Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Prowincja Noord Holland / Płn. Holandia

Stolica prowincji: Haarlem,
Adres Urzędu Prowincji:
Provincie Noord-Holland,
Bureau Communicatie
Postbus 123
2000 MD Haarlem
tel. +31-23 143 143

Prowincja zajmuje obszar 24 059,10 km2 , z czego 714,20 km2 stanowią rzeki, kanały i akweny wodne.
Ogólna liczba mieszkańców wynosi 2 518 354.
Gęstość zaludnienia należy do jednej z największych w Holandii i wynosi 946 mieszkańców na km2.
Ilość gmin: 70

Najważniejsze miasta to: Amsterdam (stolica kraju), Haarlem, Alkmaar, Heerhugowaard, Purmerend, Hoorn, Enkhuizen i Den Helder.

Prowincja położona jest w północno-wschodniej części Holandii i otoczona z trzech stron wodą: Morze Północne na zachodzie, Waddenzee - na północy i Ijsselmeer na wschodzie. Krajobrazowo wyróżnić można 4 regiony: dawne poldery, leżące poniżej poziomu morza (najniższy punkt: De Haarlemmermeer -5,3 m); wydmy nadmorskie, osiągające na północy do 500 m szerokości i od 10 - 60 m wysokości; ‘t Gooi, czyli ciąg wzgórz z Tafelberg (36 m) jako najwyższym wzniesieniem na południowym-wschodzie; wyspa Texel.

Gospodarczo prowincja dzieli się na uprzemysłowione południe i rolniczą północ.

Przeważająca większość ludności skupia się na południu prowincji wzdłuż Noordzeekanaal i w jego najbliższych okolicach oraz w południowo-zachodniej części prowincji, w okolicach Haarlem. Może to doprowadzić do przeludnienia na południu i niedoborów ludności - a tym samym rąk do pracy - na północy. Największym problemem władz prowincji jest więc zapewnienie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju regionów, przy czym władze prowincji dążą do rozwoju północnego i środkowego rejonu prowincji jako regionu mieszkalnego i miejsca pracy. W roli "ośrodków stymulujących" występują miasta Hoorn, Enkhuizen i Medemblik, gdzie początkującym przedsiębiorcom wypłaca się specjalne premie za lokowanie przemysłu w tej okolicy.

Znaczna część prowincji położona jest w depresji, stąd też istotnego znaczenia nabiera zagadnienie regulacji poziomu wody na polderach. Zajmują się tym prowincjonalne zarządy ("Waterschappen"). Ponadto istnieje odrębna organizacja, odpowiedzialna za nadzór i utrzymanie licznych tam i śluz i wałów przeciwpowodziowych. Ochrona środowiska stanowi ważne zadanie dla władz prowincji. Chodzi tu o walkę z hałasem (lotnisko Schiphol, autostrady), zanieczyszczenie wód (porty, grunty), utylizację odpadów. Ponadto przeprowadza się detoksyfikację gruntów, przygotowując je pod tereny mieszkalne i rekreacyjne.

Zgodnie z planem rozwojowym przyjętym przez władze prowincji w 1968 roku tereny leżące wzdłuż i w najbliższej okolicy kanału Noordzeekanaal przeznaczono pod zabudowę przemysłową i budowę nowych basenów portowych, dostępnych dla dużych statków. Do 2015 r. trzeba będzie zagospodarować 1 400 ha, usprawnić infrastrukturę, obciążając zbytnio dróg lądowych, bez szkody dla otoczenia, przyrody i krajobrazu, jednocześnie zapewniając mieszkańcom odpowiednie warunki mieszkania i rekreacji,. Wykonawstwem i planowaniem zajmuje się RON (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaal = North Sea Canaal Area Development Company), w skład której wchodzą przedstawiciele prowincji i zarządów gmin leżących nad kanałem oraz władze portu Amsterdam. Na te cele władze portu Amsterdam otrzymały 21,4 miliony NLG dotacji od państwa i ponad 10 milionów NLG od władz prowincji . Rozwój kanału przyniesie 37 000 dodatkowych miejsc pracy w 2015 r. Już teraz szkoli się specjalistów, których będzie można zatrudnić w nowopowstałych przedsiębiorstwach( np. we współpracy z Erasmus Universiteit opracowano program nowego kierunku studiów: Ekonomia i logistyka morska (Maritime Economics & Logistics).

PRZEMYSŁ

Skupia się w portach, na terenach położonych wzdłuż Noordzeekanaal i w rejonach położonych na północ od Amsterdamu (Purmerend i Edam) i w południowo-zachodniej części prowincji. Ijmond to młody, nowoczesny okręg przemysłowy, z głównymi ośrodkami w Velsen, Beverwijk i Heemskerk Dużym okręgiem przemysłowym jest Zaanstreek, mocno uprzemysłowiona grupa gmin, jeden z najstarszych okręgów przemysłowych w Holandii. Główne gałęzie przemysłu to: przemysł spożywczy i produkcja używek, metalowy , chemiczny, graficzny, rafineryjny, samochodowy.

Do bardziej znanych przedsiębiorstw należą m. in.: Ballast Nedam (budowa dróg, mostów, kanałów), Machinefabriek Saedt bv (pompy), Holland Marine Services (biologiczne oczyszczalnie ścieków), Ooms Avenhorn Holding bv (budownictwo przemysłowe),Van den Broek (telekomunikacja i alarmy przeciw włamaniowe). Jonker/Edam Beton (materiały budowlane), Kromenie (linoleum).

Zupełnie autonomicznym okręgiem przemysłowym jest Amsterdam, obejmujący także port morski w Amsterdamie i okolice, czyli tzw. Wielki Amsterdam. Skupia się tam około 50% całego przemysłu prowincji Noord-Holland. Sam przemysł w mieście i okolicach, nie licząc portów, zatrudnia75 000 osób. W Amsterdamie działa przemysł samochodowy (Mitsubishi, Daewoo, Yamaha), przemysł spożywczych, tekstylny i produkcja konfekcji. Dużo przedsiębiorstw stanowiących zaplecze portowe i świadczących usługi dla użytkowników portu m.in. przedsiębiorstwa spedycyjne, 65 magazynów i 4 duże chłodnie, przedsiębiorstwa zajmujące się przeładunkiem rozładunkiem i załadunkiem towarów, firmy przewozowych. Firm stale przybywa, gdyż z uwagi na świetną infrastrukturę i zachęty ekonomiczne lokują się tu chętnie również firmy zagraniczne, głównie amerykańskie, japońskie i angielskie. Plany Izby Handlowej Amsterdamu zagospodarowania przestrzennego do 2030 przewidują zabudowę przemysłową na nowych terenach Wijkermeerpolder; preferowane dziedziny to firmy zajmujące się : energia, technologią ochrony środowiska, technologią transportu i logistyką, technologią medyczną.

Przemysł budowlany (budowa dróg, budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, remonty itd.) - zatrudnia ponad 63 200 osób w około 12 70 firmach.
Przemysł w prowincji zatrudnia - łącznie z Amsterdamem - ponad 121 300 osób w ponad 9 880 przedsiębiorstwach.

PORTY

Porty stanowią jeden z najważniejszych aspektów życia gospodarczego prowincji, aczkolwiek wskutek częściowego osuszenia morza wewnętrznego Ijjselmeer część portów straciła na znaczeniu lub zmieniła funkcję, przekształcając się z portów rybackich w porty świadczące usługi przeładunkowe (transshipment).
Największym portem jest zespół portów morskich, obejmujący port w Amsterdamie, Ijmuiden, Beverwijk i Zaanstad. Zajmują one łącznie 1 900 ha powierzchni i 600 ha wód żeglownych, stanowiąc 17ty co do wielkości port w świecie i 5ty w Europie. Port w Amsterdamie połączony jest z Morzem Północnym kanałem Noordzeekanaal i z Renem kanałem Amsterdam-Rijnkanal a ponadto posiada świetne połączenia kolejowe i drogowe z resztą kraju. Zatrudnia łącznie około 60 tys. osób. W portach przeładowuje się około 60 milionów ton towarów rocznie a wartość realizowanych usług wynosi około 3,7 miliarda euro. Pierwsze miejsce wśród przeładowywanych towarów zajmują: węgiel (około 28 703 tys. ton rocznie), przetwory ropy naftowej (około 22 490 tys. ton rocznie) i pasza dla zwierząt (16 000 tys. ton rocznie). Amsterdam jest największym w świecie portem przeładowującym kakao (20% światowej produkcji).

Amsterdam posiada nowy terminal pasażerski niedaleko centrum miasta, dostępny dla dużych statków pasażerskich. W 2000 r. przybiło tu 100 statków pasażerskich z blisko 100 tys. pasażerów.

W r.2000 do portu zawinęło ponad 9000 statków morskich. Każdy statek morski generuje około 500 000 euro dochodu dla miasta. Administracją, zarządem i rozbudową urządzeń portu Amsterdam i zagospodarowaniem terenów położonych wzdłuż Noordzeekanaal zajmuje się powołany przez gminę Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam,(A-dam Port Authority).

Porty rybackie to: Helder i Ijmuiden, Den Oever, Oudenschild.

Flota rybacka to ponad 390 kutrów i 16 statków do połowów dalekomorskich. Razem dostarczają ponad 145 ml ton ryby.
Ijmuiden - giełda rybna na którą dostarcza się ponad 20 500 ton ryby morskiej, świeżej i mrożonej rocznie, o wartości 112 ml NLG. Za pośrednictwem tego portu eksportuje się rybę do krajów afrykańskich i Dalekiego Wschodu. Ponadto Port w Ijmuiden importuje drewno, celulozę (ponad 150 tys. ton celulozy rocznie).
Oudenschil (na wyspie Texel) - baza floty rybackiej i zakłady remontowe. Rybę odstawia się do portu w Den Helder. Flota: 25 kutrów, i 6-7 osób załogi . Połowy: sola 1 mln 673 000 kilo, flądra 2 miliony 825 000 kilo, dorsz 400 000 kilo, krewetki; Port w Oudenschild służy również jako port przeładunkowy buraków.
Den Helder - port rybacki, zajmujący się głównie przeładunkiem i eksportem dostarczonej ryby. Tu znajdują się giełdy rybne, w tym jedna międzynarodowa. Rocznie dostarcza się tu około 14 000 ton ryby o wartości około 110 ml. NLG. Główne gatunki to sola, flądra, dorsz, tarbot. Własna flota rybacka liczy 35 kutrów. W Den Helder mieści się ponadto baza wojennej marynarki holenderskiej i doki naprawcze. Tu również mieszczą się przedsiębiorstwa, zajmujące się produkcją i naprawami platform wiertniczych.

Port w Beverwijk jest największym światowym portem przeładunkowym ziemniaków -sadzeniaków. Za pośrednictwem tego portu eksportuje się rocznie ponad 150 000 ton ziemniaków, głównie do krajów śródziemnomorskich; ponadto poprzez Beverwijk eksportuje się owoce i jarzyny (10 000 ton rocznie), mączkę kukurydzianą ( 6 000 ton), drewno opałowe (40 000 ton) i importuje złom żelaza (30 000 ton rocznie), płyty drewniane (7 000 ton) i smary (4 000 ton).

ROLNICTWO

Najwięcej rolników w prowincji Noord Holland zajmuje się hodowlą bydła mlecznego i mięsnego. Gospodarstwa hodowlane skupiają się na polderach na północy prowincji i w okolicy Vechtstreek położonej na południowy-wschód od Amsterdamu. Gospodarstw specjalizujących się w hodowli bydła jest 2 310; bydła - 160 110 sztuk. Ponadto hoduje się owce (233 994 sztuki), trzodę chlewną (33 726 sztuk), kurczaki (ponad 1 400 tys. sztuk).
Na południowy-wchód od Amsterdamu (w okolicy Haarlemi Horstermeer) oraz na północy prowincji rozwinęło się ogrodnictwo, sadownictwo i hodowla cebulek kwiatowych. Prowincja Noord-Holland posiada największy areał upraw cebulek kwiatowych w Holandii. Gospodarstw zajmujących się produkcją kwiatów i cebulek kwiatowych jest 2580, uprawą warzyw - 815, owoców - 201; areał upraw cebulek kwiatowych obejmuje 1 297 ha, kwiatów - 927 ha; warzyw - 5467 ha; owoców - 1134 ha.

W Aalsmeer znajduje się największa giełda kwiatowa w Holandii, z obrotami sięgającymi ok. 2,3 milionów NLG. W rolnictwie znajduje zatrudnienie w pełnym i niepełnym wymiarze godzin około 30 tys. osób.

Liczba gospodarstw rolnych ogółem - ponad 8 700.

USŁUGI FINANSOWE DLA BIZNESU

Najwięcej osób, bo ponad 77 tys., zatrudnionych jest w sektorze usług bankowych (poza bankami holenderskimi ma tu swoje siedziby ponad 90 banków z 19 krajów), finansowych ( m. in. międzynarodowa giełda papierów wartościowych w Amsterdamie EURONEXT), ubezpieczeniach i funduszach emerytalnych (ponad 354 firm).

OBSŁUGA BIZNESU

Zalicza się tu sprzedaż i wynajem nieruchomości, wynajem środków transportu, badania badawczo-rozwojowe (R&D), prowadzenie administracji i rachunkowości, doradztwo, usługi komputerowe, firmy ochroniarskie i sprzątające.

Poradą startującym przedsiębiorcom służą organizacje, takie jak: izby handlowe, Amsterdam Science Park, N.V., będąca wspólną inicjatywą gminy, Uniwersytetu UvA, NWO (holenderska organizacja pracodawców) i banku Rabobank czy Servicedesk Bedrijvenhuisvesting , służący informacją o terenach przemysłowych i portowych, lokalach itp. dla firm, chcących ulokować się w Amsterdamie. Instytucje zagraniczne mogą skorzystać z porady Amsterdam Foreign Investment Office
Badaniami R&D zajmuje się m.in. Centrum voor Wiskunde en Informatica (ośrodek badań w dziedzinie matematyki i informatyki); International Instituut voor Sociale Geschiedenis -jeden z największych w świecie ośrodków badań i dokumentacji w zakresie socjologii, a szczególnie ruchów robotniczych; Koninklijke Nederlandse Akademii van Wetenschappen (Królewska Akadamia Nauk) - jednostka nadrzędna w stosunku do innych instytutów badawczych, nadzorująca jakość badań naukowych w Holandii; Nederlands Instituut voor Kernfysica en Hoge Energie-fysica - koordynujący i wspierający badania w zakresie fizyki jądrowej. Łącznie na terenie prowincji działa ponad 300 zakładów naukowo-badawczych, zatrudniających w sumie ponad 4 tys.osób.

Amsterdam New Media Association skupia sektor multimedialny oraz profiluje i koordynuje jego działalność. Szybko rozwija się sektor informatyki i technologii komputerowej; w prowincji usytuowało się ponad 4 tys. firm komputerowych i elektronicznych, zatrudniających łącznie ponad 24 600 osób. Mają tu swoje siedziby firmy takie,jak:. Cap Gemini, Getronics Network Services, IBM Computerij Opleidingen, Industrial Information Partners, Logicsoft Europe, jeden z największych internethubs na świecie Wetenschaps- en Technologie Centrum Watergraafsmeer w Amsterdamie.

Firmy zajmujące się pośrednictwem kupna/ sprzedaży nieruchomości, wynajmem środków transportu, maszyn i narzędzi ponad 5 170 (z czego 46 firm w Amsterdamie) , zatrudniające ponad 20 tys. osób.

W porcie mieszczą się m.in. firmy przeładunkowe (ponad 45), magazyny i chłodnie (ponad 60), producenci żywności, m.in. Cargill i Rademaker, liczne firmy spedytorskie (ponad 80). W dziedzinie obsługi biznesu na terenie prowincji Noord Holland - łącznie z Amsterdamem - działa ponad 38 900 przedsiębiorstw, zatrudniających ogółem ponad 200 000 osób

HANDEL / USŁUGI

Chodzi tu o handel hurtowy i detaliczny i usługi takie jak: serwis napraw artykułów konsumpcyjnych, sprzedaż i naprawa samochodów.
Handel stanowi bardzo aktywną dziedzinę gospodarki - 418 tys. przedsiębiorstw krajowych i ponad
1 500 zagranicznych, zatrudniających w sumie około 80 tys. osób.

TURYSTYKA

W celach statystycznych do tego sektora zalicza się również gastronomię, kulturę/ rekreację/ sport/ rozrywkę, przewóz wycieczek, sprzedaż pamiątek itp. Turystyka i gastronomia stanowią najbardziej rozwinięty sektor gospodarki prowincji. Walory turystyczne prowincji, urozmaicony krajobraz, 260 km pięknych piaszczystych plaż, kurorty nadmorskie, możliwości uprawiania turystyki rowerowej i pieszej, sportów wodnych, liczne interesujące muzea, liczne atrakcje, m.in. wyścigi samochodowe w Zandvoort, sprawiają, że sezon turystyczny trwa tu prawie cały rok. Baza noclegowa oferuje ponad 153 000 miejsc w północnej części prowincji: składa się na to ponad 110 hoteli i pensjonatów, ponad 60 kempingów, 10 ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych, pokoje prywatne, apartamenty itp.
Ogólnie w tym sektorze gospodarki pracuje ok. 21% mieszkańców prowincji.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Prowincja pokryta jest gęstą siecią dróg lądowych (10.170 km) zapewniających świetne połączenie z resztą kraju i z Europą, a drogi morskie zapewniają połączenie z najbliższymi sąsiadami czyli z Anglią i Szwecją. Na terenie prowincji znajduje się największy port lotniczy Holandii Schiphol, będący 4tym portem pasażerskim w Europie, po Londynie, Paryżu i Frankfurcie, i 3cim największym w przewozie towarów. Przez Schiphol przewija się ponad 40 milionów pasażerów rocznie. Ilość przeładowywanego towaru przekracza milion ton rocznie. Pracuje tu ponad 50 000 osób.

Ważnymi arteriami wodnymi w prowincji są 3 kanały: Noordzeekanaal (1876 r.), łączący port w Amsterdamie z Morzem Północnym. Kanał ma 30 km długości i 160 m szerokości. Dno kanału znajduje się 13 m poniżej poziomu morza. Kanał jest dostępny dla statków o wyporności do 90 000 ton. Wzdłuż Kanału położone są porty: Amsterdam, Zaandaam, Beverwijk, Ijmuiden.

Ważne miejsce w transporcie wewnętrznym prowincji zajmuje Noordhollandskanaal. Zbudowany wcześniej niż Noordzee Kanaal w celu skrócenia drogi wodnej z Amsterdamu do Morza Północnego, obecnie używany jest jedynie dla potrzeb ruchu wewnętrznego. Długość: 79,3 km, szerokość 37 - 70 m, szerokość dna: od 4,5 do ponad 10 m.

Trzeci kanał to Amsterdam-Rijnkanaal , łączący port Amsterdam z Zagłębiem Ruhry w Niemczech.
Transport i komunikacja zatrudniają w sumie ponad 71 800 osób w około 4 300 przedsiębiorstwach.
Oddzielną gałąź stanowią zakłady świadczące usługi dla transportu (warsztaty naprawcze itp.) jest ich ponad 2 tys. i zatrudniają łącznie około 32 390 osób.

SZKOLNICTWO

Amsterdam posiada 2 uniwersytety: Universiteit van Amsterdam, o profilu humanistycznym, 21 000 studentów i Vrije Universiteit o profilu matematyczno-przyrodniczym, 16 000 studentów. Ponadto Amsterdam posiada 17 wyższych szkół zawodowych o różnych profilach nauczania, mających łącznie około 29 000 studentów. Do największych należą: Hogeschool van Amsterdam, mająca 20 wydziałów od 800 -1000 studentów na każdym wydziale. Proponowane kierunki studiów obejmują m.in. opiekę zdrowotną, inżynierię morską, technologię ropy naftowej i gazu, informatykę, projektowanie mody i konfekcję, wychowanie fizyczne; Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam.

Wykształcenie artystyczne zapewniają: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - 2 200 studentów, 550 wykładowców; kierunki studiów obejmują sztuki piękne, taniec, muzykę, architekturę, muzykologię, TV, teatr; Gerrit Rietveld Academie, Nederlandse Film en Televisie Akademie i ekskluzywna Rijks Akademie voor Beeldende Kunsten, licząca około 80 studentów z różnych krajów, studiujących indywidualnie na warsztatach i projektach, pod kierownictwem profesorów.
Uniwersytety zatrudniają około 3 500 wykładowców, ogółem w szkolnictwie pracuje ponad 67 000 osób.

OPIEKA ZDROWOTNA I SOCJALNA

W prowincji Noord Holland znajduje się 68 szpitali, przy czym sam Amsterdam posiada 24 szpitale - w tym 2 akademickie - 3 zakłady psychiatryczne, 32 domy opieki i domy starców. Organizacją nadrzędną, koordynującą działalność szpitali, domów opieki społecznej, zakładów psychiatrycznych i dla osób niepełnosprawnych w mieście i rejonach Amstelveen, Haarlemmermeer, Zaanstad, Purmerend jest SIGRA (Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam) . W tym sektorze zatrudnionych jest ponad 140 tys. osób w ponad 8 tys. placówek ochrony zdrowia.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944