Menu
     

 

 

 


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Prowincja Overijssel

Stolica prowincji: Zwolle
Adres Urzędu Prowincji:
Postbus 10087
8000 GB Zwolle
tel. +31 (0)38 - 4252525

Prowincja Overijssel zajmuje obszar 3420,86 km2 , z czego 84,34 km2 stanowią rzeki, kanały i akweny wodne.
Ogólna liczba mieszkańców wynosi 1 077 625
Gęstość zaludnienia: 323 mieszkańców / km2
Liczba gmin: 44

Najważniejsze miasta to Zwolle, Enschede, Hengelo, Almelo, Kampen

Położona strategicznie na skrzyżowaniu dróg lądowych i wodnych, łączących zachodnią część Holandii z Niemcami, Skandynawią i resztą Europy. w 1814 roku uzyskała status prowincji .

Większą część powierzchni prowincji zajmują użytki rolne (72,5%) i leśne (9,8%), co sprawiło, że prowincja Overijssel zyskała przydomek "Ogród Holandii". Urozmaicony krajobraz ukształtowany został częściowo przez lodowiec a częściowo przez człowieka. Wyróżnia się tu 3 regiony o bardzo różnym charakterze: Noordwest Overijssel (część północno-zachodnia ) - kraina wód i jezior, pozostałych po kopalniach torfu. Wydobywano go zarówno na skalę przemysłową jak i do użytku własnego. Po kopalniach torfu pozostały liczne jeziora i kanały, służące do osuszania terenów torfowych i do transportu torfu barkami. Dwa pozostałe regiony prowincji - Salland i Twente- położone wzdłuż rzeki Ijssel, należą do najstarszych terenów rolniczych w Holandii. Są to częściowo naturalne suche tereny, częściowo osuszone, stosunkowo później zasiedlone. Na glebach lekkich, piaszczystych uprawia się zboża, wzdłuż rzek - siano i trzcinę.

W XVI I XVII w. w Twente (wschodnia część prowincji Overijssel), zaczęły lokować się przedsiębiorstwa tekstylne z Flandrii, Zapoczątkowało to rozwój przemysłu tekstylnego w tym rejonie Holandii. Początkowo były to głównie wyroby lniane, lecz na początku XVIII w. zaczął rozwijać się również przemysł bawełniany, a w wyrobach wprowadzono łączenie nici lnianych z bawełnianymi. Po utworzeniu Belgii , w 1830 roku, gdy odpadły okręgi tekstylne w Gandawie i okolicach, Overijsel stała się głównym dostawcą produktów tekstylnych dla Nederlandsche Handelsmaatschappij. (Niderlandzka Spółka Handlowa).

W ciągu ostatnich 100 lat ilość mieszkańców prowincji wzrosła 5-ciokrotnie. Największy przyrost ludności odnotowano w Twente (głównie wskutek rozwoju przemysłu tekstylnego) i w miastach takich, jak: Enschede, Almelo, Oldenzaal, Rijssen, Goor (wskutek postępującej industrializacji). W latach 70-tych i 80-tych nastąpił częściowy upadek gospodarczy Twente. Dzięki wspólnym wysiłkom rządu, władz prowincji, inicjatyw prywatnych oraz pomocy ze strony Unii Europejskiej, która przeznaczyła 75,3 mln euro na rozwój turystyki i przemysłu, udało się kryzys przezwyciężyć .

Mimo troski o rozwój rolnictwa, szczególnie ekologicznego, i o zachowanie naturalnych walorów prowincji, władze dużo starań przykładają również do stworzenia odpowiedniego klimatu produkcyjnego, zachęcającego do dalszych inwestycji. Pieczę nad stworzeniem producentom i inwestorom odpowiednich warunków sprawują takie organizacje, jak: Twente Industrial Centre, Twente Technology Centre, Thinktank Twente i inne, dostarczające informacji i wsparcia przedsiębiorcom indywidualnym i zbiorowym. Pomocą zagranicznym przedsiębiorcom służy OOM (Ondernemingshuis N.V., POB 5518, 7500 GM Enschede, tel. +31530484 96 49)), zrzeszający 23 organizacje, zapewniające pomoc przy znalezieniu partnera, wyborze miejsca, stworzenia ośrodka dystrybucji, wyborze strategii firmy, doradztwo finansowe, podatkowe, pomoc w uzyskaniu dotacji. Stymulującą rolę odgrywa tu też zaplecze w postaci wyspecjalizowanych instytutów i ośrodków badawczo-naukowych i szkół wyższych, zapewniających stały dopływ specjalistów.

PRZEMYSŁ

W Overijssel istnieje kilka tradycyjnych gałęzi przemysłu: przemysł budowlany (MBI Beton), chemiczny, (DSM Resins, Wavin produkcja tworzyw sztucznych, Vredenstein Banden), elektrotechniczny (Holec Holland N.V. w Hengelo), telekomunikacyjny (Ericsson Business Mobile Network BV, zatrudniający ponad 500 osób, Hollands Signaal Apparaten,), metalowy i maszynowy (Brink Trekhaken, Aerpac - produkujący elektrownie wiatrowe i zatrudniający 500 pracowników, Stork), budowa statków, przemysł tekstylny i konfekcyjny, zatrudniający około 3 500 osób (Van Heek-Tweka, Tricotagebedrijf Marco B.V., JMA Benelux B.V., L. ten Cate B.V.), przemysł samochodowy ( Scania Vrachtwagens,), elektro-techniczny (Philips, Ericsson), spożywczy (Coberco Zuivel, Meester Vleeswarenfabriek, Grolsch), środki lecznicze dla zwierząt (Beaphar), meblowy (meble biurowe), wydobycie soli (AKZO Zout w Boekeloo), 7 000 osób.

Do nowych i prężnie rozwijających się gałęzi przemysłu należą: przemysł informatyczny, zatrudniający około 6 000 osób (CMG, Lucent Technologies, E-commerce Today czy CARP Technologies w Enschede produkujący oprogramowania komputerowe), przemysł high-tech, biomedyczny.

Do najbardziej uprzemysłowionych rejonów należą miasta Almelo, Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Nijverdal i Haaksbergen.

W przemyśle zatrudnionych jest łącznie około 81 900 osób. W budownictwie (budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, budowa dróg itp.) i usługach budowlanych pracuje łącznie około 30 500 osób. Prowincja oferuje tereny pod budownictwo przemysłowe i biurowe.

ROLNICTWO

Po okresie dynamicznego rozwoju w okresie powojennym, rolnictwo w Prowincji Overijssel przeżywa obecnie regres. W ciągu ostatnich 50 lat liczba dużych gospodarstw rolno - hodowlanych zmalała o 2/3 . Proces ten postępuje dalej i corocznie ubywa około 1,8% gospodarstw. To samo odnosi się do terenów uprawnych - ich obszar zmalał w ciągu 50 lat o 12%. Ponadto w rolnictwie nastąpiła wyraźna specjalizacja - dawne gospodarstwa mieszane przekształciły się w fermy o wyspecjalizowanej produkcji zwierząt. Obecnie 71% gospodarstw hoduje bydło, 27% - trzodę chlewną i zaledwie 4% - drób.

W hodowli obserwuje się w pewnych dziedzinach tendencję malejącą ; systematycznie maleje pogłowie trzody chlewnej, szczególnie macior (o około 19,4% rocznie) i tuczników - (o 8,3% rocznie), co spowodowane jest po pierwsze niskimi cenami w tym sektorze, a po drugie - nadprodukcją obornika i kosztami jego zagospodarowania. W ciągu ubiegłych 5 lat pogłowie trzody chlewnej zmalało o 10,4% i liczy obecnie niecałe 1, 8 miliona sztuk. Podobną sytuację obserwuje się w hodowli bydła, którego liczba w tym samym okresie zmalała o 1,7% i liczy obecnie okolo 635 550 sztuk. Najbardziej, bo aż o 5,5% zmalała liczba krów mlecznych i wynosi obecnie 256 142 sztuki;

W ciągu ostatnich 5 lat wzrosła natomiast o 21,0% hodowla cieląt mięsnych i liczy obecnie 74 372 sztuki, Tendencję malejącą obserwuje się również w hodowli owiec.

O 7,8 % wzrosła natomiast w ciągu ostatnich 5 lat hodowla drobiu i liczy obecnie ponad 10 ml sztuk, szczególnie intensywnie rozwija sie produkcja broilerów. Hodowla kóz i produkcja mleka koziego to specjalność prowincji - obecnie utrzymuje się 7 800 kóz, co oznacza przyrost w porównanie z ubiegłymi latami o 31,1%

Gospodarstw ogółem - 11 827, z czego hodowlanych - około 9 000, rolnych - 600, ogrodniczych - 550, reszta to gospodarstwa mieszane.

Użytków rolnych ogółem 212.000 ha (w 1950 roku było 240.000 ha) , pod uprawy zajęte jest 62 205 ha. Najwięcej powierzchni, bo aż 42 000 ha, zajmuje uprawa kukurydzy paszowej, na kolejnych miejscach plasują się ziemniaki (11 163 ha) i zboża (7 800 ha). Użytki zielone zajmują 147 495 ha; ilość nieużytków wzrosła o 45% i wynosi obecnie 570 ha.

Ogrodnictwo gruntowe zajmuje 1 559 ha, (przyrost o 55%) a szklarniowe -110 ha. (przyrost o 30%).

Obserwuje się też coraz częstsze przechodzenie na gospodarkę ekologiczną; w skali krajowej Overijssel zajmuje pierwsze miejsce pod względem powierzchni przeznaczonej pod uprawy ekologiczne.

Rolnictwo ekologiczne zajmuje ogółem 1 717 ha powierzchni, z czego pod uprawę zbóż przeznaczono 411 ha, pod ogrodnictwo - 22 ha, łąki - 1 218 ha, ekologiczna hodowla bydła mlecznego prowadzona jest na obszarze 1 459 ha. W rolnictwie pracuje łącznie 24 230 osób

OBSŁUGA BIZNESU

Chodzi tu o sprzedaż i wynajem nieruchomości, wynajem środków transportu, maszyn, narzędzi, usługi komputerowe, badania badawczo-rozwojowe (R&D), prowadzenie administracji i rachunkowości, firmy ochroniarskie i sprzątające .

Przedsiębiorstwa obsługujące biznes koncentrują się w głównie w okolicy Zwolle i w okolicy Deventer - Appeldorn - Zutphen.

W prowincji działa 2 221 banków, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych, 7 368 biur prawnych, konstrukcyjnych i agencji reklamowych, 1 999 firm świadczących usługi komputerowe, 143 instytuty naukowo-badawcze, 1 275 firm maklerskich, sprzątających i innych, 1 170 firm zajmujących się organizacją kongresów, targów itp., "call centra" i ośrodki obsługi klientów

Do znanych i większych należą: Abbot Laboratories , PNO Consultants, TNO, ośrodek rozwojowo-badawczy z zakresu rehabilitacji Het Roessingh, Bell Labs R&D Centre Twente, Telematic Instititute, ICT Twente NV. , operatorzy turystyczni Arke Reizen, Oad Reizen, wyspecjalizowani w organizowaniu podróży służbowych. Istotną rolę odgrywa Twinning Centre przy Bedrijfstechnologisch Centrum w Enschede, pomagający młodym, startującym przedsiębiorstwom w dziedzinie informatyki i technologii komputerowej. Pomocą średnim i małym przedsiębiorstwom, zainteresowanym unowocześnieniem i racjonalizacją produkcji służy ośrodek Syntex (Business innovation network). Syntex ma 15 biur regionalnych i zatrudnia łącznie 450 osób.

Szczególną rolę w życiu gospodarczym prowincji odgrywają ośrodki wspierające przemysł tekstylny. Jednym z nich jest wyspecjalizowany środek szkoleniowy i naukowo-badawczy w dziedzinie przemysłu tekstylnego EXPERTEX, będący wspólną inicjatywą TNO, Wyższej Szkoły w Enschede i innych organizacji naukowo-szkoleniowych. Expertex organizuje szkolenia we wszystkich zakresach przemysłu tekstylnego, zajmuje się całościowymi badaniami nad procesem produkcji, od włókna do produktu końcowego i utylizacji odpadów tekstylnych, informuje o wynikach badań prowadzonych przez inne organizacje branżowe.

Drugim ważnym ośrodkeim w tej branży jest regionaly ośrodek szkoleniowo-informacyjny Twente Plus, organizujący szkolenia zawodowe w szerokim zakresie i prowadzący wynajem lokali produkcyjnych dla przemysłu tekstylnego i konfekcyjnego.

W obsłudze biznezu zatrudnionych jest około 54 600 osób.

HANDEL / USŁUGI

Chodzi tu o usługi takie jak serwis napraw artykułów konsumpcyjnych, sprzedaż i naprawy samochodów, handel hurtowy i detaliczny.

Handlem hurtowym zajmuje się 8.111 przedsiębiorstw, detalicznym - około 16.600 przedsiębiorstw, kupnem /sprzedażą samochodów - 2.338, naprawami - 460.

Ilość zatrudnionych - 69 000 osób.

TURYSTYKA / GASTRONOMIA

W celach statystycznych zalicza się tu gastronomię, pensjonaty, hotele, przewóz osób, biura podróży, handel pamiątkami itd., kulturę/ rekreację/ sport / rozrywkę .

Na cele turystyczne i rekreacyjne przeznaczono 1,7% powierzchni prowincji (5.658 ha), tworząc parki, tereny sportowe (36%), ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe (33%). Prowincja posiada 4 regiony o bardzo specyficznym charakterze: Kop van Overijssel (sporty wodne, Giethoorn) na północnym-wschodzie, obejmująca Park Narodowy "De Weerribben" i rezerwat przyrody "De Wieden", tworzących razem największe tereny bagienne Południowo-Zachodniej Europy, umieszczone na liście Ramsar i znajdujące się pod ochroną.; Salland (południowo-wschodnia część prowincji), het Overijssels Vechtdal wzdłuż rzeki Vecht oraz Twente na wschodzie prowincji.

Prowincja Overijssel oferuje: świetnie utrzymane ścieżki spacerowe i rowerowe, możliwość uprawiania sportów wodnych, urozmaiconą przyrodę, zabytki, muzea (180), tereny golfowe (10), możliwość uprawiania agro-turystyki. Do atrakcji turystycznych zalicza się też: rodzinne parki rozrywki Slagharen, Hellendoorn i de Waardebeek, park tematyczny Ecodrome, tematyczne parki i ogrody. Z turystów odwiedzających prowincję 70% za powód przyjazdu podało chęć kontaktu z przyrodą, 60,7% - turystykę rowerową, 28% - możliwości długich i ciekawych spacerów.

Dochody z turystyki wynoszą około 2,40 mld NLG rocznie. Władze prowincji wydają rocznie około 5 ml NLG rocznie, nie licząc dotacji i subsydiów ze strony państwa i innych organizacji kulturalno - turystycznych., na utrzymanie i rozwój obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych.

Baza noclegowa to 242 hotele i pensjonaty, oferujące łącznie 8.880 miejsc noclegowych. Ponadto prowincja posiada 51 ośrodków rekreacyjno -wypoczynkowych, 295 kempingów, 24 place biwakowe, 93 możliwości zakwaterowania grup, 170 noclegów u rolników, 46 przystani jachtowych., 121 wypożyczalni łódek i kajaków. W trosce o ochronę środowiska otwarto w Zwartsluis w 1999 r. pierwszą w Holandii oczyszczalnię wód żeglownych, po których poruszają się jachty i żaglówki. Planowana jest budowa następnych oczyszczalni w Weerribben, Steenwijk, Giethoorn, Vollenhove i Blokzij.

W turystyce i gastronomii, łącznie z hotelami, działa 3.738 przedsiębiorstw, zatrudniających na stałe około 15.000, a w sezonie nawet 20.000, pracowników.

TRANSPORT / KOMUNIKACJA

Centralne położenie i dobre połączenia drogowe i kolejowe z Niemcami, Skandynawią, Europą Wschodnią i resztą Europy czynią z prowincji Overijssel, a szczególnie z Twente, idealny region tranzytowy. Mają tu swoje ośrodki przeładunkowe i dystrybucyjne firmy takie jak Polaroid, Cannondale, Echosphere, lokują się tu też coraz częściej firmy amerykańskie i japońskie. W celu usprawnienia istniejących połączeń kolejowych planuje się budowę szybkiej linii kolejowej (High Velocity Train) na trasie do Berlina, Hanoweru i Hamburga. Ponadto władze Twente - we współpracy z Kolejami Holenderskimi, Min. Transportu i Izbą Handlową - rozważają możliwość budowy w okolicy Oldenzaal terminalu drogowego, łączącego towarowy ruch kolejowy i drogowy, Holland Eastgate Terminal.

Planowana jest także budowa terminalu kontenerowego na Twentekanaal w Hengelo, gdzie towary przeładowywane będą bezpośrednio z wagonów czy ciężarówek na statki i odwrotnie. Przeładunek odbywać się będzie przy pomocy specjalnego systemu logistycznego OLS (Ongehinderd Logistiek Systeem - bezkolizyjny system logistyczny) zaprojektowanego specjalnie dla tego terminalu .

Główną arterią wodną w prowincji Overijssel jest liczący 50,1 km Kanał Twente Kanaal, łączący okręg przemysłowy w Twente z Renem, Zagłębiem Ruhry i Bazyleą w Szwajcarii. Kanał ma kilka odgałęzień i liczy 37 m szerokości i 3,30 m głębokości, co sprawia iż jest on dostępny dla statków o wyporności do 1 350 ton. Wzdłuż kanału mieszczą się liczne ośrodki przemysłowe i 3 porty o następującej zdolności przeładunkowej: Hengelo - 2,3 mln ton, Almelo - 1,0 mln ton, Enschede - 0,4 mln ton.

Twentekanaal pełni potrójną funkcję: umożliwia transport towaru, odwadnianie terenów położonych wzdłuż Kanału (około 26 tys. ha) oraz przeładunek artykułów rolnych.

Dużą rolę w ruchu towarowym odgrywa port lotniczy Twente Airport.

Transportem zajmuje się 500 firm transportowych o łącznej ładowności 60 000 ton, zatrudniających 23 200 osób.

Problemami związanymi ze sprawami transportu w prowincji oraz promocją prowincji jako ważnego centrum dystrybucji i transportu w Europie zajmuje się European Transport Region Twente.

SZKOLNICTWO

Największym centrum naukowym w Overijssel jest Enschede. Mieści się Uniwersytet (Universiteit Twente, 6 tys. studentów) oferujący studia na 11 kierunkach technicznych i 4 kierunkach z zakresu nauk społecznych jak również programy specjalne, takie jak zarządzanie środowiskiem, biotechnologia, materiałoznawstwo, Akademia Sztuk Pięknych, szkoląca m.in. projektantów dla potrzeb przemysłu tekstylnego, Wyższa Szkoła Zawodowa (9,5 tys. studentów) - kierunki techniczne, opieka zdrowotna, pedagogika, muzykologia, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Szkoła zarządzania TSM Business School, Wyższa Szkoła Tekstylna.

Ogółem w Enschede studiuje ponad 16 000 studentów.

W Kampen mieszczą się 2 Wyższe Szkoły Teologiczne (synodalna i protestancka ), w Deventer - Wyższa Szkoła Rolnicza z rolnictwem tropikalnym i holenderskim, w Zwolle - szkoła ogrodnicza.

Ponadto w prowincji znajdują się Regionalne Ośrodki Szkolenia Zawodowego oferujące 17 różnych kierunków nauczania na poziomie średnim, m.in.: budowa rowerów, kierunek tekstylny, gastronomia i turystyka, Szczególną uwagę poświęca się szkoleniu w zakresie przemysłu tekstylnego i konfekcyjnego. Expertex prowadzi 4-roletnie kursy dla menedżerów w branży tekstylnej i konfekcji,

W szkolnictwie pracuje około 30 500 osób.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944