Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Prowadzenie firmy

Przedsiębiorca ma prawny obowiązek prowadzenia systematycznego rejestru wszystkich spraw mających skutki finansowe dla firmy. Właściwa administracja finansowa jest także istotna dla samego przedsiębiorcy. Jest źródłem informacji gospodarczych, pozwala obserwować postęp własnej firmy, podejmować decyzje itp. Holenderski fiskus pozostawia przedsiębiorcy stosunkowo dużą swobodę wyboru systemu i sposobu prowadzenia administracji pod warunkiem, że będzie ona dawała wystarczający wgląd w sprawy finansowe firmy istotne z punktu widzenia podatkowego.

Dokumenty finansowe

Dokumenty finansowe należy przechowywać przez dziesięć lat, zgodnie z zapisem w niderlandzkim kodeksie cywilnym (Algemene Wet inzake Rijksbelastingen).

Dokumenty ważne dla zarządzania firmą, to informacje zapisane na papierze lub w formie elektronicznej: księga przychodów i rozchodów; otrzymane faktury i kopie wysłanych faktur, wyciągi bankowe; umowy i inne tego typu dokumenty; oprogramowanie i bazy danych.

BTW (podatek od towarów i usług - VAT)

Z dokumentów księgowych musi wynikać, jaki podatek BTW został naliczony klientom przy każdej transakcji (powinien być wymieniony na fakturze). Podobnie z fakturami za zakupy - BTW powinien być wymieniony osobno. Dane te będą nam potrzebne od określenia, jaką sumę musimy zapłacić Urzędowi Skarbowemu, względnie, jaki przysługuje zwrot nadpłaconego podatku BTW od fiskusa. Należy przechowywać:

 • wystawiane faktury
 • zapłacone faktury
 • dane dot. wydatków niefakturowanych
 • dane dot. przychodów niefakturowanych
 • dane dot. prywatnego korzystania z towarów i usług, którymi firma obraca (np. artykuły spożywcze, naprawa warsztatowa na własny użytek przedsiębiorcy, samochód służbowy - liczba kilometrów przejechanych prywatnie, itp.)

Faktury

Wystawiane faktury powinny mieć numer kolejny i serię. Powinny one zawierać:

 • datę wystawienia faktury i jej numer
 • nazwę i adres dostawcy lub klienta (oraz numer identyfikacji podatkowej w przypadku handlu z innym krajem Unii Europejskiej)
 • opis dostarczonych towarów lub usług
 • ceny netto - bez podatku BTW
 • kwotę podatku BTW, rozdzieloną według poszczególnych stawek
 • numer wpisu do rejestru handlowego (tylko firmy wystawiające faktury).

Numer identyfikacji podatkowej (So-Fi nummer): www.belastingdienst.nl
Numer rejestru handlowego (Handelsregisternummer): www.kvk.nl

Do góry

Dokumenty potrzebne do założenia firmy - zezwolenia i dyplomy

Kolejność starania się o zezwolenia

Przedsiębiorca może potrzebować jednocześnie zezwolenia na budowę i zezwolenia dotyczącego środowiska. Jeżeli planuje jakiekolwiek prace budowlane, powinien najpierw złożyć wniosek o zezwolenie dotyczące środowiska, a później o zezwolenie na budowę. Nie można ubiegać się o zezwolenie na budowę przed uzyskaniem decyzji o wydaniu zezwolenia dotyczącego środowiska. Ponadto wymagania dotyczące ochrony środowiska mogą mieć wpływ na prace budowlane. Zalecany jest kontakt z wydziałem ochrony środowiska władz lokalnych lub Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową (Kamer van Koophandel).

W niektórych sektorach przedsiębiorca zakładający firmę musi posiadać określone zezwolenia i świadectwa. Decyduje o tym holenderskie Ministerstwo Spraw Ekonomicznych.

Świadectwo zawodowe

W świetle ustawy o zakładaniu przedsiębiorstw (Vestigingswet) nie jest wymagana wiedza fachowa w dziedzinie prowadzenia działalności. Ustawa zakłada, iż przedsiębiorca posiada lub zdobędzie potrzebną wiedzę fachową i doświadczenie, aby zagwarantować jakość swoich produktów lub usług. Banki natomiast często stawiają warunki dotyczące profesjonalnej wiedzy udzielając kredytów.

Informacje w jęz. niderlandzkim na stronie Ministerstwa Spraw Ekonomicznych: http://www.ez.nl/beleid/ext_frame.asp?site=/beleid/home_ond/diplomaregister/level_1_welk_diploma.htm

Istnieje jednak wyjątek od zamieszczonej od znajdującej się na ww. stronie MSE listy: piekarze, rzeźnicy i zakłady instalacji elektromechanicznych muszą posiadać zarówno świadectwo zawodowe (Vaktechniek) jak też dyplom przedsiębiorcy (Bedrijfstechniek).

Wiedza fachowa jest też niezbędna, aby móc zostać oficjalnie uznanym w branży zawodowej i stać się członkiem organizacji branżowej (odpowiednik cechu), co jest bardzo istotne dla uzyskania wiarygodności w oczach klientów. Organizacje branżowe prowadzą liczne kursy w tym zakresie.

Dyplom wiedzy o przedsiębiorczości (Bedrijfstechniek)

Od założyciela firmy zajmującej się produkcją skomplikowaną lub taką, w której jakość pracy jest szczególnie istotna dla zdrowia i bezpieczeństwa ludności, wymagany jest dyplom przedsiębiorcy Bedrijfstechniek (dawniej zwany "poziomem C"). Przykładowe dziedziny:

 • Produkty żywnościowe (piekarze i cukiernicy, rzeźnicy, przetwórcy ryb i drobiu)
 • Konstrukcje (firmy budowlane, firmy konstruktorskie w zakresie budownictwa cywilnego i użytkowego, murarze, firmy rozbiórkowe, stolarze, zakłady inżynierii cywilnej, lądowej i hydraulicznej)
 • Instalacje (zakłady instalacji elektromechanicznych, monterzy instalacji gazowych i wodnych, hydraulicy, zakłady instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz ogrzewania szklarniowego)
 • Sektor samochodowo-motocyklowy (dealerzy samochodów, warsztaty naprawcze, zakłady blacharskie, naprawa maszyn rolniczych, dealerzy motocykli)

W większości przypadków przy zgłaszaniu nowej firmy do rejestru handlowego nie są wymagane świadectwa bądź też zezwolenia. Należy jednak zapoznać się z rozporządzeniami władz lokalnych, które wymagają zezwoleń (np. związanych z ochroną środowiska) od przedsiębiorców zakładających firmę.

Numer rejestru handlowego (Handelsregisternummer): www.kvk.nl

Przedsiębiorca powinien odpowiednio wcześniej zadbać o konieczne zezwolenia. Zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów jest czasochłonne, a przedsiębiorca poddawany jest ścisłej kontroli. W niektórych branżach wymagane jest ponadto spełnianie wymagań przez organizacje branżowe lub organy certyfikujące.

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność w sektorze gastronomicznym musi uzyskać odnośne zezwolenie od władz lokalnych. W świetle ustawy władze mogą oczekiwać od prowadzącego działalność gastronomiczną nienagannego zachowania, ukończenia co najmniej 21 lat i posiadania świadectwa HORECA (dyplom stwierdzający wymaganą wiedzę w dziedzinie sektora gastronomiczno-hotelowego, zdobywanej w szkolnictwie zawodowym lub w ramach specjalnych kursów). Szereg działalności, np. prowadzenie handlu detalicznego wymaga z kolei tzw. Middenstandsdiploma potwierdzającego wiedzę w zakresie m.in. zasad prowadzenia firmy, administracji, księgowości i prawa pracy.

Zezwolenia na prowadzenie działalności (Vestigingsvergunningen), i informacje o sposobach ich uzyskania: www.kvk.nl

Dyplomy polskie

Dyplomy uzyskane w polskich instytucjach edukacyjnych nie są automatycznie uznawane w Niderlandach. Wymagają one nostryfikacji przez uprawnione instytucje, np. Nuffic. Instytucje te udzielają szczegółowych informacji na temat procedur. Można również skorzystać z pomocy organizacji doradczych.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Każdy przedsiębiorca planujący zainwestowanie w budynek lub teren musi brać pod uwagę plan zagospodarowania przestrzennego.

Nie ma znaczenia, gdzie rozpoczynamy działalność - we własnym domu, posesji dzierżawionej lub budynku, w którym działała firma o podobnym profilu - zawsze trzeba się liczyć z planem zagospodarowania przestrzennego. Każda holenderska gmina ustala w planie zagospodarowania przestrzennego, jakie przeznaczenie może mieć dany budynek czy teren. Może się więc okazać, że w budynku będącym naszą własnością nie wolno nam rozpocząć zaplanowanej przez nas działalności, np. otworzyć restauracji, bo nie zezwala na to plan.

Firma we własnym domu

Jeżeli przedsiębiorca chce założyć firmę we własnym domu, potrzebuje zezwolenia władz lokalnych na przekształcenie powierzchni mieszkalnej w np. biurową. Większość budynków mieszkalnych sprzedawana jest z przeznaczeniem na zamieszkanie i nie zezwala się na zakładanie w nich firm. Czasami jednak władze tolerują prowadzenie firmy we własnym mieszkaniu. Na przykład:

 • jeżeli firma prowadzi działalność czysto biurową
 • jeżeli mieszkanie nie jest odwiedzane przez klientów
 • jeżeli obecność firmy nie będzie przeszkadzać sąsiadom
 • jeżeli na działalność gospodarczą przeznaczona zostanie tylko niewielka część mieszkania

Zarówno władze, jak i sąsiedzi, mieliby prawdopodobnie zastrzeżenia wobec otwarcia sklepu, zakładu fryzjerskiego, czy zakładu produkcyjnego wykorzystującego maszyny w mieszkaniu na piętrze bloku.

Wynajem powierzchni pod firmę

Jeżeli przedsiębiorca chce wynająć powierzchnię pod firmę, musi pamiętać o zgodzie wynajmującego. W kontrakcie wynajmu należy dokładnie sprecyzować, o jaką działalność chodzi i przewidzieć związane z tym możliwe okoliczności (np. większe koszty sprzątania wspólnych pomieszczeń, hałas itp.)

Budynek, w którym działała już inna firma

Jeżeli w budynku prowadziła podobną działalność inna firma, należy sprawdzić, czy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktualny.
Jeśli przedsiębiorca planuje budowę nowego budynku lub rozbudowę istniejącego, będzie potrzebował zezwolenia na budowę. O zezwolenie należy ubiegać się u odpowiednich władz gminnych.

Do góry

Zezwolenie dotyczące środowiska

Jeżeli zakładana firma (jej produkty lub działalność) stanowi zagrożenie dla środowiska, należy uzyskać zezwolenie na planowaną działalość. Wydanie zezwolenia zależy od takich czynników jak proces produkcji, składowanie towarów, stosowane surowce i narzędzia. Również o tych wymogach należy zasięgnąć informacji w urzędzie gminnym.

Obowiązek zgłoszenia zamiast zezwolenia dot. środowiska

Pewne typy działalności, takie jak gastronomia, sprzedaż detaliczna, podlegają ogólnym przepisom dotyczącym ochrony środowiska. Jeżeli firma spełnia stawiane wymagania, przedsiębiorcy pozostaje tylko powiadomić władze o prowadzonej działalności. Obowiązek zgłoszenia zastępuje wówczas obowiązek posiadania zezwolenia.

Do góry

Własność intelektualna

W jaki sposób zabezpieczyć swój produkt? Czy konkurencja może po prostu skopiować nasz system? Czy konkurenci mogą wprowadzić na rynek produkt o niemal identycznej nazwie i skorzystać z odniesionego przez nas sukcesu?

Pewne szczególne aspekty produktów i usług wymagają ochrony prawnej. Holenderskie przepisy związane z tego typu ochroną ujęte są w prawie dotyczącym własności intelektualnej. Istnieją cztery rodzaje ochrony tej własności:

Ochrona patentowa wynalazków technicznych

Patent chroni rozwiązania techniczne stosowane w nowych produktach lub procesach produkcji. Patent (prawo wyłączności) oznacza, że inne osoby muszą uzyskać zgodę na korzystanie, wytwarzanie lub sprzedaż opatentowanego wynalazku. Innymi słowy muszą za to zapłacić (wykupić licencję).

Ubieganie się o patent

Patenty wydaje urząd własności przemysłowej (Bureau voor het Industriële Eigendom, skrót BIE) w Rijswijk. Urząd ten stanowi niezależny organ holenderskiego Ministerstwa Spraw Ekonomicznych (Het Ministerie van Economische Zaken). W aktach znajduje się 60 milionów patentów, które stanowią źródło bezpłatnej informacji technicznej. O nadanie patentu można ubiegać się samodzielnie lub za pośrednictwem agenta. Agenci ds. patentów mają przygotowanie prawne w dziedzinie patentów, marek i modeli.
http://www.epo.co.at/index.htm

Więcej informacji na temat patentów znajdą Państwo na stronach www.algemeen-octrooibureau.nl i www.bie.nl (w jęz. angielskim).

Ochrona rysunków i modeli nowych projektów

Rysunki bądź modele nowych projektów można zarejestrować, uniemożliwiając wykonanie ich imitacji. Dotyczy to rysunków dwuwymiarowych, takich jak nadruki lub wzory na tkaninach, materiałach lub papierze. Mogą to być również trójwymiarowe modele, na przykład artykuły gospodarstwa domowego i inne akcesoria, meble lub odzież.

Warunkiem jest, aby rysunki lub modele były nowe.

Poniższe modele są wyłączone z ochrony:

 • Obiekty czysto dekoracyjne, nie posiadające funkcji użytkowej
 • Formy niezbędne do uzyskania określonego efektu technicznego
 • Obiekty obrażające ogólnie przyjęte dobre obyczaje lub zagrażające porządkowi publicznemu

Rejestracja praw

Aby uzyskać prawo wyłączności dla rysunku lub modelu należy zarejestrować je w urzędzie Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen w Hadze.

Każdy może zarejestrować prawo do rysunku lub modelu. Można to zrobić osobiście lub zwrócić się do agenta specjalizującego się w tej dziedzinie. Świeżo upieczonym przedsiębiorcom nie posiadającym jeszcze doświadczenia w rejestracji modeli radzimy skorzystać z pośrednictwa agenta-specjalisty. Agenci tacy mają przygotowanie prawne w dziedzinie patentów, marek i modeli.

Ochrona marki

Zbudowanie mocnej marki ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorcy. Klienci wybierają pewną markę, ponieważ są przekonani o jej jakości. Marka może przybierać rozmaite formy. Każdy symbol ułatwiający rozróżnienie produktów lub usług może być pojmowany jako marka. Marką mogą być słowa, wizerunek lub połączenie tych elementów. Zestawienia koloru, liczb i liter, symboli i kształtów mogą także stanowić markę.

Rejestracja

Aby wejść w posiadanie prawa wyłączności do danego znaku towarowego (marki) należy go zarejestrować w urzędzie Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen. Zarejestrować prawo do znaku towarowego może każdy. Można to zrobić osobiście lub zwrócić się do specjalistycznej agencji. Początkującym przedsiębiorcom radzimy skorzystać z pośrednictwa agenta-specjalisty.

Ochrona praw autorskich dzieł literackich, artystycznych lub naukowych

Jeżeli przedsiębiorca jest autorem pracy literackiej, artystycznej lub naukowej, noszącej jego osobiste piętno, automatycznie nabywa on prawa autorskie do tego dzieła. W Niderlandach nie są wymagane żadne formalności, aby otrzymać prawa autorskie.

Prawo autorskie oznacza, że twórca dzieła jest jedyną osobą, która może decydować o wykorzystaniu lub eksploatowaniu swojego dzieła przez innych.

Dzieła literackie, artystyczne i naukowe muszą spełniać następujące warunki:

 • Praca musi posiadać indywidualny i osobisty charakter. Musi to być dzieło oryginalne.
 • Praca musi być również - aktualnie lub w przeszłości - postrzegana zmysłami. Innymi słowy można ją zobaczyć, przeczytać bądź usłyszeć.

Rejestracja

Aby uzyskać dowód posiadania prawa autorskiego można zarejestrować dzieło (zaopatrując w datę i parafując) w dziale Registratie en Successie urzędu skarbowego.

Więcej informacji?

Więcej informacji na temat praw autorskich znajdą Państwo pod adresem: Buma-Stemra lub stronach organizacji międzynarodowych BIEM i CISAC.

Do góry

Zatrudnianie personelu

Zawieranie umowy o pracę

Prawo wymaga, aby zawierane z pracownikami umowy o pracę miały formę pisemną. Treść umowy nie jest ściśle określona, ale powinna zawierać podstawowe dane (umowy o pracę: www.kvk.nl):

 • nazwiska pracodawcy i pracobiorcy
 • okres zatrudnienia i wymiar godzin (tygodniowy, miesięczny lub roczny)
 • pełniona funkcja lub rodzaj wykonywanej pracy lub zakres obowiązków
 • wysokość płacy za wykonywaną pracę i sposób płatności
 • okres wypowiedzenia

W niektórych sektorach stosuje się zbiorowy układ pracy (CAO), specyficzny dla danego sektora. CAO jest zbiorem przepisów określających ściśle warunki zatrudnienia, łącznie z minimalną wysokością wynagrodzenia. Indywidualna umowa o pracę nie może być sprzeczna z warunkami określonymi w CAO. Więcej informacji na temat zbiorowych układów pracy CAO można uzyskać w organizacjach pracodawców i w inspektoratach Arbeidsinspectie (inspekcji pracy).

Więcej informacji na temat pracy znajdą Państwo w rozdziale poświęconym pracy w Niderlandach:
Praca w Niderlandach i pod adresem: www.centrum-niderlandzkie.pl

Do góry

Ubezpieczenia

Od większości rodzajów ryzyka w przedsiębiorstwie można się ubezpieczyć.

Istnieją zakładowe i indywidualne polisy ubezpieczeniowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadziły wyraźny podział na ryzyko, które ponosi przedsiębiorca jako osoba prywatna (ubezpieczenia osobowe) i ryzyko ponoszone w związku z prowadzona działalnością gospodarczą (ubezpieczenia dla firm).

Ubezpieczenia osobowe

Poniżej omawiamy rodzaje ubezpieczeń zabezpieczające przedsiębiorcę. Informacje o ubezpieczeniu pracobiorców podano w dziale o podatku od wynagrodzeń.

Ubezpieczenie od kosztów leczenia

Każdy, kto mieszka lub pracuje w Niderlandach, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. Wysokość podstawy opodatkowania dochodów określa, czy dana osoba podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (ziekenfonds), czy też musi zawrzeć prywatne ubezpieczenie zdrowotne w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.

Każdy, kto zgłasza się do urzędu skarbowego jako przedsiębiorca, otrzymuje formularz, w którym podaje szacunkową wysokość podstawy opodatkowania swoich dochodów w danym roku. Jeżeli jest to kwota poniżej € 19.058.77, urząd skarbowy przesyła przedsiębiorcy deklarację do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego także dla osób samozatrudnionych. Pozwala to zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe (ziekenfonds) w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Urząd skarbowy raz w roku pobiera składkę wynikającą z podstawy opodatkowania dochodów. Przedsiębiorca płaci natomiast wartość nominalną składki bezpośrednio do wybranego przez siebie funduszu zdrowotnego. Jeżeli podstawa opodatkowania przekroczy € 19.058.77, składka nie jest już pobierana, a przedsiębiorca musi ubezpieczyć się od kosztów leczenia prywatnie.

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy

Samodzielny przedsiębiorca poniżej 65 lat jest niemal zawsze obowiązkowo ubezpieczony od ryzyka utraty dochodów wskutek niezdolności do pracy także osób samozatrudnionych według ustawy WAZ (ustawa o ubezpieczeniu od niezdolności do pracy dla osób samozatrudnionych). Składkę pobiera urząd skarbowy. Ubezpieczenie wypłacane jest przez Związek Przedsiębiorstw (De bedrijfsvereniging).

Po rocznym okresie niezdolności do pracy przedsiębiorca otrzymuje zasiłek podstawowy, wynoszący 70% minimalnej płacy. Aby zapewnić sobie pomoc w pierwszym roku oraz uzupełnienie zasiłku podstawowego, można zawrzeć dodatkowo ubezpieczenie prywatne. Dokładnych informacji udzieli branżowy zakład ubezpieczeniowy lub towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie wypadkowe oznacza jednorazową wypłatę stałej sumy w przypadku częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe.

Ubezpieczenie emerytalne

Każda osoba w Niderlandach, która ukończyła 65 lat otrzymuje AOW, holenderską emeryturę podstawową. Warto powiększyć tę kwotę zawierając dodatkowe ubezpieczenie emerytalne.

Ubezpieczenie od utraty pracy (fundusz pracy)

Osoba, która była zatrudniona na etacie i została bez pracy otrzymuje WW (zasiłek dla bezrobotnych). Przedsiębiorcy samozatrudnieni nie mają jednak prawa do tego zasiłku. Nie mogą też zawrzeć ubezpieczenia od utraty pracy we własnej firmie.

Bardziej szczegółowe informację znajdą Państwo w broszurce "Goed verzekerd van start" (w jęz. niderlandzkim), cena 2,80 €, do zamówienia na stronie: http://www.kvk.nl/popop/producten/productframes.asp?artikelID=383&ProduktTypeID=1&ProduktID=null§ieID=1&produktSectieID=0§ieNaam=Starters

Ubezpieczenia dla firm

Istnieje wiele form ubezpieczenia firmy od ryzyka. Z zasady są one dobrowolne. Mogą jednak wystąpić sytuacje, gdy np. kontrahent wymaga posiadania przez firmę określonego ubezpieczenia. Z reguły firmy ubezpieczają ryzyko płynące z prowadzonej działalności i wypadków losowych.

Ubezpieczenie aktywów firmy

Aktywa firmy stanowią budynki, maszyny, wyposażenie, magazyny i środki transportu. Ich pożar lub kradzież mogłyby zatrzymać produkcję. Od tego typu ryzyka ubezpieczają następujące polisy:

 • polisy cargo
 • polisy na maszyny i wyposażenie
 • ubezpieczenie siedziby firmy
 • ubezpieczenie od przerwy w produkcji i awarii maszyn
 • polisy komputerowe

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Jeżeli oferowany produkt lub usługa są przyczyną uszkodzenia ciała lub dóbr materialnych, przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Istnieją dwa rodzaje polis ubezpieczających od takich przypadków:

 • ubezpieczenie OC dla firm
 • zawodowe ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie ładunku w czasie transportu

Ubezpieczenie to pokrywa szkody powstałe w czasie transportu towarów, zarówno dokonanego przez samego przedsiębiorcę, jak i za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej.

Ubezpieczenie pomocy prawnej

Jeżeli przedsiębiorca ma jakiekolwiek problemy prawne z klientami, dostawcami lub personelem, polisa ta pokryje koszty pomocy prawnej.

Ubezpieczenie kredytu

Jeżeli firma dostarcza towary na kredyt, ponosi ona ryzyko związane z powstaniem długu. Innymi słowy, zawsze istnieje ryzyko, iż klient nie będzie mógł lub nie zechce zapłacić. Ubezpieczenie niewypłacalności klienta zabezpiecza przed takim ryzykiem.

Do góry

Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług

Jest to zapis standardowych zasad i warunków, które mogą być stosowane w umowach dotyczących transakcji międzynarodowej wymiany handlowej.

Czy jest to obowiązkowe ?

Stosowanie ogólnych warunków sprzedaży towarów i usług w obrocie międzynarodowym nie jest obowiązkowe.

Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług można przekazać klientowi osobiście, przesłać je lub wydrukować na odwrocie oferty. Można je także zamieścić w aneksie do umowy lub w załączniku powołując się na określone punkty wzoru ogólnych warunków sprzedaży towarów i usług.

Branżowe ogólne warunki sprzedaży towarów i usług (w obrocie krajowym)

Wiele organizacji branżowych opracowało standardowe warunki sprzedaży towarów i usług, które mogą stosować ich członkowie. Można również opracować własne warunki, dobrze jest jednak skonsultować się z organizacją branżową, firmą doradczą lub prawnikiem. Izba przemysłowo-handlowa może również służyć radą i pomocą.

Czy ogólne warunki sprzedaży towarów i usług należy zdeponować ?

Ogólne warunki sprzedaży można zdeponować w izbie przemysłowo-handlowej, u notariusza lub w miejscowym sądzie, choć nie ma takiego obowiązku. Zdeponowanie może być jednak korzystne na przykład, kiedy przekazanie klientowi kopii ogólnych warunków przed podpisaniem umowy nie jest możliwe. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości można wówczas skorzystać ze zdeponowanego egzemplarza.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944