 • Fundusz Wspierający Programy i Zadania Matra (finansowanie programów i projektów).
Teren działania: Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry
Składanie wniosków i dalsze informacje: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Afdeling uitvoering Midden- en Oost-Europahulp (DEU/UM)
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział realizacji pomocy dla Europy Środkowej i Wschodniej)
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Telefon: (+31 70) 3486595
Faks: (+31 70) 3484797
E-mail: deu-um@deu.minbuza.nl

Do góry

Holenderski Program Współpracy Menedżerskiej
(Netherlands Management Cooperation Programme, w skrócie NMCP)

Grupa odbiorców: Firmy z sektora MŚP i organizacje non-profit w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie Środkowej i Wschodniej, które chcą skorzystać z doświadczenia i wiedzy niderlandzkich emerytowanych menedżerów i specjalistów w formie wizyt roboczych.
Cel i zasady: Emerytowani menedżerowie i specjaliści służą za pośrednictwem NMCP swoim fachowym wsparciem przedsiębiorstwom i instytucjom potrzebującym specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, których brakuje w ich lokalnym środowisku. Doradcy ci są niezależni i pracują jako wolontariusze, tzn. nie otrzymują żadnych świadczeń finansowych za swoje usługi.
Najważniejsze warunki:
 • Przedsiębiorstwo lub organizacja non-profit musi złożyć wniosek za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela programu NMCP lub bezpośrednio w Fundacji NMCP.
 • Przy rozpatrywaniu wniosków obowiązuje zasada, iż wnioskodawca nie jest w stanie samodzielnie uzyskać i sfinansować koniecznego wsparcia. Ponadto koszty wysłania doradcy muszą być w miarę równorzędne z oczekiwanym rezultatem wizyty.
 • Firma składająca wniosek nie może być filią przedsiębiorstwa zagranicznego lub międzynarodowego.
 • NMCP pokrywa koszty podróży i pozostałe koszty wysłania doradcy. Wnioskodawcy opłacają lokalne przejazdy i pobyt doradców.
Teren działania: Afryka, Ameryka Łacińska, Azja, Europa Środkowa i Wschodnia
Składanie wniosków i dalsze informacje: NMCP
Telefon: (+31 70) 3490555
Faks: (+31 70) 3490590
E-mail: info@NMCP.nl

Do góry

Program Projektów Współpracy Gospodarczej
(Programma Economische Sammenwerking Projecten, w skrócie PESP)

Grupa odbiorców: Firmy niderlandzkie, które pragną rozwijać działalność w krajach nieuprzemysłowionych, aby w ten sposób zwiększyć w przyszłości szansę na transakcje eksportowe.
Cel i zasady: Celem PESP jest wspieranie eksportu do krajów nieuprzemysłowionych oraz współpracy z nimi. Za pośrednictwem PESP można ubiegać się o dofinansowanie następujących działań:
 • identyfikacji projektu
 • studiów przygotowujących do projektu
 • przeprowadzenia studium opłacalności
 • stażu i wymiany niderlandzkich i zagranicznych specjalistów

Program nie obejmuje transakcji eksportowych w fazie ofertowej lub wykonawczej. Subwencja wynosi maksymalnie 2/3 planowanych kosztów działalności. Górna granica to 139.312 EUR na jeden projekt.

Najważniejsze warunki: Działalność musi być związana z konkretnym projektem stwarzającym znaczne możliwości eksportowe dla Niderlandów.

Program nie obejmuje badania rynku dla produktu indywidualnego (konsumenckiego) ani projektów czysto demonstracyjnych.

W planie roboczym należy podać, kto jest partnerem zagranicznym, gdzie będą prowadzone działania oraz w jaki sposób zostanie sfinansowana planowana część kosztów, która nie będzie pokryta przez PESP (co najmniej 1/3 całości budżetu).

Już w początkowej fazie procedury PESP musi być widoczne pewne przełożenie dofinansowania projektu na konkretne działania.

Teren działania: Wszystkie kraje nie należące do OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - z kilkoma wyjątkami.
Składanie wniosków i dalsze informacje: Senter (agencja Ministerstwa Spraw Ekonomicznych)
E-mail: Info@senter.nl
Telefon: (+31 70) 3610451

Do góry

Program Współpracy z Europą Wschodnią (PSO)

Grupa odbiorców: Przedsiębiorstwa z Niderlandów, które chcą współpracować z firmami z Europy Środkowej i Wschodniej.
Cel i zasady: PSO stawia sobie za cel wspieranie przekazywania wiedzy ekonomicznej z niderlandzkiego środowiska biznesowego do Europy Środkowej i Wschodniej, aby w ten sposób pomóc w wykształcaniu się perspektywicznej gospodarki rynkowej w tej części świata. Zadaniem programu jest prowadzenie współpracy pomiędzy niderlandzkimi a środkowo- i wschodnioeuropejskimi przedsiębiorstwami. Na Program składają się projekty opracowane przez Senter (agencję Ministerstwa Spraw Ekonomicznych Ministerie van Economische Zaken, odpowiedzialną za realizację przepisów subwencyjnych, kredytowych i fiskalnych oraz programów z zakresu technologii, energii, środowiska, eksportu i współpracy międzynarodowej. Celem działalności jest trwałe wzmacnianie pozycji przedsiębiorczości i instytucji naukowych w Niderlandach. www.senter.nl) i nastawione na wspieranie przekazywania wiedzy za pomocą projektów pilotażowych (których stałym elementem jest dostarczanie maszyn i urządzeń). Projekty te subwencjonowane są w 100 procentach. Ponadto Senter jest autorem projektów według tzw. metodologii Plus, w której prosi się przedsiębiorstwa jeszcze przed ich zakwalifikowaniem się, aby wniosły propozycje dotyczące kilku krajów bądź tematów.

W ramach PSO kandydujące przedsiębiorstwa składają własne propozycje projektów współpracy z firmami środkowo- i wschodnioeuropejskimi. Senter wybiera najlepsze propozycje i wspólnie z firmą-autorem dopracowuje program współpracy.

Najważniejsze warunki:
 • Senter ocenia propozycję między innymi pod względem poziomu kosztów, podejścia, kwalifikacji i doświadczenia.
 • W przypadku PSO-plus Senter przyznaje złożonym wnioskom punkty oceniające wartość propozycji. Następnie prosi najlepszych pomysłodawców o dopracowanie swoich propozycji. Na końcu Senter wybiera zwycięskie pomysły. Kryteria selekcji to między innymi:

- realność propozycji;
- szansa na kontynuację komercyjną po zakończeniu projektu;
- znaczenie projektu dla procesu przekształceń gospodarczych.

 • Projekt musi przynieść w krótkim czasie rezultat w postaci konkretnych zleceń.
 • Projekt musi zaowocować trwałą inwestycją lub współpracą handlową.
 • Po podpisaniu umów realizacją projektów zarządza Senter.
Teren działania: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Węgry
Składanie wniosków i dalsze informacje:

Senter
Telefon: (+31 70) 3610391
E-mail: Info@senter.nl

Do góry

Trustfunds

Grupa odbiorców: Firmy doradcze i korzystające z usług firm doradczych
Cel i zasady: Ministerstwo Spraw Ekonomicznych uruchomiło Fundusze Finansowania Projektów (Trustfunds) w dwóch międzynarodowych instytucjach finansowych: Banku Wschodnioeuropejskim (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) i Międzynarodowej Korporacji Finansowej (International Finance Corporation, IFC), będącej częścią Grupy Banku Światowego.

Z funduszy tych finansowane są projekty nastawione na świadczenie wsparcia technicznego celem przygotowania do programów pożyczkowych i inwestycyjnych tychże instytucji. Na sfinansowanie mogą liczyć między innymi studia opłacalności inwestycji, studia przygotowujące do prywatyzacji oraz studia ukierunkowane na poprawę warunków działania firmy.

Najważniejsze warunki: Musi mieć miejsce rzeczywiste przekazanie wiedzy i doświadczenia wskazanemu w projekcie beneficjentowi.
Teren działania: Europa Środkowa i Wschodnia, Azja Centralna i rozwijające się rynki Brazylii, Chin, Egiptu, Ghany, Indii, Indonezji, Południowej Afryki, Tajlandii, Wybrzeża Kości Słoniowej i Zimbabwe.
Wnioski i dalsze informacje:

Do góry

Możliwości subwencyjne Izb Przemysłowo - Handlowych

Cel i zasady: Izby Przemysłowo-Handlowe z terenu Północnych Niderlandów, Południowo-wschodniej Brabancji i Limburgii dysponują możliwościami subwencyjnymi (m.in. z pieniędzy Unii Europejskiej), przeznaczonymi dla projektów typu misji handlowych, badań rynku, kojarzenia partnerów handlowych itp. Przedsiębiorstwo ubiegające się o dofinansowanie powinno w zasadzie mieć siedzibę na terenie odnośnej Izby. Zasada ta nie jest jednak ściśle przestrzegana, jeżeli firma jest w inny sposób powiązana gospodarczo z danym regionem. Możliwości subwencyjne w Izbach zmieniają się, trudno o długoterminową prognozę, jakie działania będą preferowane.
Wnioski i dalsze informacje: Firmy zainteresowane powinny skontaktować się z konsultantami ds. eksportu w Izbach Przemysłowo-Handlowych.

Do góry

Międzynarodowa Współpraca Przedsiębiorstw (Bedrijfsgerichte Internationale Samenwerking, BIT)

Grupa odbiorców i zasady:

Przedsiębiorstwa niderlandzkie (ewentualnie w połączeniu z instytutami badawczymi), które chcą współpracować z zagranicznymi firmami bądź też instytutami badawczymi w dziedzinie wysoko zaawansowanych technologii.

Poza subwencjami w ramach programu BIT oferowane są między innymi usługi dotyczące:

 • informacji
 • zwiększania szans rynkowych dla technologii niderlandzkiej
 • kojarzenia partnerów biznesowych
 • pośrednictwa w handlu nieruchomościami
 • organizacji misji handlowych i warsztatów
 • Projekty związane z Polską należą do programu BIT/Eureka.
 • Najważniejsze warunki

Projekt musi mieć charakter technologiczny: tematem musi być opracowanie nowej technologii lub nowych zastosowań dla technologii istniejącej;

projekt musi być nastawiony na rynek, a jego rezultatem muszą być produkty, procesy lub usługi przeznaczone do wprowadzenia na rynek

Wnioski i informacje

Senter, 
tel. (+31 70) 3610311
faks (+31 70) 3610355
e-mail: bit@senter.nl
internet: http://www.senter.nl

Do góry

Inne programy

Polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z inicjatyw współpracy wychodzących ze strony firm holenderskich, które są w stanie finansować konkretne projekty za pomocą korzystnych pożyczek i innych ogólnodostępnych środków pomocy inwestycyjnej.

Wiele możliwości oferuje między innymi Investeringsfaciliteit Opkomende Markten, IFMOE (fundusz inwestycyjny dla rynków rozwijających - odroczone pożyczki dla niderlandzkich przedsiębiorców wspierające inwestycje w przedsiębiorstwach wschodnioeuropejskich), Tijdelijke Regeling Herverzekering Investeringen Oosteuropa, THRIO (czasowa regulacja dot. reasekuracji inwestycji w Europie Wschodniej - reasekuracja ryzyka inwestycyjnego niezwiązanego z handlem) i Passage (subsydia pokrywające koszty związane z treningami menedżerskimi w Polsce i Niderlandach). Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Ekonomicznych: www.minez.nl.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944