Menu
     

 

 

 


WROCŁAW THE CANDIDATE FOR ORGANISATION OF EXPO 2012


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Promocja gospodarcza WPHiI

Grudzień 2006

Seminarium Inwestycyjne w Amersfoort "Investment and Outsourcing in Poland"

W dniu 14 grudnia 2006 roku odbyło się w Amersfoort seminarium poświęcone możliwościom inwestycyjnym w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu w SSE Wałbrzych "Invest Park". Seminarium zostało zorganizowane z przez WPHI przy współpracy z KVK Haga oraz Rabobank Utrecht. Głównym tematem seminarium były prezentacje przedstawicieli SSE Invest Park w Wałbrzychu oraz Pani Dyrektor Moniki Kapturskiej, przedstawiciela Wielkopolskiego Biura Informacyjnego w Brukseli na temat atrakcyjności inwestycyjnej Regionu Wielkopolskiego. Przedstawiciele Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" z Wałbrzycha pokazali dynamiczny rozwój strefy, atrakcyjność lokalizacji, ulgi i zachęty materialne itp. W prezentacji przedstawiono dotychczasowych inwestorów oraz ogólną specyfikę Strefy. W dalszej części seminarium wystąpił Pan Jan Sołowski przedstawiciel firmy "Sołowski Consultancy", który szczegółowo przedstawił praktyczne aspekty inwestowania w Polsce na konkretnych przykładach procesu inwestycyjnego, w prezentacji zwrócono szczególna uwagę na atrakcyjność inwestycji w nieruchomości w Polsce. Ostatnim prezenterem był Pan Gerard Hofman właściciel firmy "Bouwgroep Hofman Maasdijk". Pan Hofman zainwestował w budowę fabryki stolarki okiennej w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Ze słuchaczami podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie swoich sukcesów inwestycyjnych w Polsce, współpracy z Zarządem SSE oraz korzyści jakie odniósł planując swój biznes w Polsce.
Seminarium wzbudziło ogromne zainteresowanie inwestorów niderlandzkich. Ponad 80-ciu przedstawicieli potencjalnych inwestorów oraz firm konsultingowych z dużym zainteresowaniem wysłuchało 4-ch prezentacji. Spikerzy odpowiadali na licznie zadawane im pytania. Po zakończeniu seminarium w trakcie net-workingu wszystkim zainteresowanym wyjaśniano dodatkowe kwestie wynikające z prezentacji. Powyższe przedsięwzięcie zostało bardzo dobrze ocenione przez kierownictwo Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" od którego WPHI otrzymało bezpośrednie pisemne podziękowanie.

 

Listopad 2006

Misja dyrekcji polskich portów lotniczych

W dniach 6-8 listopada br. przybyła do Królestwa Niderlandów misja gospodarcza 9 dyrektorów polskich portów regionalnych, dyrekcji Departamentu Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Transportu oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wizyta misji odbyła się na zaproszenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Transportu, Robót Publicznych i Gospodarki Morskiej KN oraz Zarządu NAT (Netherlands Airport Technology Group). Celem misji było zapoznanie się polskich przedstawicieli Ministerstwa Transportu, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz portów lotniczych z zarządzaniem i wyposażeniem przodujących portów lotniczych w Niderlandach takich jak Schiphol Amsterdam i Airport Rotterdam jak również zaznajomieniem się z rolą tutejszego Ministerstwa Transportu w kreowaniu polityki w zakresie lotnictwa w Niderlandach oraz Urzędów Dozoru Lotniczego nad zapewnieniem bezpieczeństwa lotniczego, zarządzania portami lotniczymi i ruchem lotniczym. Uczestnicy misji wysłuchali wielu prezentacji dotyczących zastosowania najnowszych technologii w dziedzinie zarządzania i wyposażenia lotnisk. Uczestniczyli w panelach dyskusyjnych dotyczących kwestii poprawienia dochodowości lotnisk regionalnych, metod planowania wzrastającego ruchu lotniczego, finansowych aspektów prywatyzacji lotnisk regionalnych, rozwoju przewoźników niskokosztowych i ich wpływu na rozwój lotnisk regionalnych. Przedstawiciele misji z Polski odwiedzili też wiodących światowych producentów sprzętu wyposażenia lotnisk tj. firmy Saco Airport Equipment oraz VandreLande Industries.

 

Październik 2006

Seminarium na temat możliwości inwestycyjnych w Polsce, prezentacja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  w Eindhoven

W dniu 27 października odbyło się w Eindhoven seminarium biznesowe na temat możliwości inwestycyjnych w Polsce z udziałem przedstawicieli kierownictwa Legnickiej SSE. Spotkanie zostało współorganizowane przez WPHI w Hadze wspólnie z EVD, organizacją promującą biznes w Niderlandach oraz z KVK, izbą przemysłowo-handlową z Eindhoven. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi przedstawiciele niderlandzkiego Ministerstwa Spraw Ekonomicznych, banku Rabobank oraz niderlandzkiego biura wspierania biznesu NBSO z Krakowa. Seminarium zostało przygotowane w formie kilku prezentacji na temat aktualnych uwarunkowań gospodarczych w Polsce w tym ze szczególnym uwzględnieniem wymiernych korzyści dla inwestora zagranicznego lokującego swój kapitał w SSE. Dla zgromadzonych ponad 30 niderlandzkich biznesmenów istotnym elementem seminarium była również prezentacja przedstawiciela Rabobank, która pozytywnie oceniła osiągnięcia polskiej gospodarki oraz prezentacja firmy konsultingowej PNO Consultants Polen, oferującej usługi w zakresie pomocy w projektach angażujących środki unijne w Polsce. W oddzielnej prezentacji swoją drogę do sukcesu inwestycyjnego w Polsce zaprezentował przedstawiciel firmy Bejo Zaden B.V., czołowego producenta nasion roślin uprawnych. W trakcie spotkania przedstawiciele miejscowego biznesu kierowali liczne pytania w tym także do przedstawicieli WPHI na temat możliwości inwestycyjnych w Polsce. Na prośbę wielu uczestników seminarium, WPHI przesłało własne opracowanie w języku niderlandzkim na temat zasad i sposobu funkcjonowania w Polsce SSE z wyszczególnieniem i opisem wszystkich 14 SSE. Powyższy materiał spotkał się z dużym zainteresowaniem. Mimo faktu, iż Niderlandy są aktualnie największym zagranicznym inwestorem w Polsce, poszukiwanie przez miejscowe firmy możliwości inwestycyjnych oraz outsourcingowych nie maleją.

Seminarium promocyjne polskich producentów płytek ceramicznych oraz konstrukcji budowlanych domów

W dniu 26 października br. w sali konferencyjnej WPHI odbyła się z inicjatywy WPHI w Hadze prezentacja  2 firm polskich zainteresowanych eksportem swoich towarów na rynek niderlandzki. Organizatorem prezentacji był WPHI przy współudziale Polsko -Holenderskiego  Centrum Businessu z Grootegast. Prezentacje były dokonywane  przez przedstawicieli  firm POLCOLORIT i MARCONI z Piechowic z Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej   specjalizujących się w produkcji płytek ceramicznych oraz firmy Gliwa Wood Frame Building Consortium z Gdańska specjalizującej się  w produkcji drewnianych konstrukcji nośnych  oraz  domów drewnianych wg  własnej technologii. W prezentacji wzięło udział ponad 23 przedstawicieli przedsiębiorców niderlandzkich tj. firm dystrybucyjnych,   hurtowników i usługodawców z KN .Polscy przedstawiciele przemysłu z branży budownictwa przedstawili swoje prezentacje dotyczące nowoczesnych technologii wytwarzania płytek ceramicznych, wzornictwa, możliwości dostawczych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prezentacja firmy Gliwa, prezentująca kompleksową dostawę domów wg swojej technologii  i  przy bardzo atrakcyjnej cenie. Obie prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie przedsiębiorców niderlandzkich. Podczas prezentacji zostały rozdane materiały i oferty handlowe.

 

Wrzesień 2006

Spotkanie z Polonią biznesową

W dniu 28 września odbyło się w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji kolejne w tym roku spotkanie Polonii biznesowej. W spotkaniu udział wzięło blisko 40 polskich przedsiębiorców którzy mają w Niderlandach swojejwłasne firmy. Inaugurując spotkanie Radca kierownik placówki przedstawił uczestnikom spotkania aktualny stan współpracy gospodarczej między Polską a Królestwem Niderlandów. W trakcie spotkania miały okazję zaprezentować się dwie firmy polonijne związane z  grafiką i fotografią przemysłową oraz z rozliczaniami finansowo-podatkowymi przedsiębiorstw. W trzecim tegorocznym spotkaniu udział wzięła firma pani Izy Ćwikla - Soonafter Visual Communication, która realizuje w branży informatycznej wiele zleceń dla firm niderlandzkich oraz firma pani Izabeli Barentsen - FAB Fiscaal Advies Barentsen specjalizująca się w rozliczaniach podatkowych firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Królestwa Niderlandów w tym szczególnie polskich firm jednoosobowych. W naszej ocenie spotkanie było kontynuacją otwartej dyskusji na temat jak promować Polskę w Niderlandach oraz w jakim kierunku możliwe jest merytoryczne wsparcie Wydziału dla środowiska Polonii biznesowej.

 

Czerwiec 2006

Seminarium "Możliwości inwestycyjne w polskim sektorze turystycznym"

W dniu 22 czerwca 2006 r ., w salach recepcyjnych Hotelu Crownie Plaza w Hadze odbyło się seminarium poświęcone inwestycjom w sektor turystyczny w Polsce. Seminarium zostało zorganizowane przez EVD /Rządową Agencję ds. Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej/ wraz z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady w Hadze oraz POT w Amsterdamie. W programie seminarium udział wzięli przedstawiciele polskich instytucji zajmujących się profesjonalnie promocją gospodarki a mianowicie Pani Anna Somorowska - Prezes PART z Warszawy oraz przedstawiciele samorządu z Województwa Wielkopolskiego Pani Anna Łuszczewska -Dyrektor Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Pan Andrzej Kaleniewicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, którzy przedstawili bardzo ciekawe prezentacje dotyczące możliwości inwestycyjnych w polski sektor turystyczny przy uwzględnieniu również możliwości finansowania tych inwestycji. Przedstawiciele Wielkopolski zaprezentowali walory gospodarczo-turystyczne swojego regionu oraz potrzeby w zakresie infrastruktury turystycznej Województwa. Możliwości inwestycyjne w branżę turystyczną przedstawił również przedstawiciel NSBO w Krakowie Pan Daniel Heinst oraz Pan Constant Thunnissen - właściciel pola golfowego pod Krakowem. W seminarium uczestniczyło ca 35 potencjalnych inwestorów z Królestwa Niderlandów. Seminarium wzbudziło znaczne zainteresowanie uczestników, którzy zadawali sporo fachowych pytań prezenterom z Polski. Podczas dyskusji padło wiele krytycznych uwag dotyczących niejasnych uregulowań prawnych w Polsce oraz zbyt dużej biurokracji na szczeblach administracji państwowej. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem inwestorów w branży turystycznej. Polska jawi się jako ciekawy partner do inwestowania dla przedsiębiorców z KN w różnych sektorach turystyki. Z uwagi na znaczne zainteresowanie tą problematyką celowym wydaje się dalsza kontynuacja prezentacji możliwości inwestycyjnych w atrakcyjnych regionach Polski.

Spotkanie z Polonią biznesową

W dniu 8 czerwca 2006r. odbyło się drugie w tym roku spotkanie Polonii Biznesowej zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Hadze. W spotkaniu udział wzięło około 45 osób, reprezentujących prywatny biznes polonijny, głównie reprezentowany przez firmy jednoosobowe świadczące usługi na terenie Królestwa Niderlandów. Inaugurując spotkanie Radca Kierownik placówki przedstawił uczestnikom spotkania aktualny stan współpracy gospodarczej między Polską a Królestwem Niderlandów a w szczególności wyniki obrotów handlu zagranicznego w okresie pierwszego kwartału br. Formuła spotkania miała charakter prezentacji biznesowych. W trakcie drugiego spotkania Polonii biznesowej miały miejsce dwie prezentacje firm: pana Pawła Pokutyckiego na temat "Stosowanie multimediów w biznesie - wizualizacja za pośrednictwem strony internetowej wizytówką każdej firmy" oraz prezentacja firmy pana Jarosława Sołowskiego na temat "Marketing cyfrowy jako narzędzie usprawniające efektywność funkcjonowania firmy". Jednocześnie również dla wszystkich uczestników spotkania pan Robert Kępiński, Dyrektor delegatury Polskiej Organizacji Turystycznej, przedstawił prezentację na temat "Jak promować Polskę - rozwój turystyki przyjazdowej z Królestwa Niderlandów do Polski". Podstawowym celem jaki stawia WPHI w stosunku do powyższych spotkań, jest uzyskanie szerokiej wiedzy na temat bieżących problemów utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej środowiska biznesowego Polaków zamieszkujących Królestwo Niderlandów. Jednocześnie chcemy aby powyższe spotkania w niedalekiej przyszłości posłużyły większej integracji Polonii a w szczególności aby miały wpływ na wzajemne popieranie inicjatyw gospodarczych tego środowiska.

 

Maj 2006

Międzynarodowe Targi "World of Private Label PLM's - 2006"

W dniach 30-31 maja 2006r. , Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Hadze zorganizował na terenie polskiej ekspozycji narodowe własne stoisko informacyjne w trakcie trwania międzynarodowych targów prywatnej marki World of Private Label PLM's. W trakcie trwania targów Wydział prezentował materiały dotyczące możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w tym szczególnie możliwości dokonywania inwestycji kapitałowych w naszym kraju. Ponadto zaprezentowano wszystkim zainteresowanym "Portal Promocji Eksportu" MG, nadesłane do WPHI materiały promocyjne polskich firm oraz przygotowany specjalnie na targi multimedialny materiał promocyjny na temat polskiego sektora rolno-spożywczego (opracowanie własne) itp. W tegorocznej wystawie udział wzięła rekordowa liczba 85 polskich firm reprezentujących krajowy przemysł rolno-spożywczy oraz kosmetyczno-chemiczny, co stanowi blisko 12% wzrost zainteresowania polskich przedsiębiorców powyższą imprezą w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wśród wystawców znalazły się takie znane firmy jak Hoop, Koral, Roleski, Cuprod, Praliny Łużyckie, Hygenika S.A., Bingo Cosmetics, i inne. Tegoroczne edycja targów przygotowana zostały na łącznej powierzchni 26 tyś m2 skupiając blisko 1600 wystawców z 50 krajów. W trakcie trwania targów przeprowadzono rozmowy z polskimi uczestnikami wystawy, udzielono szeregu odpowiedzi na pytania związane z możliwościami rynku niderlandzkiego oraz kulturą biznesową obowiązującą w Niderlandach. Zdaniem polskich wystawców targi mają bardzo profesjonalny charakter dlatego też zapewniają maksimum pozytywnych efektów związanych z kontaktami biznesowymi. Stoisko informacyjne WPHI oprócz polskich firm odwiedziło około 70 przedstawicieli firm zagranicznych, poszukujących kontaktów handlowych na polskim rynku. Warto przy tej okazji podkreślić fakt, że Polska była 6 krajem wśród uczestników targów jeśli chodzi o liczbę wystawców, świadczy to o bogatej ofercie eksportowej polskich firm oraz o rosnącym zainteresowaniu polskich przedsiębiorstw możliwością udziału w międzynarodowych targach objętych systemem dofinansowania.

Druga Edycja nagrody gospodarczej "Dutch - Polish Trade Award"

W dniu 17 maja 2006r. w Utrechcie odbyła się druga edycja nagrody Dutch-Polish Trade Award przyznawanej z inicjatywy Niderlandzko-Polskiej Rady Biznesu w Hadze oraz Niderlandzko-Polskiej Izby Handlowej w Warszawie przy merytorycznym i organizacyjnym zaangażowaniu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji oraz Ambasady RP w Hadze. Głównym sponsorem tegorocznej uroczystości był Rabobank. Celem przedsięwzięcia jest intensyfikacja dwustronnych relacji gospodarczych i promowanie - poprzez przykłady udanej inwestycji bądź też działalności handlowej - Polski jako miejsca, gdzie można odnieść sukces gospodarczy. Do nagrody aplikowało 16 firm, a zwycięzcą została firma Goossens Flevoplant BV, która prowadzi g ospodarstwo rolne Goossens Flevoplant Polska Sp. Z o.o. w Gościmiu (województwo lubuskie). Goossens Flevoplant Polska jest znaczącym producentem sadzonek truskawek, zatrudnia 250 osób i eksportuje 95% swej produkcji do Niderlandów i innych krajów europejskich. Ze strony polskiej w uroczystości udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Paweł Poncyliusz, Ambasador RP w Hadze Jan Michałowski oraz Prezydent PKPP Lewiatan, Henryka Bochniarz. Ze strony niderlandzkiej uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Ekonomicznych Karen van Gennip, prezes organizacji pracodawców VNO-NCW pan Bernard Wientjes oraz prezes Rabobanku H.Heemskerk. Wśród 250 gości byli polscy przedsiębiorcy (uczestnicy misji przedsiębiorców zorganizowanej przez BGŻ i Rabobank), przedstawiciele miejscowej administracji oraz biznesu a także dziennikarze. Bardzo ciekawym elementem powyższego spotkania była otwarta dyskusja między panią H.Bochniarz oraz panem B.Wientjesem na temat roli Polski w rozszerzonej Unii Europejskiej oraz spraw dotyczących potrzeby pełnego otwarcia niderlandzkiego rynku pracy dla polskich pracowników. Zorganizowane przedsięwzięcie zostało bardzo dobrze ocenione i przyjęte przez jego uczestników, miało bardzo ważny wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski jako poważnego partnera gospodarczego Królestwa Niderlandów. Wieczorem w Ambasadzie RP odbyła się również z tej okazji spotkanie w którym wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki pan Paweł Poncyliusz oraz przedstawiciele kierownictwa Rabobank, Niderlandzko-Polskiej Rady Biznesu a także przedstawiciele firmy Goossens Flevoplant BV.

Misja gospodarcza 15 polskich firm zorganizowana przez bank Rabobank przy okazji międzynarodowych targów producentów maszyn i urządzeń przeznaczonych dla hodowli zwierząt gospodarskich oraz przemysłu mięsnego i mleczarskiego "VIV Europe 2006"

W dniach 16-18 maja 2006 r. odbyła się przy okazji trwania międzynarodowych targów "VIV Europe 2006" misja gospodarcza 15 polskich firm z branży rolno-spożywczej. Wśród uczestników znalazły się tak znane przedsiębiorstwa jak Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, Zakład Mięsny PMB czy też Spółdzielnia Pszczelarska APIS. W trakcie pobytu w siedzibie Rabobank w Utrechcie przedstawiciele misji mieli okazję spotkać się z kierownictwem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji. W trakcie spotkania poruszane były aspekty związane ze specyfiką rynku oraz różnicami kulturowymi w prowadzeniu działalności biznesowej w Niderlandach. Większość uczestników misji nawiązało już pierwsze kontakty handlowe z miejscowymi przedsiębiorstwami, często wygrywając rywalizując z międzynarodową konkurencją. Polscy przedsiębiorcy mieli również okazję zapoznać się z ekspozycją targową VIV oraz przeprowadzić rozmowy z potencjalnymi partnerami handlowymi. W dniu 17 maja odbyło się w obecności przedstawicieli Ambasady oraz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji uroczyste wręczenie nagrody ufundowanej przez Rabobank dla polskiej firmy uczestniczącej w misji. Podstawowym kryterium przyznanej nagrody była dotychczasowa aktywność biznesowa na niderlandzkim rynku. W tym roku nagrodzonym przedsiębiorstwem została firma "Biernacki Meat Industry" rozwijająca swoją współpracę z rynkiem niderlandzkim w branży mięsnej.

Misja gospodarcza 40 polskich firm członków "Polskiego Stowarzyszenia Czystości" przygotowane w trakcie trwania Międzynarodowych Targów "ISSA Interclean" w Amsterdamie

ISSA/INTERCLEAN w Amsterdamie - 9 maja 2006r. to jedne z największych targów na świecie w branży produkcji, dystrybucji i profesjonalnego czyszczenia. Tegoroczne targi i towarzyszące targom seminaria zgromadziły rekordową liczbę uczestników. Na ponad 25 000 m wystawiło się ponad 535 wystawców z ponad 31 krajów, w tym 5 firm z Polski. Targom poświecone były liczne seminaria dotyczące codziennego profesjonalnego sprzątania, jak również postępu i rozwoju w branży, trendów światowych w tym zakresie oraz nowości technicznych. Targi trwające w dniach 9-12 maja br. odwiedziła misja ponad 40 -tu polskich przedsiębiorców reprezentujących Polskie Stowarzyszenie Czystości na czele z Prezesem Zarządu panem Markiem Kowalskim. Przedstawiciele misji wzięli udział w wielu seminariach oraz przeprowadzili szereg rozmów z wystawcami. Z misją spotkali się przedstawiciele Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji na specjalnie zorganizowanym spotkaniu. Podczas tego spotkania przedstawiciele misji zostali poinformowani o aktualnych bilateralnych aspektach współpracy polsko-niderlandzkiej, możliwościach nawiązania współpracy w branżach ich interesujących. Na spotkanie został zaproszony przez WPHI pan Mec. M.Lewandowski, który przedstawił prezentację na temat możliwości i różnic w zakładaniu różnego rodzaju firm w KN oraz odpowiadał na szczegółowe pytania dotyczące aspektów prawnych, finansowych funkcjonowania firm oraz świadczenia usług przez polskie firmy na rynku niderlandzkim. Przedstawiciele WPHI spotkali się również z reprezentantami 3 polskich firm /Merida, Lamix oraz Tenzi/ uczestniczących w Targach. Podczas trwania targów przedstawiciele WPHI omówili możliwości dalszej współpracy z RAI Amsterdam /Vincenzo Cosentino oraz Hadewych Versnel z International Marketing Dept/. Rozmowa dotyczyła możliwości udziału polskich firm w targach organizowanych przez RAI/właściciele hal wystawienniczych w Amsterdamie i główni organizatorzy wielu targów/, jak również pomocy w przyjmowaniu polskich misji w KN w 2006 roku i następnych latach. Branża czystości zaczyna być ważną dziedziną w której polskie firmy mogą konkurować na rynkach UE. Wielu z nich, głównie producenci , dostarczają produkty do KN. Ale głównym zainteresowaniem firm polskich w tym zakresie będzie świadczenie usług profesjonalnego sprzątania. Poprzez udział polskich producentów na targach oraz misji handlowej zostały nawiązane nowe kontakty ,które w przyszłości mogą zaowocować podpisaniem konkretnych kontraktów. Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Czystości promowali również na stoisku ISSA targi czystości, które organizowane będą w Warszawie. Ta inicjatywa również może przyczynić się do większego zainteresowania się firm niderlandzkich rynkiem polskim.

Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa największej w Niderlandach Giełdy Kwiatowej w Honselersdijk oraz firmy Hamiplant jednego z największych eksporterów kwiatów doniczkowych do Polski

W wyniku wielu zapytań polskich importerów i eksporterów kwiatów /ciętych i doniczkowych/ w jaki sposób funkcjonują giełdy kwiatowe w KN, w dniu 2 maja 2006r. przedstawiciele WPHI na zaproszenie naczelnego dyrektora giełdy kwiatowej w Naaldswijk pana J.P.Teelena, zapoznali się z funkcjonowaniem giełdy. Obrót kwiatami w KN odbywa się trzema kanałami, poprzez bezpośrednie dostawy od producenta, fizycznie poprzez aukcje na giełdzie tzw. zegar oraz poprzez biuro pośrednictwa giełdy /Bemmiddelingsbureau/. Niezależnie od formy współpracy wszystkie rozliczenia przechodzą przez giełdę, producenci płacą giełdzie określoną prowizję. Olbrzymia większość obrotu dotyczy bezpośrednich dostaw od producenta do klienta ponad 70% /są to najczęściej partie kwiatów zamówione na specjalne zamówienia, odpowiednio oznakowane i najlepszej jakości/. Znaczna część kwiatów ponad 20% przechodzi bezpośrednio przez aukcję kwiatowa, gdzie producent dostarcza towar rano a po sprzedaży na aukcji kwiaty dystrybuowane są przez giełdę do pomieszczeń agentów a następnie kupujących. Giełda kwiatowa jest instytucją w pełni obsługiwaną przez wyspecjalizowanych agentów /maklerów/, którzy posiadają wiedzę o danym produkcie, jakości i cenie i poprzez systemy elektroniczne dokonują zakupów kwiatów. Kwiaty ,które nie znalazły nabywców w danym dniu są niszczone na miejscu. Obroty na zegarze realizowane są na ogół rano do godz. 11.00 i są to kwiaty przeznaczone do natychmiastowej wysyłki i jak nam powiedziano wiele polskich firm korzysta głównie z tej formy zakupów. Na giełdzie sprzedają się głównie produkty holenderskie, ale coraz większy udział w sprzedażach mają firmy duńskie. Pojawiają się - ale sporadycznie- w pewnych gatunkach kwiatów np. pelargonie - firmy polskie oferujące towar. Po zapoznaniu się z działalnością giełdy kwiatowej odbyło się spotkanie z firma Hamiplant, która pośredniczy w zakupach na giełdzie. Głównymi rynkami które obsługuje są Włochy i Francja. Poprzez osobę zatrudnioną z Polski, firma Hamiplant nawiązuje kontakty z importerami i eksporterami i jak na razie eksportuje na rynek polski i rosyjski kwiaty doniczkowe o wartości ponad 1 mln Euro rocznie. Zapoznanie się z działalnością giełdy kwiatowej oraz nawiązane kontakty pozwalają na dysponowanie w przyszłości pełną informację dla polskich importerów i eksporterów w zakresie dystrybucji kwiatów na terenie Królestwa Niderlandów.

 

Kwiecień 2006

Międzynarodowy Dzień Handlu - Izba Przemysłowo-Handlowa w Hadze KVK

W dniu 8 kwietnia 2006r. odbyły się w Hadze otwarte Dni Handlu Międzynarodowego przygotowane przez miejscową Izbę Przemysłowo-Handlową. Program imprezy zawierał cykl seminariów i work-shopów na tematy finansowe, prawne i podatkowe, zorganizowanych dla blisko 200 przedstawicieli niderlandzkiego biznesu. KVK Haga zaprosiło do zorganizowania własnych stoisk informacyjnych Ambasady Polski, Austrii,Węgier, Bułgarii, Rumunii, Turcji. Własne stoiska informacyjne zorganizowały również banki ABN Amro, ING, Rabobank, Agencji EVD. WPHiI Haga w trakcie trwania imprezy prowadził dla wszystkich zainteresowanych konsultacje w sprawach dotyczących polsko-niderlandzkiej współpracy gospodarczej oraz wymiany handlowej. Prezentowane były również materiały promocyjne w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej w Polsce oraz w zakresie sektora turystyki. Stoisko odwiedziło ok. 70 przedstawicieli firm Niderlandzkich, których główne zainteresowanie dotyczyło nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami z Polski ( artykuły żywnościowe, meble, konstrukcje stalowe itp.). Ważnym wydarzeniem Międzynarodowych Dni Handlu w Hadze z punktu widzenia promocji Polski był również udział Specjalnej Strefy Ekonomicznej Kostrzyń-Słubice, która prezentowała na własnym stoisku informacyjnym możliwości inwestycyjne w SSE. WPHiI w 4 kwartale planuje zrealizować oddzielne przedsięwzięcie promocyjne dla SSE w KN.

 

Marzec 2006

W dniach 21-22 marca w Leeuwarden odbyły się 23 Fryzyjskie Dni Przedsiębiorczości (Bedrijven Contactdagen voor Friesland) - największe targi w północnej części Królestwa Niderlandów. Uczestniczyło w nich 700 przedsiębiorców niderlandzkich, liczba zwiedzających przekroczyła 20 000 osób. Reprezentowane były wszystkie sektory przemysłu oraz usług. Z inicjatywy Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Hadze specjalnym uczestnikiem tegorocznych Dni Przedsiębiorczości była Polska. Uroczystego otwarcia targów dokonał Ambasador RP, a w uroczystości wziął udział burmistrz Leeuwarden Pan G.D. Dales oraz przedstawiciele władz regionu Fryzji i organizacji przedsiębiorców (KvK Leeuwarden i Groningen i Meppel). W trakcie trwania targów WPHiI zorganizował własne stoisko informacyjne o powierzchni 15m2 na którym prezentowane były materiały promocyjne o polskiej gospodarce Podczas specjalnego seminarium zorganizowanego w pierwszym dniu targów zaproszona przez WPHiI delegacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z Wicemarszałkiem Henrykiem Rupnikiem na czele dokonała prezentacji gospodarczej województwa. Seminarium obejmowało prezentację: gospodarki województwa, oferty inwestycyjnej oraz samorządu gospodarczego regionu (Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, Koszalińska Izba Przemysłowo - Handlowa, Stargardzka Izba Gospodarcza, Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie). W spotkaniu tym uczestniczyło ok. 80 przedsiębiorców fryzyjskich zainteresowanych współpracą handlową lub inwestycyjną z Polską. Udział w delegacji Województwa Zachodniopomorskiego przedstawicieli regionalnych izb przemysłowo-handlowych oraz polskich firm umożliwił nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych.

Prezentacja polska wzbudziła bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców niderlandzkich, co widoczne było zarówno podczas seminarium jak i w czasie całego okresu trwania targów na stoisku polskim

Dni Promocji Regionu Fryzyjskiego należą do największych międzynarodowymi imprez targowo-wystawienniczych w północnej części Królestwa Niderlandów. Targi organizowane są na terenie nowoczesnego kompleksu wystawowego o powierzchni blisko 20 tys. m 2. W kolejnej 23 edycji targów uczestniczyło około 700 firm. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Hadze uczestniczył w dniach Promocji Regionu Fryzyjskiego ósmy raz. WPHiI przygotował własne stoisko informacyjne o powierzchni 15m2, na którym prezentowano materiały promocyjne o charakterze gospodarczym, inwestycyjnym i turystycznym. Stoisko informacyjne WPHiI, stworzyło możliwość do nawiązania nowych kontaktów między polskimi i niderlandzkimi firmami w tym także wymiany informacji i opinii na temat osiągnięć oraz perspektyw w budowaniu partnerskich kontaktów gospodarczych i handlowych. Stoisko WPHiI cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających, w trakcie targów trwających dwa dni przeprowadzono rozmowy i konsultacje z blisko 100 przedstawicielami biznesu regionu Leeuwarden, głównie uczestników i wystawców wyżej wymienionej imprezy w tym z kierownictwem KVK Leeuvarden (Izba przemysłowo-Handlowa) oraz organizatorami targów.

W dniu 4 marca 2006 r w WPHiI Haga odbyło się spotkanie z organizacją polonijną "Top" zrzeszającą ponad 60 kobiet zaangażowanych zawodowo w prywatną działalność biznesową Radca kierownik WPHiI przedstawił zainteresowanym członkiniom "Top" aktualne zagadnienia związane z problematyką stosunków bilateralną pomiędzy Polską a KN. Po omówieniu wstępnych wyników wymiany handlowej za 2005 r oraz zachodzących pozytywnych zmianach w strukturze towarowej polskiego eksportu do KN omówiono bieżące problemy związane z dostępem do rynku pracy a w szczególności w jaki sposób środowisko Polek mogłoby bardziej aktywnie wspierać działania Ambasady na rzecz pełnego dostępu Polaków do niderlandzkiego rynku pracy. Przedstawicielki "Top" były zainteresowane informacją o polskich podmiotach inwestujących w KN oraz problemach zatrudnienia polskich obywateli w pracach sezonowych, podzieliły się swoimi uwagami o nadużyciach ze strony firm Niderlandzkich oraz formach możliwej pomocy. Dalsza część spotkania dotyczyła możliwości wspierania aktywizacji środowiska Polek w Niderlandach podając pozytywne przykłady działalności gospodarczej podejmowanej przez kobiety. Szczególnie ciekawe były wystąpienia pani Beaty Baradziej przedstawicielki organizacji "Mama Cash" oraz po raz pierwszy przedstawicielek organizacji kobiecych Niderlandów, pani Gerdy Eeuwijk właścicielki firmy WS&O która mówiła o możliwościach jakie stwarza "alochtonkom" założenie własnego biura oraz pani Elisabeth de Vrind ,która przedstawiła własną drogę do sukcesu.


 

Luty 2006

W dniu 16 lutego odbyło się w Wydziale Ekonomiczno-Handlowym spotkanie "robocze" Polonii Biznesowej. W spotkaniu udział wzięło około 50 osób, głównie polskich przedsiębiorców, którzy mają w Holandii swojej firmy. Inaugurując spotkanie Radca kierownik placówki przedstawił uczestnikom spotkania aktualny stan współpracy gospodarczej między Polską a Królestwem Niderlandów oraz plan przedsięwzięć promocyjnych WPHiI na rok 2006. W trakcie spotkania miały okazję zaprezentować się dwie firmy polonijne związane z doradztwem biznesowym oraz z informatyzacją przedsiębiorstw.

WPHiI Haga spotkania z Polonią biznesową planuje prowadzić cyklicznie w miarę możliwości raz na kwartał. Celem powyższych spotkań jest uzyskanie szerokiej wiedzy na temat bieżących problemów utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej środowiska biznesowego Polaków zamieszkujących Królestwo Niderlandów oraz wspieranie działań na rzecz jego integracji.


 

Styczeń 2006

Wystawa "SOLIDARNOŚĆ" przygotowana przez Ambasadę RP w Hadze (Ratusz) w dniu 19. 01. 2006r.

W dniu 12.01.2006 w pomieszczeniach konferencyjnych WPHiI w Hadze odbyła się prezentacja Województwa Dolnośląskiego. Przedstawicielki Wydziału Rozwoju Gospodarczego z Urzędu Marszałkowskiego, pani Barbara Słociak, i Klaudia Sadecka-Kurtiak zaprezentowały ofertę województwa skierowaną do potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców chcących nawiązać kontakty z parterami polskimi. Poinformowały również o pomocy, jaką przedsiębiorcom zainteresowanym regionem oferuje Urząd Marszałkowski. Zaprezentowano również film promocyjny o województwie oraz materiały informacyjne na temat regionu i możliwości inwestycji w Polsce. W drugiej części odbyły się spotkania indywidualne firm niderlandzkich z przedstawicielami UM oraz WPHiI. W rozmowach wzięło udział 18 przedstawicieli reprezentujących 13 firm z różnych sektorów. Przedsiębiorcy oczekiwali konkretnych informacji na temat branż (uzdrowiska, sektor IT, przemysł mięsny, metalowy, budowlany, nieruchomości), oraz list partnerów polskich z tych sektorów. Wszystkie informacje zostały przekazane podczas spotkań bądź ustalono ich przesyłkę w najbliższych dniach drogą elektroniczną.

W dniach 10-15 stycznia 2006r. w Utrechcie, odbyła się kolejna edycja targów turystycznych VAKANTIEBEURS, należących do największych i najważniejsze targów branży turystycznej na rynku Niderlandzkim. Na powierzchni blisko 35 tys. m2 ofertę swoją zaprezentowało ponad 1000 wystawców. Polski udział w targach przygotował Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej z Amsterdamu gdzie na stoisku o powierzchni 100m2 przedstawiciele: WPHiI Haga, LOT Polish Airlines, województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, PTTK, Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu oraz polonijnej firmy turystycznej "Simonse Tours", prezentowali swoje materiały promocyjne. Pierwszy dzień targów poświęcony były na wizyty handlowców z branży. Zgodnie z opinią wszystkich podwystawców polska oferta turystyczna cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem niderlandzkich touroperatorów. W okresie trwania targów główne zapytania ze strony Holendrów dotyczyły turystyki kulturowej, pobytów leczniczych, ekoturystyki oraz mozliwości dokonywania inwestycji w sektorze turystyki.

 

Zobacz także:
Promocja gospodarcza WPHiI 2007
Promocja gospodarcza WPHiI 2005

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944