Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Przewodnik biznesmena w skrócie

Spółki zależne i przedstawicielstwa

Spółki zależne

Jako część spółki macierzystej spółka zależna ( holenderskie "filiaal" lub "nevenvestiging" ) nie jest oddzielną samodzielną jednostką. Pomimo tego jak każdy inny podmiot gospodarczy, spółka zależna zagranicznego przedsiębiorstwa musi zostać zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Izby Przemysłowo-Handlowej. Wymagane jest dostarczenie następujących Informacji:

•  Nazwa i adres zagranicznego podmiotu, forma prawna, szczegóły dotyczące rejestracji w kraju macierzystym ( takie jak nazwa organu rejestrującego, miejsce i kraj rejestracji, stosowne numery)
•  Dowód rejestracji nie starszy niż jeden miesiąc wydany przez zagraniczny organ rejestrujący
•  Kopia statutu stowarzyszenie i umowy założycielskiej (w przypadku gdy spółka posiada osobowość prawną). Należy dostarczyć oryginał lub potwierdzoną kopię. Musza być sporządzone w języku holenderskim, angielskim, francuskim lub niemieckim, albo przetłumaczone na któryś z tych języków.
•  Dane osobowe i adresy dyrektorów oraz menadżerów, upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki
•  Adres spółki w Niderlandach, który jest jej oficjalną siedzibą.
•  Nazwa handlowa i opis działalności firmy.

Nie ma obowiązku publikowania dokumentów finansowych.

Dla zagranicznego przedsiębiorstwa, spółka zależna jest użyteczna w początkowej fazie działalności na rynku niderlandzkim. Dodatkową zaletą jest stosunkowo szybka procedura tworzenia spółki . Z drugiej strony spółka zależna ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzoną przez nią działalnością. Zazwyczaj zagraniczni inwestorzy wybierają formę spółki z o.o. ( BV ) albo spółki akcyjnej ( NV ).

Z reguły spółki zależne są zobowiązane płacić podatek dochodowy od spółek w takiej samej wysokości jak spółki z o.o. i akcyjne.
 

Przedstawicielstwo

W przeciwieństwie do spółki zależnej, która jest przykładem kompleksowego przedsiębiorstwa, przedstawicielstwo wcale nie jest zaangażowane w prowadzenie bieżącej działalności, nie zawiera umów handlowych i nie generuje przychodów. Jego funkcją jest gromadzenie danych na temat rynku, stanowi zagraniczny kanał informacyjny. Brak jest dokładnych regulacji prawnych dla przedstawicielstw.

Jako że nie osiąga przychodów, nie jest podmiotem podatku dochodowego od spółek. Osoby, które są pracownikami przedstawicielstwa podlegają obowiązkowi płacenia podatku od wynagrodzeń, wymagane są też pozwolenia na pracę i pobyt. Zatrudniając pracowników przedstawicielstwo musi przestrzegać przepisów prawa pracy.

Jeśli przedstawicielstwo zostanie przekształcone w spółkę zależną, zobowiązane jest dokonać zmiany wpisu do rejestru handlowego oraz dokonać rejestracji dla celów podatkowych.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944