Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Przewodnik biznesmena w skrócie

Spółka zależna czy oddział

W dwustronnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania,  zawartych przez Niderlandy  przewiduje się, w wielu  przypadkach, wstępne opodatkowanie dywidend pochodzących z niderlandzkiej spółki zależnej, przeznaczonych do zagranicznej spółki macierzystej według stawki podatkowej 5 %, a czasami 0%. Przyjmując  stawkę 5 %, łączny rzeczywisty niderlandzki podatek dochodowy od przychodów będzie wynosił około 34,93 % (np. zysk = 100. Po potrąceniu podatku dochodowego od spółek 31,5 %: zysk = 68,5. Podatek 5 % wstrzymany od 68,5 = 3,43. Łączny rzeczywisty podatek dochodowy = 31,5 % + 3,43 % = 34,93). W przypadku braku umowy podatkowej, stawka wstępnego podatku od dywidend wynosi 25 %.

Nie pobiera się wstępnego podatku  od dywidend wypłacanych przez spółkę zależną znajdującą się w państwie członkowskim UE, spółce macierzystej,  mieszczącej się w innym państwie członkowskim UE. W  tym przypadku, spółka macierzysta powinna posiadać co najmniej 25 % kapitału spółki zależnej (albo w niektórych przypadkach prawo głosowania). Okres oczekiwania (okres, w którym spółka macierzysta powinna posiadać udziały/akcje, aby mogła ubiegać się o zastosowanie zwolnienia od wstępnego pobierania podatku) wynosi w Niderlandach 1 rok.

W przypadku, kiedy okres jednego roku nie został przekroczony, w Niderlandach można zastosować tymczasowe zwolnienie od pobrania wstępnego podatku. Zwolnienie takie może być cofnięte z mocą retrospektywną, kiedy w wyniku wypłacenia dywidendy nie spełniono wymogu zachowania okresu jednego roku.

Niderlandzki oddział zagranicznego przedsiębiorstwa podlega  opodatkowaniu według stawki 29%-31,5 %. Natomiast nie pobiera się wstępnego podatku od przekazanych przychodów. Z tego powodu podstawowa zaleta oddziału polega na tym, że łączna niderlandzka rzeczywista stawka podatku dochodowego stosowana w przekazanych przychodach może być obniżona do 29% - 31,3% zamiast 34,93 %.

Kolejna zaleta niderlandzkiego oddziału zagranicznego przedsiębiorstwa powstaje w przypadku przewidywanych znacznych strat. Dla celów podatkowych straty takie mogą być wyrównane z zyskami w przyszłości.

Inną zaletą niderlandzkiej spółki zależnej jest możliwość amortyzacji aktywów niematerialnych (np. technologii) w okresie jej użytkowania  od 5-10 lat. Jeżeli aktywa niematerialne są przekazywane (i wniesione jako równy udział) do spółki zależnej przez spółkę macierzystą, aktywa mogą być amortyzowane w Niderlandach dla celów podatkowych. Należy zwrócić uwagę na to, że w Niderlandach pobierany jest podatek od kapitału według stawki 0,55 % od wartości wkładu kapitałowego. Jeżeli aktywa niematerialne są przekazywane w zamian udziałów/akcji do niderlandzkiej spółki zależnej, spółka macierzysta często nie podlega opodatkowaniu od otrzymanych udziałów/akcji w państwie pochodzenia. W zależności od polityki dywidendowej, można uzyskać odroczenie płatności podatków do 31,5 % wartości aktywów niematerialnych.

Sprawy dotyczące  amortyzacji aktywów niematerialnych należy przedyskutować z inspektorem podatkowym i uzyskać aktualne dane o stosowanych  stawkach/kwotach.

Reasumując, czy opłaca się rozpocząć działalność gospodarczą w Niderlandach w postaci oddziału niderlandzkiego (tworząc stałe przedstawicielstwo w Niderlandach) lub w formie założenia spółki zależnej pochodzącej z zagranicznej spółki macierzystej,  to należy stwierdzić, że w znacznej mierze będzie to zależało od okoliczności. Pod tym względem nie tylko należy rozważać kwestie podatkowe, ale także konsekwencje prowadzenia działalności.

 
Zestawienie wad i zalet spółki zależnej

Za

Przeciw

Odpowiedzialność udziałowców jest ograniczona do wysokości wniesionych wkładów

Droższa, bardziej skomplikowana i czasochłonna

O ile umowa nie przewiduje inaczej spółka matka nie odpowiada za zobowiązania, długi i płatności zagranicznej filii

Na przekazywane zyski nakładany jest podatek (zwykle 5%)

 

Firmy krajowe ( w Holandii) wolą współpracować z filiami niderlandzkimi niż z oddziałami

Publikacja sprawozdań finansowych jest obowiązkowa w przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw

Jeśli transfer zysków do spółki matki nie jest konieczny przyszłe opodatkowanie może być odroczone poprzez reinwestowanie zysków filii

Dodatkowe obciążenia podatkowe mogą się pojawić w przypadku likwidacji spółki, gdy udziałowcy nie działali w dobrej wierze

Mogą być dokonywane odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych dla celów podatkowych

Podatek od kapitału 0,55 % jest obliczany od wysokości wkładów kapitałowych

 

Powołanie przynajmniej jednego dyrektora jest wymagane przez prawo

 
Zestawienie wad i zalet oddziałów

Za

Przeciw

Stosunkowo prosta procedura założenia i niższe koszty

Działa jako firma zagraniczna, nie ma niderlandzkiej tożsamości, co wpływa na mniejszą akceptację oddziałów przez firmy holenderskie

Brak podatku od przekazywanych zysków.

Zagraniczna spółka matka jest w pełni odpowiedzialna za długi, zobowiązania i płatności oddziału niderlandzkiego.

Nie ma obowiązku publikowania informacji na temat finansowych efektów działalności oddziałów ( wyjątek stanowią zagraniczne firmy ubezpieczeniowe i banki)

 

 

Straty niderlandzkich oddziałów zmniejszają zysk zagranicznej centrali podlegający opodatkowaniu

 

Nie jest pobierany podatek od kapitału

 


 

Niderlandzki rządowy system kodyfikacji podmiotów gospodarczych.

W celu umocnienia międzynarodowego wizerunku przedsiębiorstw niderlandzkich oraz odbudowy wiary społeczeństwa w uczciwość i jawność działań przedsiębiorstw działających w Niderlandach, rząd niderlandzki wprowadził 9 grudnia 2003r. nową kodyfikację obowiązującą od 1 stycznia 2004r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.corpgov.nl.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944