Menu
     

 

 

 


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

SOLVIT - Skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego

Czym jest SOLVIT?

SOLVIT jest systemem nieformalnego rozwiązywania problemów transgranicznych, na jakie napotykają uczestnicy Rynku Wewnętrznego, a wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej w Państwach Członkowskich (jak również w Islandii, Lichtenstein, Norwegii). Jeśli uznasz, że w wyniku niezgodnego z regułami Rynku Wewnętrznego działania administracji jednego z Państw Członkowskich, zanegowano Twoje prawo do osiedlenia się, podjęcia nauki, pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium jednego z Państw Unii Europejskiej, skontaktuj się z Centrum Koordynacyjnym SOLVIT, które zostało utworzone aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twojego problemu.

Jak działa SOLVIT?

System funkcjonuje w oparciu o sieć Centrów Koordynacyjnych utworzonych w każdym Państwie Członkowskim, współpracujących ze sobą za pośrednictwem internetowej Bazy Danych aby szybko i skutecznie znaleźć rozwiązanie przedstawionego do SOLVITu problemu. Zadaniem systemu nie jest zastąpienie istniejących mechanizmów rozwiązywania problemów transgranicznych, takich jak postępowanie sądowe na szczeblu krajowym lub wspólnotowym. SOLVIT stanowi dla nich alternatywę. Dochodzenie swoich praw na drodze sądowej jest często bardzo kosztowne i długotrwałe. SOLVIT oferuje Ci możliwość uzyskania szybkiego rozwiązania w Twojej sprawie: krajowe Centrum Koordynacyjne przekaże Twoją skargę do bliźniaczego Centrum Koordynacyjnego w Państwie Członkowskim, w którym pojawił się problem. Centrum to potwierdzi przyjęcie sprawy w ciągu tygodnia a następnie, współpracując z administracją swojego kraju - autorem/źródłem problemu, przedstawi ostateczne rozwiązanie w ciągu 10, najpóźniej 14 tygodni. Zaproponowane rozwiązanie nie jest wiążące i nie istnieje możliwość jego formalnego zakwestionowania.

Jeśli chcesz zwrócić się do nas o pomoc w rozwiązaniu Twojego problemu, pamiętaj, że SOLVIT nie może zająć się sprawą, jeśli:

  • nie ma ona charakteru transgranicznego, czyli dotyczy sytuacji czysto wewnętrznej (problem wynikł z niewłaściwego stosowania prawa europejskiego przez organ administracji krajowej);
  • problem pojawił się w relacjach: przedsiębiorca - przedsiębiorca, konsument - przedsiębiorca; w tym wypadku należy zwrócić się do właściwych organizacji, które pomogą Ci rozwiązać problem o takim charakterze;
  • postępowanie sądowe zostało już wszczęte.

Czy zaproponowane przez SOLVIT rozwiązanie jest wiążące?

SOLVIT jest alternatywną drogą rozwiązania problemów - zaproponowane rozwiązanie nie jest więc wiążące dla wnioskodawcy. W przypadku gdy nie znaleziono rozwiązania lub gdy zaproponowane rozwiązanie nie satysfakcjonuje wnioskodawcy, nie ma on możliwości jego formalnego zakwestionowania w ramach SOLVIT. Może nadal dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Przedstawienie sprawy do systemu SOLVIT nie powoduje również wstrzymania biegu terminów, których w oparciu o ustawodawstwo krajowe, należy przestrzegać dla zagwarantowania możliwości skorzystania z pewnych praw (np. odwołania się do właściwego nadrzędnego organu administracji).

Czy istnieją sytuacje, w których SOLVIT nie może interweniować?

SOLVIT jest nieformalnym sposobem rozwiązywania problemów w przypadku, gdy są one wynikiem niewłaściwego działania administracji publicznej innego Państwa Członkowskiego. Nie może więc interweniować w przypadku gdy:

  • problem powstał pomiędzy dwoma przedsiębiorcami lub pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą;
  • problem nie ma charakteru transgranicznego i dotyczy wyłącznie niewłaściwego stosowania prawa przez administrację krajową;
  • postępowanie sądowe zostało już wszczęte.

Jak skontaktować się z centrum SOLVIT w Polsce?

Prosimy o dokładne opisanie problemu w formularzu:

pobierz formularz .doc

oraz przesłanie go:

  • pocztą elektroniczną lub
  • drogą pocztową  lub
  • faxem

na adres:

Centrum Solvit Polska
Ministerstwo Gospodarki
Departament Spraw Europejskich
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
telefon: +48 22 693 53 60
Fax: +48 22 693 40 80
E-mail:
solvit@mg.gov.pl

Osoby kontaktowe: Agata Walaszczyk, Joanna Frankowska

Punktami kontaktowymi są również Centra Euro Info, które następnie przekazują sprawę do Centrum Koordynacyjnego SOLVIT. Adresy Centrów Euro Info znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
http://www.euroinfo.org.pl/kontakt

Informacje dotyczące systemu SOLVIT oraz Centrów Koordynacyjnych w innych Państwach członkowskich są dostępne także na europejskiej stronie internetowej pod adresem:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944