Menu
     

 

 

 


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Prowincja Gelderland / Geldria

Stolica: Arnhem
Adres Zarządu Prowincji:
Markt 11
6811 CG Arnhem
Adres do korespondencji:
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
tel.: +31(026) 359 91 11

Prowincja zajmuje obszar 5 136,51 km2, z czego 163.,69 km2 stanowią rzeki, kanały i akweny wodne.
Ogólna liczba mieszkańców wynosi 1 919 158
Gęstość zaludnienia: 385 /km2
Ilość gmin: 77
Najważniejsze miasta to Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Barneveld, Zuthpen, Harderwijk

Największa pod względem powierzchni i czwarta pod względem zaludnienia prowincja Holandii. Położona strategicznie - między przemysłowym zagłębiem Holandii Randstadt, zagłębiem Ruhry w Niemczech, portem morskim w Rotterdamie i portem lotniczym Schiphol w Amsterdamie - przyciąga, poza przemysłem, głównie przedsiębiorstwa logistyczne. Władze prowincji dążą do wzmocnienia gospodarki i stworzenia możliwie największej ilości miejsc pracy, zakładając, że łatwy dostęp, fachowa, dobrze wyszkolona siła robocza i stale ulepszana infrastruktura zainteresują inwestorów krajowych i zagranicznych.

Potrzebne są do tego duże nakłady inwestycyjne. Wiele programów, mających na celu przyciągnięcie krajowego i zagranicznego biznesu oraz stymulowanie współpracy transgranicznej z Niemcami i Belgią, wdrożono dzięki finansowemu poparciu Unii Europejskiej, dla której Geldria stała się ważnym partnerem gospodarczym. Sporo uwagi i środków finansowych poświęca się także wzmocnieniu już istniejących sektorów gospodarki. Podobnie jak w innych prowincjach dużą wagę przykłada się do zachowania czystości środowiska, rozwoju badań nad ochroną środowiska i wdrażaniu nowych, oszczędnych i czystych technologii. W trosce o ochronę środowiska władze m. in. stymulują transport wodny i kolejowy, dążąc do ograniczenia ruchu drogowego. W dziedzinie ochrony środowiska i transportu władze prowincji nawiązały ścisłą współpracę z Niemcami, gdzie w Dusseldorfie mieści się filia władz prowincji.

Poszczególne regiony prowincji różnią się między sobą zarówno charakterem jak i gospodarczo. Tereny między Arnhem a Nijmegen to głównie przemysł, tereny o dużych możliwościach rozwojowych i gospodarczych; okolice Apeldoorn to tereny rekreacyjne, lasy, wrzosowiska, wydmy piaszczyste, niewiele przemysłu, część zachodnia (Achterhoek) - kraina spokojna, gdzie chętnie sadowi się nie tylko przemysł, głównie metalowy, ale również agrobiznes. Południowo - zachodnia część prowincji, położona "między rzekami" - to osady i gospodarstwa usadowione wzdłuż wałów przeciwpowodziowych lub wzdłuż dawnych koryt rzek, a z upraw - głównie sadownictwo. Miasto Arnhem znane jest Polakom gdyż w jego wyzwoleniu w czasie II Wojny Światowej brała udział dywizja spadochroniarzy polskich pod dowództwem gen. Sosabowskiego. Bitwa pod Arnhem została przedstawiona w filmie amerykańskim "O jeden most za daleko" i opisana w powieści pod tym samym tytułem.

Pod koniec 2000 w rozmaitych gałęziach gospodarki w prowincji zatrudnienie znalazło 823 000 osób:

PRZEMYSŁ

W Geldrii jest około 78.000 zakładów produkcyjnych, należących do kategorii średnich i małych przedsiębiorstw. Do największych, zatrudniających ponad 400 pracowników, należą m. in. Digital Equipment Parts Center B.V., Philips Semi Conductors B.V., AKZO Nobel, BASF, Grolsch, Heinz, Vredestein, Aviko B.V., Honig. Rozmieszczenie poszczególnych gałęzi przemysłu w prowincji jest bardzo nierównomierne: w północnej części prowincji Veluwe skoncentrował się przemysł spożywczy i produkcja używek, papierniczy, chemiczny i gumowy; w południowo-zachodniej Geldrii czołowe miejsce zajmuje produkcja materiałów budowlanych i obróbka drewna; w Achterhoek - usadowił się przemysł, graficzny, metalowy i optyczny; w przemysłowym zagłębiu prowincji, na osi Arnhem /Nijmegen, najbardziej rozwinętą gałęzią gospodarki jest przemysł elektrotechniczny i produkcja środków transportu.

Ogółem przemysł reprezentuje 6,1% wszystkich podmiotów gospodarczych i jest - po handlu - drugim największym pracodawcą w prowincji, zatrudniającym około 130 100 osób, czyli około 17,2 % całej ludności pracującej. W przeciwieństwie do innych prowincji w Geldrii zaznacza się względnie duży udział przemysłu papierniczego przy nieznacznym udziale przemysłu chemicznego. Obserwuje się upadek rodzimego przemysłu tekstylnego w związku z tym, iż większa część produkcji zlecana jest za granicę, m. in. do Polski. Nierówne są nakłady na inwestycje własne i na rozwój przedsiębiorstw : w rejonie Arnhem /Nijmegen - mimo obecności dużych przedsiębiorstw zanotowano zmniejszenie się inwestycji (-13% ), natomiast w Achterhoek - inwestycje rosnące (+ 15% ). Obserwuje się ciągły - acz nierównomierny - wzrost ilości miejsc pracy, głównie w budownictwie i usługach budowlanych, przemyśle, sektorze usług dla biznesu, turystyce i gastronomii, czyli w sektorach stanowiących 62% całej gospodarki prowincji. Na lata 2000/2001 przewiduje się w Geldrii dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego oraz ogólny przyrost miejsc pracy o 2,1%.

ROLNICTWO

W Geldrii przeważają gospodarstwa mieszane, z przewagą gospodarstw hodowlanych. Hodowli podporządkowane są uprawy, wśród których na pierwsze miejsce wysuwa się uprawa roślin pastewnych, głównie na użytek własny. Gruntów rolnych było 249 868 ha, z czego uprawa roślin pastewnych zajmowała 41 690 ha, zbóż -14 498 ha, bulwiastych i korzeniowych - 11 586 ha, owoców i warzyw - 2 300 ha. W hodowli pierwsze miejsce zajmuje hodowla bydła (947 250 sztuk), w ślad za którą plasuje się hodowla trzody chlewnej (2 581 614 sztuk), koni - (22 880 sztuk), drobiu (20 837 880 sztuk, w tym kur, kaczek, indyków). W Geldrii znajduje się 51 hodowli zwierząt futerkowych, które zostaną zamknięte do 2010 roku, z uwagi na silne protesty Towarzystwa Ochrony Zwierząt. W południowo-zachodniej Geldrii, wzdłuż koryt rzek, w rejonie Betuwe, rozwinęło się sadownictwo, uprawa warzyw, hodowla drzewek owocowych i kwiatów. Budowa linii kolejowej, tzw. Betuwe lijn wiąże się z utratą wielu hektarów sadów.

Ilość miejsc pracy w rolnictwie wykazuje tendencję malejącą, głównie z uwagi na zaostrzenie przepisów unijnych dotyczących hodowli i upraw, drastyczne ograniczenia produkcji rolnej ze strony rządu holenderskiego oraz nasilającą się emigracją młodych rolników. Obserwuje się zmniejszanie się liczby gospodarstw (np. w 1999 roku było ich 17 623 w porównaniu do 20 310 w 1995!). Na przestrzeni lat 1989 -1999 ubytek miejsc pracy w rolnictwie w Gedrii wynosił średnio -1% rocznie, aczkolwiek ostatnio odnotowuje się przyrost miejsc pracy w rolnictwie, głównie w południowo-zachodniej części prowincji, spowodowany wzrostem zainteresowania uprawami szklarniowymi. Uwolnione tereny rolne będą zamieniane na tereny zielone, parki itp. w dążeniu do odtworzenia typowego krajobrazu prowincji i stworzenia nowych terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych. W rolnictwie zatrudnionych jest, łącznie z rodzinami, 37 300 osób czyli 6,8% ogółu mieszkańców prowincji. W porównaniu z 1999 oznacza to, że w ciągu roku z rolnictwa odeszło 1 000 osób. Mimo to eksport prowincji składa się on w 1/3 z art. żywnościowych.

OBSŁUGA BIZNESU

Dotyczy to działalności banków, towarzystw ubezpieczeniowych, sprzedaży i wynajmu nieruchomości, wynajmu środków transportu, maszyn i narzędzi, usług świadczonych przez firmy komputerowe i inne oraz badań badawczo-rozwojowych. Ten sektor będzie w Geldrii - podobnie jak w pozostałych prowincjach - przeżywać dynamiczny rozwój ze względu na rosnącą ilość przedsiębiorstw, wymagających coraz to doskonalszych usług, zwiększającą się ilość zleceń przekazywanych osobom trzecim jak również z uwagi na rozwój w obrębie samego sektora, szczególnie w dziedzinie informatyki i komunikacji. W Geldrii umieściły swoje biura i administrację firmy takie, jak AKZO Nobel, firmy ubezpieczeniowe Ohra Verzekeringen, Centraal Beheer, Apeldoorn Verzekeringen, , R.V.S. Levensverzekering N.V., instytuty naukowo-badawcze jak TNO i N.V. Kema, Postbank, Bank Groep B.V. i tp. Sektor obsługi biznesu, zatrudniający około 171 400 osób czyli 10,5% ogółu pracujących, należy do największych pracodawców w prowincji.

HANDEL / USŁUGI

Dotyczy to handlu detalicznego i hurtowego, serwisu naprawy i reperacji art. konsumpcyjnych, kupna /sprzedaży i naprawy samochodów. W tym sektorze gospodarki pracuje około 124 100 osób.

TRANSPORT / KOMUNIKACJA

Główne lądowe szlaki komunikacyjne, łączące port lotniczy w Amsterdamie i port morski w Rotterdamie z Zagłębiem Ruhry i z zagłębiem przemysłowym w Belgii, razem z trzema dużymi rzekami przecinającymi prowincję i stanowiącymi uczęszczane szlaki towarowe, sprawiają iż Geldria dysponuje dobrze rozwiniętą siecią połączeń towarowych i komunikacyjnych. Projektowana towarowa linia kolejowa Betuwelijn , biegnąca w poprzek prowincji i łącząca port morski w Rotterdamie z Niemcami oraz rozbudowa kolejowej trasy szybkiego ruchu z lotniska Schiphol, przez Arnhem, do Niemiec, powinny optymalnie usprawnić przewóz towarów i osób i odciążyć autostrady. Rzekami i kanałami przewozi się ponad 11 mln ton towaru rocznie , drogą lądową - 74, 5 mln ton.

Cztery duże ośrodki przemysłowe - Arnhem, Nijmegen, Harderwijk i Wageningen - przeładowują łącznie ponad 5 mln ton towaru. Z myślą o jeszcze bardziej efektywnym wykorzystaniu szlaków komunikacyjnych rozpoczęto budowę Multimodaal Transport Centrum w Valburg, będącym terminalem przeładunkowym kontenerów. Kontenery przeładowuje się z ciężarówek bezpośrednio na pociąg lub statki. Wzdłuż większych rzek i kanałów rozmieściły się towarowe porty rzeczne (80) i stocznie (7). Transportem wodnym zajmuje się 330 firm, zatrudniających 1 280 pracowników. , transportem lądowym - 1 790 przedsiębiorstw przewozowych, zatrudniających 23 000 osób. Do tego dochodzi 710 przedsiębiorstw oferujących usługi wspierające transport i przewóz towarów, jak np. składowanie, przeładunki, logistyka., zatrudniających około 4 300 osób.

TURYSTYKA / GASTRONOMIA

W statystyce do tego sektora zalicza się również gastronomię, kulturę /rekreację /sport /rozrywkę, przewóz wycieczek, biura podróży, sprzedaż pamiątek itp. W Geldrii turystów przyciągają głównie lasy (największe naturalne tereny leśne w Holandii) i wrzosowiska na północy prowincji (Veluwe) , panująca w nich cisza i spokój. Na obrzeżach Parku Narodowego Veluwe usadowiło się mnóstwo kempingów i ośrodków rekreacyjno - wypoczynkowych. W samym parku znajduje się muzeum sztuki nowoczesnej Kröller-Müller Museum , z największymi prywatnym zbiorem obrazów Van Gogh’a.

Do innych atrakcji turystycznych należą: ogród zoologiczny Appenheul w Apeldoorn, zamieszkany wyłącznie przez małpy; pałacyk ‘t Loo, w którym zachowały są naturalne wnętrza z końca XIX i początku XX w., oraz pamiątki po królowej Wilhelminie, babce panującej obecnie królowej Beatrix. Interesujący jest też skansen koło Arnhem w którym zgromadzono najciekawsze obiekty budownictwa wiejskiego w Holandii. Geldria posiada dobrze utrzymane ścieżki rowerowe i spacerowe i pewne możliwości uprawiania sportów wodnych. Noclegi: 1 100 hoteli, kempingów i ośrodków wypoczynkowych oferuje w sumie 407 000 miejsc, z czego 61% w lasach Veluwe. W turystyce i gastronomii pracuje - włączając w to pracowników sezonowy - około 44 120 osób.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944