Menu
     

 

 

 


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Prowincja Limburg / Limburgia

Stolica: Maastricht
Adres Urzędu Prowincji:
Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
tel.: + 31 - (0)43-3897100

Prowincja zajmuje obszar 2 209,22 km2, z czego 46,52 km2 stanowią rzeki, kanały i akweny wodne.
Ogólna liczba mieszkańców wynosi 1 141 195
Gęstość zaludnienia: 627 mieszkańców/km2
Ilość gmin: 54
Najważniejsze miasta to Maastricht, Venray, Roermond, Venlo

Limburgia została ostatecznie wcielona do Królestwa Niderlandów na początku XX wieku. Przedtem , poczynając od 1770 roku, Limburgia czterokrotnie zmieniała przynależność państwową i należała, kolejno do Francji, Niemiec, Belgii i wreszcie Holandii. Limburgia graniczy z Belgią i Niemcami i położona jest peryferyjnie w stosunku do najbardziej uprzemysłowionej, południowo-zachodniej części Holandii (Randstad).
Z europejskiego punktu widzenia Limburgia znajduje się między najbardziej uprzemysłowionymi rejonami Europy: Zagłębiem Ruhry, Randstad i zagłębiem przemysłowym we Flandrii, tworząc razem z nimi tzw. Euregion, charakteryzujący się dużą migracją transgraniczną w poszukiwaniu kontaktów handlowych zatrudnienia. Obserwuje się współpracę transgraniczną w wielu dziedzinach życia: handel, przemysł, policja, wspólna prasa lokalna. Gwałtowne zmiany gospodarcze i polityczne spowodowane powstaniem Unii Europejskiej sprawiły, że Limburgia powoli traci peryferyjny charakter. Na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się tu stały przyrost miejsc pracy, szczególnie w sektorze usług, handlu i opieki zdrowotnej. Limburgia znana jest Polakom choćby dlatego, iż w latach przedwojennych wielu z nich pracowało w istniejących wtedy kopalniach węgla kamiennego. Ostatnia kopalnia została zamknięta 1 stycznia 1974 roku.

Trend rozwojowy gospodarki w Limburgii zmierza w kierunku rozwoju usług i obsługi biznesu i handlu. Ten sektor w roku 2020 będzie miał od 60% - 70% udziału na rynku pracy. Ponadto wiele uwagi poświęca się zachowaniu - lub odtwarzaniu - naturalnego środowiska, rozwojowi turystyki i powiększaniu oferty turystycznej oraz rozbudowie luksusowego budownictwa mieszkaniowego. Wszystko to odbywa się kosztem tradycyjnego przemysłu i rolnictwa. Pod koniec roku 2000 w rozmaitych gałęziach gospodarki znalazło zatrudnienie 433 300 osób. W Limburgii istnieje wyraźny podział pod względem geograficznym i gospodarczym na Limburgię Północną i Środkową oraz Limburgię Południową.

PRZEMYSŁ (dane za 1999 r.)

Ogólnie w Limburgii w tym sektorze gospodarki czynnych jest około 6 030 zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych i budowlanych, zatrudniających w sumie 128 371 osób. W Południowej Limburgii usadowiły się duże zakłady przemysłowe zatrudniające więcej pracowników, podczas gdy w Limburgii Północnej i Środkowej przeważają małe przedsiębiorstwa.
Na terenie Limburgii Północnej i Środkowej znajduje się 1.788 zakładów przemysłowych zatrudniających około 48.905 osób; podczas gdy 1.460 zakładów przemysłowych mieszczących się w Limburgii Południowej zatrudnia łącznie 55.386 osób. W ubiegłych latach w Limburgii Południowej utworzono 4 duże zagłębia przemysłowe:
* Oostelijke Mijnstreek koło Heerlen en Kerkrade czyli tereny dawnych kopalni węgla;
* Westelijke Mijnstreek między Sittard a Maastrichtem, obejmujący również tereny dawnych kopalni;
* Parkstad Limburg
* Maastricht en Mergelland (obejmujące m.in. lotnisko Maastricht-Aachen)
Do najważniejszych gałęzi przemysłu należą: przemysł przetwórczy (m.in. cukrownie) , chemiczny oraz metalowo-elektryczny. Najbardziej znane firmy to: DSM (dawne kopalnie, obecnie potentat chemiczny), AKZO Nobel (chemia), Sfinks (ceramika budowlana). Bardzo dużym pracodawcą jest lotnisko w Maastricht.

Ważną, lecz kontrowersyjną i budzącą sprzeciwy ze strony Towarzystwa Ochrony Przyrody i mieszkańców, dziedziną gospodarki jest wydobywanie żwiru, przeznaczonego dla przedsiębiorstw budowlanych. Planowane wydobycie żwiru (w sumie 66 milionów ton) doprowadzi do poszerzenia Mozy i zapobiegnie powtarzającym się wylewom, a powstałe odkrywki przekształcone zostaną na tereny rekreacyjne i zalesienie.
Zupełnie nową i młodą gałęzią przemysłu jest budownictwo i naprawa jachtów, koncentrujące się w sąsiedztwie nowotworzonych jezior i akwenów wodnych. Budownictwo mieszkaniowe stanowi dynamicznie rozwijającą się gałąź gospodarki i z 2 780 przedsiębiorstwami zatrudniającymi około 24 080 osób ma 6% udziału na rynku pracy.

ROLNICTWO (dane z 1999 r.)

Jest to stosunkowo mały sektor w gospodarce prowincji a jego udział w rozwoju gospodarczym Limburgii w ciągu ubiegłych 25 lat utrzymuje się na tym samym poziomie. (4%). Przewiduje się, iż w ciągu najbliższych 15 lat znaczna część ziemi rolnej zostanie przeznaczona na inne cele, takie jak tereny przyrodnicze, rekreacyjne i turystyczne, tereny na których odtworzony zostanie typowy krajobraz Limburgii, infrastrukturę (drogi) oraz pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe.
W rolnictwie znowu zaznacza się podział na Limburgię Północną i Środkową, gdzie rolnictwo jest w miarę dobrze postawione i na Limburgię Południową, w której rola rolnictwa jest marginalna. W rolnictwie zatrudnionych jest około 21.080 (w 1999 roku ) i liczba ta wykazuje tendencję spadkową (19.000 w roku 2000). W Limburgii na potrzeby rolnictwa i warzywnictwa /ogrodnictwa przeznacza się 63,1 % gruntów, głównie w dolinie Mozy. W Limburgii Północnej i Środkowej coraz częściej lokują się szklarnie, przenoszące się z zachodniej Holandii (Westland). W Limburgii Południowej - sadownictwo, hodowla bydła, przeważają gospodarstwa mieszane
W 1999 roku w Limburgii znajdowało się 7.675 gospodarstw rolnych, z czego 5.885 w Limburgii Północnej i Środkowej.
Uprawy: pszenica, jęczmień, buraki cukrowe, sady owocowe, użytki zielone (łąki) , lasy iglaste. Specjalnością Limburgii Północnej i Środkowej są szparagi, truskawki i pieczarki.
Hodowla, z tendencją do intensyfikacja hodowli bydła, szczególnie bydła mlecznego.

TURYSTYKA / GASTRONOMIA

Urozmaicony krajobraz, bliskość Niemiec i Belgii, odmienna od reszty Holandii atmosfera przyciągają turystów. Limburgia oferuje dużą różnorodność atrakcji turystycznych: groty koło Valkenburga i w Sint-Pieterberg, pozostałość po średniowiecznych kopalniach kamienia wapiennego, gorące termy, sporty wodne, wycieczki rowerowe, trasy piesze, zamki, historyczne miasta, piękną i urozmaiconą przyrodę;. stosunkowo duże wzniesienia Vaalserberg 321 mnpm (najwyższe wzniesienie w Holandii), dolina kapryśnej Mozy i Park Narodowy Peel, obejmujący dawne torfowiska i kopalnie torfu.
Do ciekawostek należą: Narodowe Muzeum Szparaga i Pieczarek, Muzeum Truskawki, Muzeum Piekarnictwa, browar w Arcen produkujący 53 gatunki piwa, m.in. piwo "Hertog Jan", białe miasteczko Thorn, w którym wszystkie domy pomalowane są na biało. W 1999 roku było w Limburgii 4.951 restauracji, hoteli, kempingów, pensjonatów i innych, zatrudniających w sumie 19. 720 osób., z czego w gastronomii pracowało prawie 70% zatrudnionych w tym sektorze osób, a 30% - w turystyce i wypoczynku.

OBSŁUGA BIZNESU (dane z 1999)

Sektor ten zajmuje coraz ważniejszą pozycję w życiu gospodarczym Limburgii z uwagi na rosnącą ilość przedsiębiorstw wymagających coraz nowszych i doskonalszych usług, zwiększającą się ilość zleceń dawanych osobom trzecim, jak również rozwój w obrębie samego sektora, szczególnie w dziedzinie informatyki i komunikacji. Chodzi tu o sprzedaż i wynajem nieruchomości, wynajem środków transportu, maszyn, narzędzi, usługi komputerowe, badania naukowo-rozwojowe (R&D), firmy rachunkowe, firmy ochroniarskie, sprzątające. Zajmowało się tym około 5.258 firm, zatrudniających w sumie 44.207 osób. Tu mają swoje biura m. in. CBS (Główny Urząd Statystyczny) i ABP (fundusz emerytalny przedsiębiorstw).

USŁUGI FINANSOWE (dane z 1999)

Chodzi tu o usługi świadczone przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne. Sektor usług bankowych zatrudniał w 1999 roku ok. 13 202 osoby, z czego 55% pracowało w 1 352 bankach lub w mieszczących się w Limburgii filiach banków, a 45% - w firmach ubezpieczeniowych i w funduszach emerytalnych. W ostatnich latach zaznacza się wzrost tych usług również w Limburgii Południowej.

TRANSPORT (dane z 1999)

Limburgia posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg lądowych zapewniających kontakt z resztą kraju jak również dobrze rozwinięta sieć dróg tranzytowych. W transporcie i związanych z nim gałęziach gospodarki zatrudnionych było 18.390 osób w 11.307 przedsiębiorstwach.

HANDEL / USŁUGI

Sektor ten liczył 12.420 zakładów i sklepów, zatrudniających łącznie 57.278 pracowników. Chodzi tu o usługi takie jak serwis napraw i reperacji, sprzedaż i naprawy samochodów, handel hurtowy i detaliczny. Zaznacza się gwałtowny wzrost miejsc pracy w sektorze Poczta i Telekomunikacja, głównie dzięki temu, iż umiejscowiły się tutaj duże, międzynarodowe ‘call-centers'.

OCHRONA ZDROWIA

Nowa, dynamicznie rozwijająca się dziedzina gospodarki. Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na usługi służby zdrowia z uwagi na wzrost liczby mieszkańców, spowodowany głównie napływem ludności z zewnątrz prowincji i migracją ludności oraz proces starzenia się społeczeństwa.
W Maastricht znajduje się szpital akademicki, ponadto każde miasto dysponuje mniejszym lub większym szpitalem i przychodniami. Stosunkowo niewiele jest domów starców i specjalistycznych domów opieki. W służbie zdrowia, dysponującej 2.670 placówkami, pracowało łącznie około 51.050 osób.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944