Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Przewodnik biznesmena w skrócie

Spółka akcyjna (Naamloze vennootschap - N.V.)

Spółka akcyjna jest stosunkowo rzadko spotykaną formą działalności gospodarczej w Niderlandach. Jest ona stosowana przez duże przedsiębiorstwa, które wykorzystują kapitał obcy na wielką skalę . N.V. emituje udziały zarówno imienne, jak i na okaziciela. Własność udziałów w N.V. może być w zasadzie swobodnie przenoszona na innych właścicieli. Z tego powodu są one często przedmiotem transakcji i umożliwiają pozyskiwanie kapitał u na rynku.

Aby założyć spółkę akcyjną przedsiębiorca musi otrzymać zaświadczenie z tutejszego Ministerstwa Sprawiedliwości o braku przeszkód do prowadzenia działalności gospodarczej. (Het Ministerie van Justitie). Ministerstwo to sprawdza, czy osoby zakładające spółkę nie były karane lub np. czy w stosunku do tych osób nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe. Procedura ta trwa od 8 do 10 tygodni.

Po otrzymaniu pozwolenia spółka musi zostać wpisana do Rejestru Handlowego izby przemysłowo handlowej. 

Statut spółki powinien zawierać:

  • cel prowadzenia działalności,
  • opis struktury finansowej,
  • adres siedziby firmy.

Kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 45 000 €.

Ważną rzeczą jest, czy spółka podejmowała działalność zanim procedura rejestracji została zakończona. Do momentu zamknięcia procesu rejestracji osoby, które podejmowały się realizacji czynności prawnych w imieniu spółki, ponoszą za nie odpowiedzialność indywidualną i solidarną.

Odpowiedzialność akcjonariuszy jest ograniczona do wysokości wyemitowanego kapitału akcyjnego. Jakkolwiek, w szczególnych okolicznościach dyrektorzy NV mogą ponosić osobistą odpowiedzialność.

Zebranie akcjonariuszy powinno być zwoływane przynajmniej raz w roku, w przeciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w celu przyjęcia corocznych sprawozdań finansowych.

Statut może przewidywać powołanie oprócz zarządu również rady nadzorczej. W przypadku dużych przedsiębiorstw prawo nakłada taki obowiązek. Duża spółka to taka, w której wniesiony kapitał akcyjny oraz rezerwy łącznie wynoszą minimum 11,3mln euro, co kwalifikuje ją do ustanowienia rady pracowniczej oraz taka, która zatrudnia 100 lub więcej pracowników w Niderlandach (wliczając tych zatrudnionych w spółkach zależnych). Jeśli małe przedsiębiorstwo decyduje się ustanowić radę nadzorczą może jej przekazać dowolny zakres uprawnień i obowiązków. W przypadku dużych przedsiębiorstw decyzje, które mają wpływ na przyszłe funkcjonowanie spółki wymagają akceptacji rady nadzorczej (lista tych spraw jest określona przez prawo).

Spółka akcyjna ma obowiązek złożyć całość lub część sprawozdania finansowego- w zależności od rozmiaru-  do rejestru handlowego.

Spółka akcyjna ma wiele cech wspólnych ze spółką z o.o., aczkolwiek można odnotować kilka istotnych różnic:

  • W przeciwieństwie do spółki akcyjnej, spółka z o.o. nie może emitować akcji na okaziciela, ale tylko udziały imienne. Spółka akcyjna może emitować również akcje imienne.
  • Udziały spółki z o.o. nie mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych. Handel ogranicza się tylko do akcji na okaziciela spółek akcyjnych.
  • Przenoszenie udziałów w spółce z o.o. jest z konieczności dokładnie określone przez statut stowarzyszeniowy, natomiast w spółce akcyjnej tylko w szczególnych przypadkach określa to statut.

Formularz rejestracji spółek BV i NV:

Inschrijving_BVofNV.pdf

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944