Menu
     

 

 

 


Międzynarodowy Dzień Handlu
3.04.2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

System notyfikacji wprowadzony 1.12.2005 r., zastepuje wymóg uzyskiwania pozwoleń na pracę dla pracowników delegowanych do wykonania usług transgranicznych na rynku niderlandzkim

Firmy polskie i pozostałych nowych krajów członkowskich oraz z EOG i Szwajcarii, delegując pracowników do wykonania usługi na rynku niderlandzkim informują CWI (Centrum Pracy i Dochodów - adres poniżej) faksem lub drogą pocztową, o zamiarze wykonania usługi w dwojaki sposób;

1. przesyłając faksem lub pocztą druk E-101 do CWI z wypełnionym
załącznikiem nr. 1 oraz kopiami nowego dowodu osobistego lub kopią ważnego paszportu pracowników delegowanych do świadczenia usług transgranicznych lub

2. wypełniając formularze zamieszczone na stronach CWI (www.cwinet.nl - na 1-szej stronie po prawo w żółtej skrzynce z napisem more information) w jęz. angielskim, niemieckim lub niderlandzkim. Formularze/kwestionariusz należy przesłać faksem lub pocztą wraz z kopiami ważnych paszportów lub dowodów osobistych osób delegowanych do wykonania usługi transgranicznej.

Brak możliwości notyfikacji drogą elektroniczną.

Zamiar wykonania usługi transgranicznej można notyfikować w CWI nawet w tym samym dniu, w którym usługodawca ma zamiar przystąpić do realizacji usługi na terenie Niderlandów lub wcześniej. CWI prześle usługodawcy potwierdzenie otrzymania notyfikacji. W przypadku wystąpienia błędów lub konieczności uzupełnienia informacji zawartych w kwestionariuszu, należy niezwłocznie dokonać uzupełnień lub skorygować błędy. Informacje zawarte w dokumentach notyfikacyjnych będą przesyłane przez CWI do tutejszej Inspekcji Pracy, która na miejscu będzie dokonywać kontroli czy notyfikacja przebiegała prawidłowo.

Adres CWI, gdzie należy notyfikować zamiar wykonania usługi:

CWI Bureau Juridische Zaken
Afdeling Tewerkstellijngsvergunningen
Postbus 883
2700 AW Zoetermeer
Netherlands
www.cwinet.nl
tel. +31 79 750 29 03
fax: +31 79 750 29 88

Firmy jednoosobowe zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą w Polsce mogą swobodnie świadczyć usługi na rynku niderlandzkim bez konieczności notyfikacji usługi w CWI.

Uwaga: dotyczy firm polskich prowadzących usługową działalność gospodarczą na terenie Niemiec i tam zarejestrowanych, które są zainteresowane świadczeniem usług na terenie Niderlandow - dodatkowo do wybranej formy notyfikacji należy dołączyć kopie zezwolenia na pracę i na pobyt w Niemczech.

Do góry

 

| Projekt strony: PP

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944