Menu
     

 

 

 


ITS Polski Kongres
26-28 maja 2008


Gmina FAIR PLAY
www.fairplay.pl


SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego


Rynek pracy i usług
w Niderlandach
(plik .pdf)

 

Umowa o pracę

Chociaż sama umowa o pracę nie jest nieważna bez formy pisemnej, to jednak istnieje kilka ustaleń, które pracodawca musi przekazać pracownikowi na piśmie. Niezbędne informacje to:

 • nazwy/nazwiska i miejscowość siedziby stron
 • gdzie będzie wykonywana praca
 • funkcja lub zakres czynności
 • termin podjęcia pracy
 • czas trwania umowy
 • (ewentualnie) czas trwania okresu próbnego
 • prawo do urlopu
 • termin wypowiedzenia
 • wynagrodzenie i terminy wypłat
 • (ewentualnie) świadczenia emerytalne
 • (ewentualnie) klauzula o konkurencji
 • zastosowanie CAO (zbiorowego układu pracy)
 • przyjęty czas pracy

Umowy o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony zawierana jest na okres zamknięty, ustalony pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą. W uzgodnionym terminie umowa automatycznie wygasa. Pracodawca nie musi uwzględniać terminu wypowiedzenia ani zwracać się do urzędu pracy o zgodę na zakończenie umowy.

Umowy o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony zawierana jest, podobnie jak w Polsce, według przepisów ogólnych holenderskiego kodeksu pracy. Odpowiedzi na pytania związane z zatrudnieniem udzielane są przez Belastingdienst (urząd podatkowy), względnie CWI (urząd zatrudnienia z dużą liczbą placówek w gminach i dzielnicach miast). Informacje pisemne są w języku niderlandzkim, jednak urzędnicy przeważnie chętnie udzielają informacji ustnej po angielsku.

Zatrudnienie czasowe (informacje ogólne)

Z wielu powodów ze strony zarówno pracodawców jak i pracobiorców istnieje zapotrzebowanie na pracę w wymiarze elastycznym. Są to sytuacje, kiedy:

 • pracodawca jest początkującycm przedsiębiorcą (nie ma jeszcze wiele pracy), np. sektor MŚP (małych i średnich firm);
 • praca związana jest z konkretnym projektem (zatrudnienie konieczne jest jedynie w czasie trwania projektu), np. w sektorze budowlanym;
 • praca ma charakter sezonowy, np. w rolnictwie;
 • ilość pracy nie wymaga zatrudnienia pracownika na stałe (zastój gospodarczy);
 • pracobiorca świadomie wybiera pracę u różnych pracodawców, np. w sektorze usługowym.
 • Info : www.cwi.nl

Elastyczną pracę umożliwia umowa o pracę czasową. Umowa taka traktowana jest jak umowa na czas określony pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą. W świetle prawa pracowników czasowych obowiązują takie same przepisy jak pracowników zatrudnionych na czas określony. Jedynie przez pierwsze 26 tygodni pracy czasowej przepisy te są inne. W okresie tym istnieją większe możliwości zwolnienia pracownika czasowego.

Czasowe zatrudnienie pracownika jest możliwe także za pośrednictwem wyspecjalizowanego biura, od którego "wypożycza" się pracowników na okres, w którym musi być wykonana praca. Biuro pracy czasowej (tzw. 'uitzendbureau') pozostaje pracodawcą danej osoby i jest odpowiedzialne na uregulowanie wszelkich świadczeń fiskalnych, ubezpieczeniowych itp. Firma wynajmująca pracownika otrzymuje od biura pracy czasowej fakturę na koszty zatrudnienia zwiększone o prowizję biura.

Okres próbny

Pracodawca musi ustalić długość okresu próbnego na piśmie.

Maksymalnie 1 miesiąc
Okres próbny może trwać najwyżej 1 miesiąc w przypadku:

 • umowy na czas określony zawartej na okres krótszy niż 2 lata;
 • umowy na czas określony, w której nie uzgodniono terminu wygaśnięcia umowy, na przykład zawartej na potrzeby określonego projektu, którego termin zakończenia nie jest znany lub umowy o zastępstwo chorego pracownika.

Jedynie w CAO może zostać ustalony dłuższy okres próbny, nigdy jednak nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Maksymalnie 2 miesiące
Okres próbny może trwać najwyżej 2 miesiące w przypadku:

 • umowy na czas określony zawartej na dwa lata lub dłużej;
 • umowy na czas nieokreślony.

Wypowiedzenie

Pracodawców obowiązują następujące terminy wypowiedzenia.

Przy stosunku pracy trwającym krócej niż 5 lat: 1 miesiąc
od 5 do 10 lat: 2 miesiące
od 10 do 15 lat: 3 miesiące
15 lat lub dłużej: 4 miesiące

Pracobiorcę obowiązuje jednomiesięczny termin wypowiedzenia.

Pracownik może ustalić z pracodawcą w formie pisemnej krótszy lub dłuższy termin wypowiedzenia. W przypadku przedłużenia terminu może on wynieść maksymalnie 6 miesięcy. Termin wypowiedzenia przez pracodawcę musi być przynajmniej dwa razy dłuższy od terminu wypowiedzenia pracownika. Od tej zasady dopuszczalne są odstępstwa zapisane w CAO, jednak termin wypowiedzenia przez pracodawcę nie może być krótszy od terminu obowiązującego pracobiorcę.

Termin wypowiedzenia w przypadku upadłości

W przypadku upadłości syndyk i pracobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o pracę z terminem wypowiedzenia o długości najwyżej 6 tygodni.

Zwolnienie

Pracodawca nie może zwolnić pracownika, jeżeli:

 • pracobiorca jest chory; ochrona ta wygasa z chwilą upłynięcia dwóch lat choroby, lub
 • pracobiorca zachoruje po otrzymaniu przez Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) wniosku o zezwolenie na zwolnienie. CWI musi przesłać pracodawcy i pracobiorcy potwierdzenie odbioru.
 • przyczyną jest przynależność do związku zawodowego lub prowadzenie działalności związkowej w zakładzie pracy (uwaga: aby wykonywać pracę na rzecz związku w czasie pracy konieczne jest zezwolenie pracodawcy).
 • pracobiorca pełni funkcję sekretarza rady pracowniczej.

Zezwolenie na zwolnienie

Pracodawca może zwolnić pracobiorcę zatrudnionego na czas określony przed końcem umowy lub zatrudnionego na czas nieokreślony tylko za przyzwoleniem CWI.

Pracobiorca może wypowiedzieć umowę samodzielnie, z zachowaniem obowiązującego go terminu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę

Pracodawca może wnieść do sądu rejonowego wniosek o rozwiązanie umowy o pracę. Czyni tak w sytuacji, kiedy nie może zwolnić pracownika, na przykład z powodu jego choroby, w czasie której pracobiorca jest chroniony prawnie przez zwolnieniem. Sąd rejonowy przesyła pracobiorcy zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o rozwiązanie umowy. Pracobiorca może się wówczas uciec się do pomocy adwokata, na przykład za pośrednictwem Biura Pomocy Prawnej.

Zatrudnianie kluczowego personelu firm

Kluczowy personel (prezesi zarządów spółek czy fundacji, członkowie rad nadzorczych, komisarze, członkowie organów doradczych, i.t.p.) zatrudniany jest na mocy porozumienia, i wynagradzany na podstawie deklaracji brutto. Od tych sum nie są pobierane zaliczki na poczet podatków, ubezpieczeń i świadczeń socjalnych lecz rozliczane przez osobę otrzymującą wynagrodzenie w ramach rocznego zeznania podatkowego.

Do góry

 

|

 
  © 2002-2007 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  |  van Lennepweg 51  |  2597 LG Den Haag  |  Królestwo Niderlandów  |  +31 (0)70 306 9944